link naar deze pagina

VS: Gemeenteraad - 7 november 2013

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: drs. J.M. Staatsen
Bundel:
pdf Agendabundel (6.3MB)

1
Opening en vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2
Algemene beschouwingen over de programmabegroting 2014-2017
Zie bijgevoegde afspraken over het verloop van de begrotingsbehandeling.
Zie algemene beschouwingen zoals bijgevoegd.
3
Pauze tussen 18.00 en 19.00 uur (met maaltijd)
4.1
Concept programmabegroting 2014-2017
GEVOEGDE BEHANDELING MET NAJAARSNOTA 2013
Het college stelt voor de programmabegroting 2014-2017 vast te stellen inclusief een aantal daarbij horende financiele besluiten zoals geformuleerd in het ontwerp-raadsbesluit. Zie verder de afgesproken procedure voor begrotingsbehandeling, zoals bijgevoegd.

Zie bijgaande lijst met amendementen en moties en de conclusies/besluitvorming daarover met stemverhouding. De raad besluit overeenkomstig het geamendeerde voorstel de programmabegroting vast te stellen.

pdf Programmabegroting 2014 printversie (1.6MB)
pdf Raadsvoorstel begroting 2014 (71KB)
pdf Procedure Begrotingsbehandeling 2014 (18KB)
pdf Griffie-advies Programmabegroting 2014 (45KB)
pdf Beantwoording technische vragen begroting alle fracties (270KB)
pdf Bijlage 1 bij beantwoording technische vragen begroting (Taakstellingen 2010-2014) (34KB)
pdf Bijlage 2 bij beantwoording technische vragen begroting (Berekening extra stijging OZB) (183KB)
pdf Beantwoording technische vragen CDA over begroting (205KB)
pdf Beantwoording alle resterende technische vragen over de begroting (458KB)
pdf Informatiebrief aan de raad over taakstelling bibliotheek (252KB)
pdf Overzicht amendementen begroting 2014-2017 (206KB)
pdf Overzicht moties begroting 2014-2017 (211KB)
pdf Amendement 100109 PvdA en Groenlinks over begroting-bezuiniging zwembad (104KB)
pdf Amendement 100118 VVD over begroting- chippen afvalcontainers (27KB)
pdf Amendement 100119 VVD en ONS over begroting- taakstelling communicatie (39KB)
pdf Amendement 100124 ONS over begroting- investeringsplafond (24KB)
pdf Amendement 100128 CDA ONS PvdA GL over begroting- bibliotheek (79KB)
pdf Amendement 100130 CDA over begroting- bezuinigingen werkorganisatie Duivernvoorde (23KB)
pdf Motie 100095 PvdA VVD ONS over begroting meerjarig sluitend maken (533KB)
pdf Motie 100110 Groenlinks over begroting- WMO-gelden voor buurtwerk (57KB)
pdf Motie 100111 Groenlinks ONS CDA over begroting- chemische onkruidbestrijding (70KB)
pdf Motie 100112 Groenlinks over begroting- polders (58KB)
pdf Motie 100113 Groenlinks over begroting- reserve duurzaamheid (58KB)
pdf Motie 100114 Groenlinks over begroting-RLR luchtkwaliteit (58KB)
pdf Motie 100116 Groenlinks over begroting- vrijwilligers (50KB)
pdf Motie 100117 VVD over begroting- buurtpreventieteams (32KB)
pdf Motie 100120 VVD en ONS over begroting- taakstelling materiele kosten en OZB (44KB)
pdf Motie 100121 VVD over begroting- normenkader investeringsplafond (29KB)
pdf Motie 100122 VVD over begroting- taakstelling infractructurele projecten (32KB)
pdf Motie 100125 ONS over begroting- veilige losloopgebieden (19KB)
pdf Motie 100126 ONS over begroting -Fitplein (31KB)
pdf Motie 100127 CDA en Groenlinks over begroting- Voorzieningen raadsleden met beperking (60KB)
4.2
Najaarsnota 2013
GEVOEGDE BEHANDELING MET PROGRAMMABEGROTING
Het college stelt voor de najaarsnota vast te stellen en de hierop betrekking hebbende wijziging van de begroting voor 2013 en 2014.
5
Sluiting