link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 7 oktober 2021

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: N. Stemerdink
Toelichting: De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Beëdiging burgercommissielid
De fractie van Voorschoten Lokaal Sterk heeft een burgercommissielid aangemeld, de heer Geert-Jan van den Ende. Hij wordt in deze vergadering beëdigd.
3
Vaststellen raadsnotulen
Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
4
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Het presidium neemt een definitief besluit over het agenderingsverzoek.
4.1
Brief van instelling/burger
pdf 1620 Afschrift brief aan college dd 11-07-2021 PJPJ Voorschoten over ontwikkeling MFA.pdf (585KB)
pdf 1622 Afschrift brief aan college dd 14-07-2021 diverse zorgverleners over prioriteitsstelling MC Voorschoten a.pdf (500KB)
pdf 1623 Brief dd 15-07-2021 RDOG over vaststelling jaarstukken 2020 RDOG HM.pdf (87KB)
pdf 1624 Email dd 13-07-2021 Gem Steenbergen over motie borstonderzoek elke 2 jaar (incl. bijlage).pdf (1.3MB)
pdf 1625 Email dd 13-07-2021 Gem Wormerland over motie borstonderzoek bij vrouwen (incl. bijl.).pdf (177KB)
pdf 1626 Email dd 14-07-2021 Gem Schiermonnikoog met motie Borstonderzoek van levensbelang (incl. bijl.).pdf (203KB)
pdf 1627 Jaarrapport Alliantie Burgers Voorschoten 2021-2021 (incl. aanb.mail en bijlagen) a.pdf (2MB)
pdf 1628 Brief dd 15-07-2021 SbJH met reactie op zienswijzen begroting 2022 en jaarstukken 2022 (incl. bijl.).pdf (11MB)
pdf 1629 Email dd 22-07-2021 Gem. Tiel met motie over borstonderzoek bij vrouwen (incl. bijl.).pdf (235KB)
pdf 1631 Afschrift brief aan college dd 28-07-2021 Ver. Ouderenbelang VS over aandacht voor MFA Voorschoten a.docx (23KB)
pdf 1632 Email 29-07-2021 inwoners met reactie ontwerp BP Huize Bijdorp (incl. bijl.).pdf (16.8MB)
pdf 1633 Email dd 02-08-2021 Gem Stede Broec met motie borstonderzoek vrouwen (incl. bijl.).pdf (153KB)
pdf 1634 Email dd 23-07-2021 Gem Brunssum met motie over wateroverlast in Limburg (incl. bijl.).pdf (249KB)
pdf 1635 Email dd 30-07-2021 Gem. Heusden met motie borstonderzoek vrouwen (incl. bijl.).pdf (680KB)
pdf 1636 Afschrift brief aan college dd 06-08-2021 inwoner met verzoek tot handhaving.pdf (416KB)
pdf 1637 Brief dd 24-08-2021 inwoner over huiselijk geweld.pdf (41KB)
pdf 1638 Email dd 26-08-2021 gemeente Kerkrade over motie borstonderzoek bij vrouwen (incl. bijl.).pdf (779KB)
pdf 1640 Brief dd 02-09-2021 Cuypersgenootschap zienswijze bestemmingsplan Huize Bijdorp a.pdf (331KB)
pdf 1641 Email dd 24-09-2021 gemeente Lelystad over motie Huisvestingswet vergunninghouders (incl. bijlagen).pdf (608KB)
pdf 1642 Email dd 31-08-2021 gemeente West Betuwe met motie over periodiek onderzoek borstkanker (incl. bijl.).pdf (193KB)
pdf 1643 Brief dd 01-09-2021 gemeentesecretaris over functionaris gegevensbescherming.pdf (250KB)
pdf 1644 Email dd 07-09-2021 Natuurmonumenten over insectvriendelijk groenbeheer (incl bijl).pdf (2.3MB)
pdf 1645 Email dd 09-09-2021 Vluchtelingenwerk oproep opvang asielzoekers en huisvesting statushouders (incl bijl.).pdf (2.3MB)
pdf 1648 Brief dd 31-8-2021 Bewoners Roucooppark zienswijze bestemmingsplan Bijdorp a.pdf (255KB)
pdf 1649 Email dd 09-09-2021 gemeente Vlieland over motie periodiek onderzoek borstkanker (incl. bijl.).pdf (184KB)
pdf 1650 Brief dd 10-9-2021 Vereniging Bomenbond Rijnland pro forma zienswijze op bestemmingsplan Bijdorp.pdf (1.4MB)
pdf 1651 Afschrift brief dd 9-9-21 Provincie Zuid-Holland aan WODV over jaarrekening en begroting.pdf (1.1MB)
pdf 1652 Brief dd 10-9-2021 Provincie Zuid-Holland zienswijze bestemmingsplan Huize Bijdorp.pdf (1.9MB)
pdf 1653 Email dd 10-09-2021 Heemschut Zuid-Holland zienwijze bestemmingsplan Huize Bijdorp (incl bijl).pdf (1.5MB)
pdf 1654 Email dd 13-09-2021 Voorschotense Kunstkring over verkoop AB huis.pdf (70KB)
pdf 1655 Brief dd 10-9-21 OGLV zienswijze bestemmingsplan Bijdorp.pdf (1.9MB)
pdf 1656 Brief dd 14-09-2021 Provincie Zuid Holland Tussenbericht financieel toezicht 2021.pdf (1.7MB)
pdf 1657 Principeverzoek woningbouw Palestrinalaan 2 tm 2b en Operapad.pdf (31.1MB)
pdf 1665 Brief dd 23-09-2021 Actiecomité Nassauwijk Leefbaar over verkeersoverlast Nassauwijk a.docx (26KB)
pdf 1666 Email dd 23-09-2021 gemeente Woensdrecht over motie borstonderzoek (incl. bijl.).pdf (262KB)
pdf 1673 Afschrift brief aan college dd 20-09-2021 PZH over Bestuursovk generiek interbestuurlijk toezicht 2022 (incl. bijl.).pdf (3.7MB)
pdf 1674 Brief dd 22-09-2021 inwoners Noord-Hofland met klacht over onderhoud openbaar groen a.pdf (676KB)
pdf 1675 Brief dd 27-09-2021 Bomenbond Rijnland met zienswijze BP Huize Bijdorp.pdf (944KB)
pdf 1676 Brief dd 27-09-2021 OGLV over voorwaarden voorgenomen verkoop AB-huis a (1).pdf (368KB)
pdf 1677 Email dd 29-09-2021 Voorschotense Kunstkring over verkoopplannen AB-huis.pdf (108KB)
pdf 1678 Brief dd 30-09-2021 RKC over start onderzoek participatie in regionale energiestrategieën.pdf (394KB)
pdf 1679 Email dd 28-09-2021 Gem Nissewaard met motie wetswijziging afschaffing 6-maandentgermijn toetsing huur (incl. bijl.).pdf (1.1MB)
pdf 1680 Email dd 29-09-2021 gem Heerhugowaard over motie bevolkingsonderzoek borstkanker (incl. bijl.).pdf (282KB)
pdf 1681 Email dd 01-10-2021 inwoner over uitblijven reactie over woonwagenstandplaats.pdf (41KB)
4.2
Informatiebrieven van het College van B&W
4.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4.4
Verklaring van geen bedenkingen voor renoveren hooiberg Horstlaan 4a
4.5
Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 3 woningen op het perceel Palestrinalaan 2 t/m 2b en Operapad 1
Er is bij het college een aanvraag binnengekomen voor een vergunning voor het bouwen van een woning naast Essenlaan 22. In 2015 heeft de raad een besluit genomen over de afhandelingswijze voor het besluiten of een verklaring van geen bedenkingen nodig is of niet voor dit soort vergunningaanvragen.
5
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet als artikel 39-vragen kunnen worden gesteld omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
6
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
6.1
Vaststelling regiovisie Jeugdzorg Haaglanden
Op basis van de VNG-norm stellen de gemeenteraden van jeugdhulpregio's periodiek een regiovisie vast. In Haaglanden
is deze visie het afgelopen jaar in samenspraak met inwoners, jeugdhulporganisaties en diverse andere belanghebbenden opgesteld. De regiovisie, complementair aan lokaal beleid, legt gemeenschappelijke doelen, uitgangspunten en verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg op hoofdlijnen vast. De raad wordt voorgesteld de regiovisie vast te stellen.
6.2
Jaarrekening VOS 2020
Zoals vermeld in de statuten heeft Stichting VOS (Voorschotense Openbare School) het jaarverslag en jaarrekening aan de gemeenteraad overlegd. Conform artikel 13 lid 2 van de statuten brengt de gemeenteraad een zienswijze naar voren bij het schoolbestuur van Stichting VOS. De raad wordt voorgesteld de zienswijzebrief vast te stellen.
6.3
Vierde wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning
Bij de vaststelling van het raadsbesluit “Kostenbesparende maatregelen Wet maatschappelijke ondersteuning 2015” van 15 juli 2021 heeft de raad besloten de Tegemoetkoming meerkosten Wet maatschappelijke ondersteuning voor compensatie van mensen die te maken hebben met een stapeling van inkomensafhankelijke eigen bijdragen Wmo en Zorgverzekering te beëindigen. Om dit besluit te kunnen uitvoeren moet de Verordening maatschappelijk ondersteuning worden aangepast. De raad wordt voorgesteld de vierde wijziging van deze verordening vast te stellen.
6.4
Wijziging Reglement van Orde van de gemeenteraad
In maart heeft de gemeenteraad besloten enkele interne regels te wijzigen. De regels voor vervanging in het presidium worden verruimd. De regels voor de naamgeving van fracties worden aangepast: tussentijdse naamswijziging kan niet meer en als een nieuwe fractie ontstaat krijgt deze de naam van de fractievoorzitter. Met dit raadsvoorstel wordt het Reglement van Orde hierop aangepast.
6.5
Wijziging verordening ambtelijke bijstand
In maart 2021 heeft de gemeenteraad besloten de interne regels voor fracties aan te passen. Met dit raadsvoorstel liggen de wijzigingen van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning voor die hieruit voortvloeien. Het gaat over een nieuwe verdeling van de fractievergoeding na splitsing van een fractie.
6.6
Garantstelling tennisvereniging Forescate
Conform de Financiële Verordening artikel 8 besluit het college niet over het verstrekken van garanties groter dan € 75.000 dan nadat de raad gelegenheid heeft gehad wensen en bedenkingen te uiten. Het college legt met bijgaand raadsvoorstel het voornemen ter instemming voor om gedeeltelijk garant te staan voor een lening door tennisvereniging Forescate. Met de garantstelling wordt de vereniging in staat gesteld om investeringen te doen aan de eigen accommodatie.
6.7
Onderzoeksrapport RKC over informatiebeveiliging
De Rekenkamercommissie (RKC) heeft een onderzoeksrapportage uitgebracht over Informatiebeveiliging. Dit is een vervolg op het onderzoek ‘Beter sturen op digitale dienstverlening’ uit 2016.
Een raadsvoorstel is toegevoegd.
7
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden als bespreekpunt behandeld.
8
Wensen en bedenkingen verkoop Ambachts- en Baljuwhuis
Het college van B&W is voornemens het Ambachts- en Baljuwhuis (Voorstraat 12) te verkopen. De gemeenteraad wordt eerst in de gelegenheid gesteld om hierover wensen en bedenkingen te uiten. Daarvoor heeft het college dit raadsvoorstel voorgelegd. Het conceptbesluit is zo geformuleerd dat de raad geen wensen en bedenkingen uit.
9
Grondstoffenplan 2021 -2025
Het afvalbeleidsplan 2016-2020 is afgelopen. Daarom is er gewerkt aan het opstellen van een nieuw plan voor de afvalinzameling en -verwerking. Dat is het Grondstoffenplan 2021-2025. Dit plan beschrijft in hoofdstuk 5 de stappen die doorlopen worden om te komen tot een aanpak voor de inzameling en verwerking van de afvalstromen. Bij iedere stap krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om een keuze te maken. Met het voorliggende voorstel wordt de raad gevraagd met de eerste stap in te stemmen: meer inzet op papier en GFT. Daarnaast wordt de raad gevraagd het stappenplan uit hoofdstuk 5 vast te stellen.
Een aanvullende informatiebrief is toegevoegd.
10
Verordening Duurzaamheidsfonds Voorschoten 2021
De gemeente Voorschoten werkt aan een CO2-neutraal Voorschoten en aan een gezonde leefomgeving. Dat wil de gemeente doen samen met alle inwoners en bedrijven. Er zijn veel actieve organisaties in Voorschoten die hieraan willen bijdragen. Vaak kost het organiseren van activiteiten geld. Voorschoten wil deze activiteiten mogelijk maken en ondersteunen. Het voorstel is dat de € 72.000 ter beschikking stelt om duurzame initiatieven te stimuleren. Er is nog geen regeling ingesteld om dit in goede banen te leiden. Deze verordening voorziet hierin. De regeling houdt in dat organisaties uit Voorschoten een bedrag tussen de € 500 en
€ 7.500 kunnen aanvragen.
Een aangepaste verordening en een memo ter beantwoording van vragen zijn toegevoegd.
11
Kostenombuigingen Jeugdhulp Voorschoten
Net als alle andere Nederlandse gemeenten is Voorschoten sinds de decentralisatie per 1 januari 2015 van o.a. de Jeugdwet voortvarend aan de slag gegaan met de jeugdtaken die naar de gemeenten zijn overgebracht. De Jeugdwet is financieel echter onbeheersbaar gebleken, wat blijkt uit diverse recent uitgebrachte onderzoeken naar de uitvoering en financiering van de
Jeugdwet en uit de eigen cijfers en trends in Voorschoten. Daarom is aanvullend op de maatregelen in het actieplan en de regionale kostenbesparende maatregelen op de geïndiceerde jeugdhulp gezocht naar extra maatregelen die Voorschoten zou kunnen nemen om de oplopende kosten om te buigen. De raad wordt voorgesteld een aantal van deze maatregelen vast te stellen.
12
Beantwoording vragen PvdA-fractie raadsbesluit ‘Kostenbesparende maatregelen Wmo’
De PvdA-fractie heeft op 8 en 18 augustus schriftelijke vragen gesteld aan het college over de uitvoering van het raadsbesluit Kostenbesparende maatregelen Wmo, die op 9 september zijn beantwoord. Op grond van het Reglement van Orde, artikel 39 lid 5, heeft de fractie verzocht de antwoorden te agenderen in de raadsvergadering. Op 19 september heeft de fractie hiertoe aanvullende vragen gesteld die de fractie graag voor of tijdens deze raadsvergadering beantwoord ziet (art. 39, lid 3), om hierover in debat te kunnen gaan.
13
Voorbereiden portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland 13 oktober 2021
14
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
15
Overig
16
Sluiting