link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 9 november 2023

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. N. Stemerdink
Toelichting: De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
BEGROTINGSBEHANDELING
2.1
Programmabegroting 2024
Het college van B&W heeft de begroting 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad neemt daarbij ook besluiten over kredieten voor investeringen en over bestemmingsreserves Sportaccommodaties en Ontwikkelvisie Centrum. Verder liggen belastingverordeningen voor 2024 ter vaststelling voor.
2.1.1
Amendement 254 over Skeelerbaan
2.1.2
Amendement 263 over Bestemmingsreserve sportaccommodaties - combibaan
2.1.3
Amendement 266 over Zwembad
2.1.4
Amendement 257 over Zwembad het Wedde
2.1.5
Amendement 259 over Noodfonds
2.1.6
Amendement 260 over investeringsplanning atletiek
2.1.7
Amendement 258 over Sportinvesteringen
2.1.8
Amendement 256 over Atletiekbaan
2.1.9
Amendement 261 over investeringsplanning BenC
2.1.10
Amendement 264 over B+C gebouw
2.1.11
Amendement 262 over voorbereidingskrediet Fortgens
2.1.12
Amendement 265 over Afschaffen Hondenbelasting
2.1.13
Amendement 267 over Leesbaarheid begroting vergroten
2.1.14
Motie 303 over Stedenbouwkundig schetsontwerp IJsbaan
2.1.15
Motie 304 over Buurtvaders voor veilige en sociale wijken
2.1.16
Motie 305 over Cliëntenraad
2.1.17
Motie 306 over Gemeentelijke organisatie
2.1.18
Motie 309 over Actieplan Buurtpreventieteams
2.2
Nota van wijziging
Na het aanbieden van de conceptbegroting 2024-2027 hebben zich twee ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot actualisatie van de begroting. Jaarlijks verschijnt kort na de behandeling van de Miljoenennota op Prinsjesdag de septembercirculaire. Vanwege het moment van verschijnen is het niet mogelijk om de uitkomsten hiervan te verwerken in de conceptbegroting. Naast de septembercirculaire wordt ook de bijstelling van de gebundelde uitkering (BUIG) verwerkt. Deze zaken leiden tot een nota van wijziging die in dezelfde raad als de begroting wordt vastgesteld.
2.2.1
Motie 307 over Uitvoering LES
2.3
Vaststelling lange-termijnagenda 2024
De raad stelt de lange-termijnagenda 2024 vast als basis voor de agenda’s van de gemeenteraad in 2024.
3
Overig
4
Sluiting