link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 25 januari 2018

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. drs. S.W.C. van den Dool

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Onderzoek Bestuurlijke toekomst
Primair is dit agendapunt bedoeld voor een presentatie door mw. prof.dr. Klaartje Peters en dr. Marieke van Genugten over het verdiepend onderzoek naar de Bestuurlijke Toekomst. Er is gelegenheid voor de commissie om hierover vragen te stellen.
Mede door het tussentijds verschijnen van het rapport van de provincie onder de naam "Nota Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland" heeft dit agendapunt in de aanloop naar de agenda geleid tot vragen. Commissielid Overbosch (PvdA) heeft verzocht deze nota te agenderen tezamen met een schriftelijke advies/bestuurlijke reactie van het college over het rapport van de provincie, de rol van de provincie, de passage regeerakkoord , informatie over de meest recente bestuurlijke afspraken met Wassenaar, Leidschendam en de Leidse regio en de status van de bevolkingsenquete. Dit verzoek heeft niet tot een definitieve afspraak geleid binnen het presidium. Gelet op de verbanden die er zijn, wil ik dit verzoek hier wel vermelden. Het college heeft inmiddels aangegeven het rapport van de provincie voor kennisgeving aan te nemen en wacht een mogelijke discussie daarover in de commissie/raad af. Het lijkt mij wel aan de orde dat het college hierover kan worden bevraagd, nu het onderwerp als zodanig wel op de agenda staat.
5
Financieel beleidskader 2018
Voorgesteld wordt de financiële beleidskader opnieuw vast te stellen, nadat dit in het kader van harmonisatie is afgestemd met de gemeente Wassenaar. Voorgesteld wordt om de volgende nota's/verordeningen opnieuw vast te stellen:
- Nota activabeleid
- Nota Reserves en Voorzieningen
- Financiële verordening
5.1
Nota Activabeleid
5.2
Nota reserves en voorzieningen
5.3
Financiele verordening
6
Taskforce 'zwemmen in Voorschoten'
Het college heeft in de begrotingsvergadering van 9 november jl naar aanleiding van de aangenomen motie nr. 049, toegezegd begin 2018 te komen met een plan van aanpak voor het instellen van een onafhankelijke taskforce "zwemmen" in Voorschoten. Het college heeft het voornemen tijdig voor de vergadering het plan van aanpak aan de raad aan te bieden voor behandeling in deze commissie. Het voorstel is inmiddels aan de agenda gekoppeld.
7
Voorbereiden AB ODWH 29 januari 2018
Oplegnotitie volgt.
8
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
9
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie.
De PvdA stelt vragen over vernielingen van historische borden in het centrum.
10
Sluiting