link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 4 juli 2023

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange

1
Opening vergadering en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Inspreken
4
Notulen
5
Lijst ingekomen stukken
6
Hamerstukken
6.a
Zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
6.b
Zienswijze Avalex op Jaarstukken 2022, Begrotingswijziging 2023, en Ontwerpbegroting 2024
6.c
Zienswijze BSGR op de (concept) jaarrekening 2022 , de kadernota 2024, de begrotingswijziging 2023 maart 2023 en de begroting 2024 – 2027
6.d
Zienswijze op het (concept) financieel jaarbericht 2022 met accountantsverslag en de ontwerpbegroting 2024 – 2027 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
6.e
Zienswijze ontwerpbegroting 2024 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden
6.f
Jaarstukken 2022 Wassenaar
6.g
Eerste wijziging en technische aanpassing van de ApvW 2022 aan de Omgevingswet
6.h
Zienswijze op ontwerpbesluit deelname Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
6.i
Zienswijze op vijfde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
6.j
Startdocument bestemmingsplan Klein Stoephout (voorheen Stoeplaan 7a)
7
Startnotitie ruimtelijke procedure school ter vervanging St. Josef en St. Jan Baptistschool
7.a
Ingediende amendementen
8
Voorjaarsnota
9
Motie Vreemd aan de orde
10
Vragenronde
11
Sluiting vergadering