link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 30 juni 2022

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: N. Stemerdink
Toelichting: De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Als het agenderingsverzoek blijft staan, stuurt het raadslid een toelichting naar de griffier, die het verzoek agendeert voor het presidium. Het presidium neemt een besluit over het verzoek.
3.1
Brief van instelling / burger
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit met het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die een raadslid niet als artikel 39-vragen kan stellen omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen stelt een raadslid op een andere manier.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Voorziening pensioenen en wachtgelden bestuur
De gemeente is verantwoordelijk voor de betaling van pensioenen aan voormalig wethouders en zet jaarlijks een bedrag apart om die verplichting in de toekomst te kunnen betalen. Gebleken is dat de omvang van die voorziening niet groot genoeg was, omdat de verplichting voor pensioenen die reeds zijn ingegaan niet was meegenomen. Het voorstel om de Voorziening pensioenen en wachtgelden bestuur te voeden voor alle pensioenverplichtingen van (voormalig) wethouders, zowel actieve pensioenen als slapende pensioenrechten, betreft een stelselwijziging die de goedkeuring van de raad vereist.
5.2
Jaarstukken 2021 en actualisatie grondexploitatie Duivenvoorde Corridor
De jaarrekening jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus van het jaar 2021 en is daarmee de eindverantwoording van de begroting. In het eerste deel, het programmaverslag, staat het gevoerde beleid centraal en de mate waarin de maatschappelijke effecten zijn behaald en de doelstellingen zijn bereikt. Per programma verantwoordt het college middels de drie bekende W-vragen; ‘Wat wilden we bereiken’, ‘Wat is er gedaan’, en ‘Wat heeft het gekost’. Het jaar sluit af met een gerealiseerd voordelig resultaat van € 2.503.028. Na bestemming wordt dit bedrag met € 295.207 verlaagd tot een voordelig jaarrekeningresultaat van € 837.782, wat toegevoegd wordt aan de concernreserve. De raad dient dit op grond van de gemeentewet via een raadsbesluit vast te stellen.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten behandelt de raad als bespreekpunt.
7
Voorjaarsnota 2022
Het college informeert de raad door middel van de voorjaarsnota over de voortgang van de begroting 2022 tot en met de maand maart, zowel op het gebied van beleid als de bijbehorende budgetten. Op basis van de voorjaarsnota stelt de raad de financiële kaders bij.
8
Nota schuldenbeheersing 2022
In 2018 is de nota schuldenbeheersing opgesteld naar aanleiding van een aangenomen motie ‘Schuldreductie’ bij de behandeling van de begroting 2018. In de motie werd het college verzocht om ten behoeve van besluitvorming door de gemeenteraad een beleidskader voor de schuldreductie te ontwikkelen waarbij nadrukkelijk een relatie wordt gelegd tussen de ontwikkeling van de schuldpositie en het voorzieningenniveau van de gemeente. Met de nota schuldenbeheersing heeft de raad kaders vastgesteld waardoor er goede afwegingen gemaakt worden tussen de schuldpositie enerzijds en een passend voorzieningenniveau anderzijds. De relatie tussen beiden is zodanig dat nieuwe voorzieningen (investeringen) leiden tot een hogere schuldpositie. In dat kader wordt gesproken van een gezonde schuldenbeheersing die past bij de voorzieningen die gewenst zijn binnen onze gemeente.
De raad heeft ook besloten deze nota eens per vier jaar te herzien. De geactualiseerde nota ligt nu voor ter besluitvorming.
9
Kadernota 2023
Op grond van de financiële verordening biedt het college voor het zomerreces de kadernota aan ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2023-2026. De kadernota bevat de algemene begrotingsuitgangspunten, de autonome ontwikkelingen en onderwerpen die onontkoombaar zijn inclusief een toelichting en het financieel meerjarenperspectief. Aangezien de formatie van het nieuwe college bij het schrijven van deze kadernota nog niet was afgerond, heeft de nota een beleidsarm karakter. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de inhoud van de kadernota 2023 en de kadernota 2023 vast te stellen als uitgangspunt voor de begroting 2023-2026.
10
WOB-verzoek en informatieverzoek Ambachts- en Baljuwhuis
Er is een Wob-verzoek ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (sinds 1 mei 2022 overgegaan in de Wet open overheid). Hierin is gevraagd om openbaarmaking van correspondentie die de gemeente Voorschoten heeft gevoerd met betrekking tot het Ambachts- en Baljuwhuis. Bij raadpleegbrief van 9 juni 2020 zijn de getaxeerde waarde en de verkoopprijs van het AB-huis als ‘vertrouwelijk bij de griffie ter inzage’ aangemerkt. In de raadsvergadering van 9 juli 2020 heeft de raad deze geheimhouding bekrachtigd. Het Wob verzoek moet tevens worden beschouwd als een verzoek tot opheffing van de geheimhouding. De gemeente is momenteel gewikkeld in een civiele rechtszaak over het AB-huis. In dat kader vindt het college het- ter bescherming van de financiële en economische belangen van de gemeente (artikel 5.1, tweede lid sub b Wet open overheid)- ongewenst de geheimhouding op te heffen. Met voorliggend raadsvoorstel wordt de raad gevraagd de geheimhouding níet op te heffen.
11
Aanwijzen plaatsvervangend raadsvoorzitters
De raad wijst een tweede en derde plaatsvervangend raadsvoorzitter aan voor het geval de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter verhinderd zijn om een raadsvergadering voor te zitten.
12
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de gemeenteraad onder geheimhouding zijn aangeboden moet de raad in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigen. Op de dag van de vergadering voegt de griffie, als dit aan de orde is, een concept-besluit aan de agenda toe.
13
Overig (w.o. moties vreemd aan de orde van de dag)
14
Sluiting