link naar deze pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten - 24 mei 2017

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. mr.drs. C. Bremmer

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Informatiebrief 031 Bestuursopdracht samenwerking Werk en Inkomen, conclusies en aanbevelingen
GroenLinks heeft verzocht deze brief te agenderen voor bespreking. Onlangs ontving de gemeenteraad informatiebrief 031. Hierin worden resultaten van het onderzoek naar de toekomst van de H3 beschreven.
In de commissie wil GroenLinks de volgende vragen bespreken:
1 Wat betekent uitvoering van aanbeveling 2 voor de invloed die Voorschoten nog zal hebben op het beleid op het gebied van Werk&Inkomen?
2 Zal aanbeveling 4 worden uitgevoerd, wat wij toe zouden juichen, en zo ja, wanneer?
3 Waarom is de rapportage, behorend bij informatiebrief 031, vertrouwelijk? Wij zouden graag van gedachte wisselen over de daarin gemaakte opmerkingen over de gevolgen van werken in verschillende regio’s. Deze zijn in de informatiebrief zelf niet terug te vinden.
4 Ontvlechting zou schaalvoordelen teniet doen, maar opgaan in een ander groter verband is ook nog een optie. Wat vinden raad en college van deze optie?
5 Wat is de mening van de Cliëntenraad over deze aanbevelingen en over de samenwerking in de H3?
5
Informatiebrief inspectierapport en verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden
Op verzoek van het CDA is deze informatiebrief geagendeerd. Toelichting CDA: In december 2015 ontving de raad een afschrift van een brief van de heer De Gouw (RDOG) aan het college waarin hij meldde dat Veilig Thuis HM in het onderzoek vd Inspectie Jeugdzorg op 15 vd 25 indicatoren positief scoort (10 dus niet).
In dezelfde brief schrijft De Gouw dat er (dan al) op grond van het verbeterplan kan worden geconcludeerd dat er per 1 januari 2016 een beduidend hogere score zal worden bereikt. In april 2017 verschijnt een rapport van de Inspectie Jeugdzorg waarin staat dat de kwaliteit van zorg bij VT HM onvoldoende is. Wij begrijpen dat er op het rapport zelf een embargo lag, maar graag verkrijgen wij wat meer informatie. Hoe kan het dat de heer De Gouw in december 2015 nog positief schreef over een verbeterplan en dat wij in dit rapport toch opnieuw onvoldoende scoren en er weer een verbeterplan ligt. Gaat dit plan wel slagen en zijn er financiële consequenties waar wij rekening mee moeten houden? Het lijkt ons dat wij dit in de commissie met de wethouder moeten bespreken, misschien kan de heer De Gouw weer eens uitgenodigd worden om toe te lichten.
6
Informatiebrief 037 over uitstellen armoedeconferentie
Tijdens de raad van 11 werd werd door de CDA fractie voorgesteld om dit onderwerp in de commissie verder te bespreken. Toelichting CDA hierop: Doel van de conferentie was o.m. het besteden van de Klijnsmagelden, bedoeld voor het verminderen van armoede onder kinderen. Of er al dan niet cijfers over BSGR beschikbaar zijn heeft volgens het CDA niets te maken met het bestrijden van armoede onder kinderen. Waarom worden er geen cijfers van W&I gebruikt, bijvoorbeeld uit de managementrapportage? Het hoofddoel van jullie bespreking is: waarom kan de conferentie niet doorgaan met andere gegevens als basis of zonder de BSGR gegevens?

7
Motie GroenLinks toegankelijkheid eerste verdieping Deltaplein
De eerste verdieping van de horecagelegenheid in het paviljoen op het Deltaplein is niet bereikbaar voor mensen die niet kunnen lopen.
Dit is om twee redenen te betreuren:
1) De gemeente Voorschoten heeft €4 miljoen betaald aan de ontwikkeling van het Deltaplein. Alle Voorschotenaren hebben hier dus aan mee betaald, ook als ze niet kunnen lopen. Het is niet meer dan logisch als ook alle Voorschotenaren gebruik kunnen maken van het restaurant.
2) In het coalitieakkoord stelt het college dat zij werkt aan een samenleving waar niemand uitgesloten wordt. Om een inclusieve samenleving te bevorderen, voert agenda 22 zoveel mogelijk in. In informatiebrief 033 VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap staat dat het college de toegankelijkheid wil verbeteren om te zorgen dat inwoners met een beperking geen belemmeringen ondervinden bij de toegang tot gebouwen.

De gemeente Voorschoten heeft verzuimd vooraf voorwaarden te stellen aan de toegankelijkheid van het paviljoen. Dit is een gemiste kans.
Naar de geest van Agenda 22 zou het aanbrengen van een traplift de juiste keuze zijn. GroenLinks wil bespreken wat het gemeentebestuur kan doen en doet om dit voor elkaar te krijgen.
Nu is het ook van belang om te zorgen dat in het vervolg de toegankelijkheid van openbare ruimten gegarandeerd is. GroenLinks wil de mogelijkheid bespreken van vooraf voorwaarden stellen bij bouwprojecten aan bereikbaarheid voor iedereen. De vraag is dan op welke wijze het gemeentebestuur vooraf toegankelijkheid kan garanderen.
Ook zou het landelijk bouwbesluit hierop aangepast moeten worden. Hier is het de vraag of en welke invloed de raad daarop invloed zou kunnen uitoefenen. Wat GroenLinks betreft is dit iets wat op de weg van de raad ligt.

GroenLinks heeft hiertoe een motie opgesteld. Deze legt de fractie ter bespreking voor aan de commissie Mens & Samenleving, alvorens deze wordt aangediend voor de gemeenteraadsvergadering.
8
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffier een procedureel voorstel geformuleerd. Zo nodig biedt dit voorstel ruimte om op een ander moment de brief inhoudelijk te behandelen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een commissievergadering worden gemaakt. In de commissievergadering is beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een opmerking te maken of een vraag te stellen. Het is niet de bedoeling om in de raadsvergadering nog brieven inhoudelijk aan de orde stellen.
De informatiebrieven van het college worden ook aan dit agendapunt gekoppeld. Dit is gedaan als extra dienstverlening voor de raads- en commissieleden. Duidelijk moet zijn dat dit niet betekent dat deze brieven ter bespreking voorliggen en dus geen agendapunt zijn. Deze brieven zijn op een eerder moment al aan de raad verzonden. Agendering van deze brieven is mogelijk met opgave van redenen. In dat geval komt de brief op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
9
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
10
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie.
11
Sluiting