link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 21 januari 2021

Locatie: Online
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
1\. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding\, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken\.
2\. Insprekers die hierover niet beschikken\, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is\, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is\.
3\. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken\.
Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.
De volgende insprekers hebben zich gemeld (allen over agendapunt 5 Gebruik openbaar water Hofvliet)
\- de heer J\. Kleyweg
\- de heer P\. Verkuilen
\- de heer K\. Gijsbers
3
Verkennend onderzoek Rekenkamercommissie naar impact van lockdown op lokale democratie: presentatie
De Rekenkamercommissie (RKC) Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg heeft een verkennend onderzoek gedaan naar ‘De impact van de lockdown op het functioneren van de lokale democratie’. Het onderzoek richt zich op de periode half maart 2020 tot het zomerreces in juli 2020.
Conform protocol krijgt de RKC de gelegenheid om het rapport eerst in de commissie toe te lichten. Hierna kan de commissie vragen technische stellen aan de afvaardiging van de RKC. Namens de RKC zijn de heren Dolf Kamermans (voorzitter) en Gerard Lappee (secretaris) aanwezig.
In de commissie B&B van februari wordt het rapport inhoudelijk besproken.
4
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
5
Gebruik openbaar water in de Hofvliet
In de raadsvergadering van 11 juni jl. stond een inwonersbrief van 19 mei over het zwemverbod aan de Hofvliet op de lijst ingekomen stukken. Op verzoek van de CDA-fractie is afgesproken dat, voordat een antwoord naar de bewoners gaat, dit onderwerp eerst wordt besproken in de commissie Burger en Bestuur. Het onderwerp stond op de agenda van 2 juli jl., maar is door tijdgebrek doorgeschoven. Inmiddels ligt er een informatiebrief (092) waarin staat welk besluit het college van plan is te nemen. Het college heeft de bewoners geïnformeerd over het voorgenomen besluit en over de bespreking die eerst in de raadscommissie plaatsvindt. Als achtergrondinformatie zijn toegevoegd: de eerdere informatiebrief (057), genoemde inwonersbrief (1133) en de brief van 18 december jl. aan de omwonenden.
6
Centrumvisie Voorschoten (met horeca en retail)
De Gemeenteraad wordt gevraagd de Gebiedsvisie Centrum Voorschoten vast stellen. Deze gebiedsvisie geldt als ontwikkelkader voor de actualisatie van de Economische Visie op het gebied van horeca en detailhandel, de Economische Agenda en als sectorale inbreng voor ruimtelijke kaders in de toekomst.
7
Evenementenbeleid Voorschoten 2021: wijziging APV
In het college van 15 december 2020 is het Evenementenbeleid Voorschoten 2021 vastgesteld. Zie daarvoor de informatiebrief die als achtergrondinformatie is bijgevoegd. Onderdeel van het beleid zijn aangepaste geluidsnormeringen. De gemeenteraad wordt verzocht daartoe een evenementenartikel in de Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2020 (APV) aan te passen. Het voorstel is om bij meldingsplichtige evenementen de maximumnormen van 75 dB(A) en 87 dB(C) (bastonen) vast te stellen.
8
Ambtelijk horen bij de behandeling van bezwaarschriften
Met het voorstel krijgen bezwaarmakers het recht om hun bezwaarschrift mondeling toe te lichten tijdens een ambtelijke hoorzitting. Nu kan dat alleen bij de externe commissie bezwaarschriften. Niet voor iedere bezwaarmaker is een hoorzitting bij de commissie bezwaarschriften het meest passend, bijvoorbeeld omdat de afhandelingstermijn lang is of omdat dit als formeel kan worden ervaren. Met de nieuwe verordening wordt maatwerk mogelijk, doordat in plaats van horen door de commissie, ook horen door een ambtenaar mogelijk is.
Zowel de raad, het college als de burgemeester zijn verplicht een regeling te hebben voor deze bezwaarschriftencommissie. Kiezen voor één verordening, zorgt ervoor dat bezwaren tegen besluiten van raad, college of burgemeester op één manier worden behandeld. De verordening wordt vastgesteld door ieder bestuursorgaan afzonderlijk, dus raad, college en burgemeester.
9
Voorbereiden portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland van 27 januari 2021
Dit agendapunt is bedoeld om de portefeuillehouder aandachtspunten mee te geven voor het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland van 27 januari 2021. Een oplegnotitie is bijgevoegd.
10
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
11
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
12
Sluiting