link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 1 februari 2018

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:50
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: mw. P.J. Bouvy-Koene

0
Voorafgaand: Om 19.50 uur bieden de heren Dessens en Ter Keurs en mevrouw Plomp steunbetuigingen burgerparticipatie aan de raad aan.
1
Opening en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Voorgesteld wordt overeenkomstig de voorgestelde procedures te besluiten.
3.1
Brief van instelling/burger
3.2
Informatiebrieven van het college van B&W
pdf Informatiebrief 085 Stand van zaken Interbestuurlijk toezicht.pdf (450KB)
pdf Informatiebrief 086 Werkwijze bijzondere projecten.pdf (742KB)
pdf Informatiebrief 087 Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en Toezicht Handhaving (VTH) 2018 (incl bijlage).pdf (1MB)
pdf Informatiebrief 088 Onderzoeksopzet verdiepend onderzoek bestuurlijke toekomst (incl bijlage).pdf (3MB)
pdf Informatiebrief 089 Tussenbericht bewonersbijeenkomst pilot Arsenaal.pdf (465KB)
pdf Informatiebrief 090 Financiële kaderstellinggemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen (incl bijl.).pdf (5.4MB)
pdf Informatiebrief 091 Verbeterpunten armoedebeleid 2018 en aanzet nieuw beleid vanaf 2019.pdf (2.7MB)
pdf Informatiebrief 092 Grondprijsbrief 2018.pdf (767KB)
pdf Informatiebrief 093 Uitkomsten regionale aanbesteding jeugdhulp 2018 en planning inkoopproces 2019 en verder (incl. bijl.).pdf (4MB)
pdf Informatiebrief 094 Afwijzing huisvestingsverzoek Nutsschool.pdf (885KB)
pdf Informatiebrief 095 Managementrapportage 2017 (tot en met september), werk en inkomen (inlc. bijl.).pdf (1.8MB)
pdf Informatiebrief 001 Haalbaarheidsonderzoek Passantenhaven.pdf (956KB)
pdf Informatiebrief 002 Actualisatie afspraken H10 Inkoopbureau.pdf (396KB)
pdf Informatiebrief 003 Stand van zaken samenwerking Leidse regio.pdf (403KB)
pdf Informatiebrief 004 Gladheidsbestrijding (incl. bijlage).pdf (1.2MB)
pdf Informatiebrief 005 Maatschappelijke invulling voormalige basisschool aan de Marijkelaan.pdf (433KB)
pdf Informatiebrief 006 Uitvoeringsplannen Sociaal Domein (incl. bijlage).pdf (2MB)
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.
D66 stelt vragen over de hoogspanningsmasten langs woonwijk Het Wedde.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Financieel beleidskader 2018
5.1.1
Nota Activabeleid
5.1.2
Nota reserves en voorzieningen
5.1.3
Financiele verordening
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
7
Taskforce 'zwemmen in Voorschoten'
Voorgesteld wordt de startnotitie ""Zwemmen in Voorschoten" vast te stellen en daarvoor het nodige budget beschikbaar te stellen.
8
Vaststellen beleidsplan sociaal domein 2017-2020
Voorgesteld wordt de zienswijzenota ‘Beleidsplan Sociaal Domein’ vast te stellen, het beleidsplan Sociaal Domein 2018 – 2021: ‘Iedereen doet mee’ vast te stellen en daarmee akkoord te gaan met de geformuleerde visie en de vijf hoofddoelen uit de Strategische visie monitoring en verantwoording (2016) te bekrachtigen tot beleidsdoelen voor het sociaal domein:
3.1 Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden
3.2 Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen
3.3 Voorschoten en Wassenaar zijn veilig en er is sociale cohesie
3.4 Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning. Ondersteuning vindt dicht bij huis plaats
3.5 Inwoners die hulp nodig hebben krijgen de juiste ondersteuning op tijd
9
Rapport RKC rioleringen
Voorgesteld wordt de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over te nemen en het college te vragen dat ook te doen. Aanvullend hierop wordt het college gevraagd tevoren te komen met een kaderstellende notitie en een voorstel voor een reguliere verantwoordingsrapportage.
10
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
11
Overig (bijv. moties vreemd aan de orde van de dag)
11.1
Motie 056 over wijkgerichte aanpak verduurzaming huizen
11.2
Motie 057 D66 over het zo snel mogelijk schrappen verplichte aardgasaansluiting
11.2.1
Achtergrondinformatie
Als achtergrondinformatie bij agendapunt 11.2 is van belang te weten dat de raad op 10 november 2016 bijgaande motie unaniem heeft aangenomen.
12
Sluiting