link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 24 april 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: dhr. drs. S.W.C. van den Dool
Bundel:
pdf Agendabundel (5.4MB)

1
Opening en vaststelling agenda
Besluit: Anderszins
Nanning Mol is afwezig.
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over op de agenda voorkomende onderwerpen. Iedere inspreker krijgt maximaal 3 minuten de tijd.
Besluit: Anderszins
De heer Ter Keurs spreekt in over de zienswijze op het Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute. Hij doet een voorstel voor een drietal tekstuele wijzigingen in de zienswijze. Een hardcopy van de inspreektekst is uitgereikt en gekoppeld aan dit agendapunt.
3
Handreiking voor inrichten adequate governance van verbonden partijen (RKC)
In de lijn van het protocol van afspraken licht de Rekenkamercommissie deze handreiking toe in de eerstvolgende vergadering van de commissie.
In de eerstvolgende vergadercyclus hierna debatteert en besluit de raad over de toepassing van deze handreiking.
Daarnaast is afgesproken dat besproken zal worden in hoeverre deze handreikiing dienstbaar kan zijn aan het maken van keuzes bij het regionaal organiseren van taken in het kader van de 3 decentralisaties.
Besluit: Anderszins

Namens de rekenkamercommissie geeft dhr. Wensink een toelichting op de handreiking. De handreiking wordt goed ontvangen in de commissie. De wethouder staat positief tegenover de aan het college gerichte paragraaf met aanbevelingen. Bij de komende samenwerking op het gebied van de 3Ds zal gebruik worden gemaakt van de handreiking en kan gekeken worden hoe dit werkt. Een vraag uit de commissie over eventuele BTW-gevolgen bij keuze voor een samenwerkingsvorm, wordt door de rekenkamercommissie meegenomen en wordt op teruggekomen.

 

 

5
Jaarverslag 2013 van de Rekenkamercommissie.
De Rekenkamercommissie zal het jaarverslag toelichten.
Besluit: Anderszins
De commissie neemt het jaarverslag voor kennisgeving aan.
6
Zienswijze op Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute
Stuk wordt nagezonden. Het Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute ligt vanaf 28 maart tot en met 8 mei ter visie. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd een zienswijze in te dienen en zal daar gebruik van maken. Vanwege de korte proceduretijd zal het college eerst op 17 april een ontwerp-zienswijze om advies aan de commissie kunnen voorleggen. Het college zal daarna op 6 mei de zienswijze definitief vaststellen. Dit betekent dat er geen gelegenheid is om eventueel besluitvorming van de raad op dit punt af te wachten.

Besluit: Anderszins
Een aantal fracties doet voorstellen voor wijzigingen in de tekst. Het college neemt een groot aantal van deze voorstellen over. Niet worden overgenomen de wijzigingen over: de inzagetermijn, het bevoegd gezag, de normen luchtkwaliteit, de vervuilde grond, de westzijde van de tunnel en de 100km op de A44. De tekst uit de zienswijze van Leidschendam-Voorburg over het strand in de Vlietlanden wordt wel toegevoegd, voorzover deze gemeente hierover een tekst heeft opgenomen. Twee van de drie voorstellen van de heer Ter Keurs worden ook toegevoegd. De aangepaste brief wordt in concept naar de raad gestuurd.
7
Instellen Commissie voor de planning en control
HAMERSTUK.
Voorgesteld wordt een verordening vast te stellen tot het instellen van een commissie voor de planning en control. Het voorstel is op onderdelen aangepast.
Besluit: Anderszins
De commissie gaat akkoord met het voorstel. Artikel 3 lid 1 en artikel 5 lid 3c worden nog in overeenstemming met elkaar gebracht voor zover het gaat om raadscommissieleden. Het kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering.
8
Programmarekening 2013 Werkorganisatie Duivenvoorde
Dit stuk is aan de raad aangeboden ter uitvoering van artikel 35, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde. Het stuk kan formeel voor kennisgeving worden aangenomen. Gelet op de importantie van het stuk, is het wel geagendeerd om de gelegenheid te geven het college hierover te bevragen.
Besluit: Anderszins
De commissie neemt de programmarekening voor kennisgeving aan.
pdf B&B-101275 WODV (1.5MB)
9
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffier een procedureel voorstel geformuleerd. Zo nodig biedt dit voorstel ruimte om op een ander moment de brief inhoudelijk te behandelen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een commissievergadering worden gemaakt. In de commissievergadering is beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een opmerking te maken of een vraag te stellen. Het is niet de bedoeling om in de raadsvergadering nog brieven inhoudelijk aan de orde stellen.
De informatiebrieven van het college worden ook aan dit agendapunt gekoppeld. Dit is gedaan als extra dienstverlening voor de raads- en commissieleden. Duidelijk moet zijn dat dit niet betekent dat deze brieven ter bespreking voorliggen en dus geen agendapunt zijn. Deze brieven zijn op een eerder moment al aan de raad verzonden. Agendering van deze brieven is mogelijk met opgave van redenen. In dat geval komt de brief op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling door de agendacommissie.
Besluit: Anderszins
De SP verzoekt de informatiebrief over de armoedemonitor te agenderen voor de eerstvolgende commissie Mens en samenleving. Dit is al in het presidium besproken en geaccordeerd.
10
Lijst van toezeggingen
In het presidium is afgesproken dat de lijst van toezeggingen (uitgesplitst per commissie) voortaan wordt geagendeerd voor de commissievergaderingen.
Besluit: Anderszins

Toezegging 324: is afgehandeld. Er zijn diverse brieven over dienstverlening naar de raad gestuurd en onderdeel communicatie wordt meegenomen met perspectiefnota.
Toezegging 100275: college is bezig met de aanbevelingen uit het rapport over reserves en voorzieningen en komt met meer informatie hierover bij de kaderbrief (perspectiefnota).
Toezegging 100284: afgedaan.
Toezegging 100287: info met stand van zaken toegezonden.
Vragen 100234: beantwoord.
Motie 100095: zie bijgevoegd info
Motie 100117: er komt in week 18 een informatiebrief naar de raad over buurtpreventieteams.
Motie 100127: voor de zomervakantie zal er een raadsvoorstel over voorzieningen voor raadsleden met een beperking aan de raad worden voorgelegd.

11
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie.
Besluit: Anderszins
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
12
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
Besluit: Anderszins
Geen opmerkingen.
13
Sluiting
Besluit: Anderszins
Ca. 22.30 uur.