link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 23 april 2020

Locatie: Online
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen. Omdat dit een online-vergadering is, is het verzoek dit waar mogelijk schriftelijk of anders zeer kort te doen.
3
Ontwikkelstrategie Accommodaties
De gemeenteraad nam in april 2019 een initiatiefvoorstel aan over een integrale benadering van het accommodatiebeleid met als doel naast de opgave voor woningbouw een goede combinatie van oplossingen te vinden voor de financiële, maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Op 4 juli 2019 heeft de commissie Burger & Bestuur ingestemd met de aanpak van het project in de vorm van een onderzoek. Uit het inmiddels opgeleverde onderzoek blijkt dat binnen de randvoorwaarden van de opdracht geen financieel neutrale oplossing mogelijk is. Daarom wordt voorgesteld vervolgonderzoek te doen, een visie te formuleren op het accommoderen van maatschappelijke instellingen en een opsplitsing te maken in deelprojecten/ -onderzoeken, waarbij bepaalde deelprojecten in ontwikkeling worden genomen en andere onderdelen nader worden onderzocht.
4
Beheerplan Vastgoed Voorschoten
Een Beheerplan Vastgoed 2021-2024 is noodzakelijk voor het in standhouden van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Het college is bevoegd het beheerplan vast te stellen, maar vraagt met het oog hierop de raad een besluit te nemen over de (nieuwe) beleidsuitgangspunten en de financiële consequenties, omdat dit bevoegdheden van de raad betreft.
Een griffie-advies bij het raadsvoorstel volgt.
5
Startnotitie Harmonisering 'APV gerelateerde onderwerpen'
De startnotitie bij dit agendapunt gaat over de ontwikkeling van beleid voor evenementen, horeca, paracommercie en weesfietsen, dat uiteindelijk uitmondt in aanpassingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Met de startnotitie geeft de gemeenteraad aan het begin van de beleidsvorming op inhoud en proces kaders mee aan het college.
6
Zienswijze begroting 2021 Veiligheidsregio Hollands Midden
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de ontwerpbegroting 2021 aan de raad aangeboden. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begroting kenbaar te maken ten behoeve van de definitieve begroting. Bij dit agendapunt ligt een concept-zienswijze voor.
7
Intentie tot verkoop Ambachts- en Baljuwhuis
De  aangekondigde brief van het college over dit onderwerp is vertraagd en zal niet beschikbaar zijn voor deze commissievergadering. Bij het vaststellen van de agenda onder punt 1 zal worden besloten of dit onderwerp op de agenda blijft staan of niet.
8
Actuele bestuurlijke aangelegenheden
9
Sluiting