link naar deze pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten - 19 november 2020

Locatie: Online
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. drs. S.W.C. van den Dool
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
1\. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding\, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken\.
2\. Insprekers die hierover niet beschikken\, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is\, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is\.
3\. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken\.
Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

De volgende insprekers hebben zich gemeld:
\- mevrouw S\. Bomhof\, over bouwplan locatie Jan Evertsenlaan/Abraham van der Hulstlaan;
\- mevrouw G\. van den Berg\, namens Woonzorg Nederland\, over de doelgroepenverordening;
\- de heer J\. Remijn\, namens comité Leidseweg Noord over herontwikkeling Segaar/Arsenaal\.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Kaderstelling voor herontwikkeling Segaar/Arsenaal
Voorgesteld wordt uit te spreken dat Arsenaal ingebracht wordt in de herontwikkeling van Segaar/Arsenaal, de tussenvariant uit bijlage 4 als basis voor de herontwikkeling te hanteren en het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling op Segaar/Arsenaal, zoals verwoord in bijlage 5, vast te stellen. Lees de samenvatting in het raadsvoorstel voor een helder overzicht van de geschiedenis van dit dossier.
5
Doelgroepenverordening Voorschoten 2020
De raad wordt gevraagd de Doelgroepenverordening Voorschoten 2020 vast te stellen. De doelgroepenverordening beschrijft welke categorieën woningen opgenomen mogen worden in bestemmingsplannen en welke specifieke doelgroepen woningzoekenden in aanmerking komen voor het huren danwel kopen van deze woningen. Tot slot wordt er een instandhoudingstermijn gekoppeld die waarborgt dat de woningen voor een langere aaneengesloten periode beschikbaar blijven voor de doelgroep. De doelgroepenverordening is een van de publiekrechtelijke instrumenten die bijdragen aan het meer sturing geven van de opbouw en samenstelling van de woningvoorraad in Voorschoten.
6
Najaarsnota 2020 VS
Het college informeert door middel van de najaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2020. In deze rapportage worden afwijkingen gemeld over de eerste acht maanden van 2020. Daarmee wordt ook al getracht een verwachting over het resultaat van het jaar 2020 te geven. Op basis van deze najaarsnota stelt de raad de financiële kaders voor 2020 bij.
In een aparte bijlage wordt gerapporteerd over de projecten, programma’s en projecten van derden. Indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven wordt in voorkomende gevallen beleidsinhoudelijk verslag gedaan.

De najaarsnota wordt in alle drie de vakinhoudelijke commissies geagendeerd. In de commissie WRG worden alleen die onderdelen uit de najaarsnota besproken die behoren tot het taakgebied van de commissie WRG.
7
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
8
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
9
Sluiting