link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 7 december 2017

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: mw. P.J. Bouvy-Koene

1
Opening en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Voorgesteld wordt te besluiten overeenkomstig de voorgestelde wijze van afdoen.
3.1
Brief van instelling/burger
pdf Brief dd 04-11-2017 Golfclub Voorschoten inz. situatie golfclub bij besluitvorming begroting 2018.pdf (375KB)
pdf Email dd 03-11-2017 griffie Oegstgeest inz. motie sturen op transformatie, incl. motie.pdf (268KB)
pdf Email dd 10-11-2017 inwoner inz. begrotingsvergadering.pdf (177KB)
pdf Email dd 09-11-2017 inwoner met vragen aan Niersman inz. ontwikkeling Het Arsenaal (incl. vragen).pdf (292KB)
pdf Email dd 07-11-2017 inwoner met voorstel multipurpose gemeentehuis.pdf (27KB)
pdf Afschrift brief Prov. ZH aan Colleges BenW dd 31-10-2017 over Rapportage Interbestuurlijk toezicht.pdf (141KB)
pdf Afschrift brief Prov. ZH aan Colleges BenW Rapportage IBT over 2016 voor GS 31 oktober 2017.docx.pdf (234KB)
pdf Afschrift brief Prov. ZH aan Colleges BenW Resultaat gespreksronde IBT met gemeenten in Zuid-Holland eerste kwartaa....pdf (70KB)
pdf Afschrift brief Prov. ZH aan Colleges BenW Verbetervoorstellen indicatoren IBT domeinen ruimtelijke ordening en omg....pdf (83KB)
pdf Afschrift brief Prov. ZH aan Colleges BenW Bijlage_1_Verbetervoorstellen_IBT-indicatoren ruimtelijke ordening en om....pdf (65KB)
pdf Brief dd 07-11-2017 Gem. Leiden inz. regionale coalitie nieuwbouw ijsbaan Leiden.pdf (5.6MB)
pdf Afschrift brief aan college dd 09-11-2017 Prov. Zuid-Holland met copie brief aan PS inz. Vlietland en geluidsschermen.pdf (6.7MB)
pdf Brief dd 14-11-2017 Ver. io Actiecomite Stop Geluidshinder A4 met cc brief aan PS over bomencompensatieplan.pdf (3.5MB)
pdf Email dd 15-11-2017 inwoner inz. uitspraak WMO indicatie.pdf (382KB)
pdf Email dd 15-11-2017 Gem. Apeldoorn met oproep aan Ref.commissie af te zien van referendum op 21 maart 2018 (incl. bijlage).pdf (147KB)
pdf Brief dd 15-11-2017 LSA inz. Essay Omgevingswet, incl. bijlage.pdf (2.2MB)
pdf Brief dd 20-11-2017 Raadslid.nu inz. onderzoek werkgeversfunctie (incl. rapport).pdf (2MB)
pdf Brief dd 20-11-2017 inwoner met zienswijze aanvraag omgevingsvergunning Hudson.doc (209KB)
pdf Brief dd 21-11-2017 Natuur & Milieu inz. Duurzaam Inkopen Mobiliteit (incl. rapport).pdf (437KB)
pdf Brief dd 22-11-2017 inwoner inz. BP Noortveer.docx (201KB)
pdf Brief dd 23-11-2017 Raadslid.Nu inz. Herfstbrief 2017.pdf (698KB)
pdf Brief dd 24-11-2017 Gem.raad Leiden inz. aanwijzing lokale mediapartner (incl. bijlage).pdf (255KB)
pdf Brief dd 23-11-2017 Prov. Zuid-Holland inz. financieel toezicht begroting 2018.pdf (2.5MB)
pdf Brief dd 28-11-2017 Cooperatie Agrobosbouw NL inz. agrobosbouw.pdf (70KB)
pdf Afschrift brief aan college dd 28-11-2017 van Sportinstituut Goederaad inz. verkoop project raadhuislaan 41-47.pdf (515KB)
pdf Afschrift brief aan gem.raad Leiden dd 28-11-2017 van gemeente Leiderdorp inz. aanwijzing lokale mediapartner.pdf (99KB)
pdf Afschrift brief aan gem.raad Leiden dd 28-11-2017 van Stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal inz. aanwijzing lokale mediapartner.pdf (138KB)
pdf Brief dd 29-11-2017 inwoner over bebouwing Noortveer.pdf (183KB)
pdf Aanbieden dd 30-11-2017 OBS de VOS begroting 2018-2020 (incl. begroting).pdf (190KB)
3.2
Informatiebrieven van het college van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.
Cees Bremmer stelt vragen over uitbreiding fietsenstalling station.
Henk Overbosch stelt vragen over taskforce zwembad.
Monique Lamers stelt een vraag over handhaving (o.a. op parkeren in het centrum).
5
HAMERSTUKKEN
Als hamerstuk worden voorgesteld de stukken waar de commissie unaniem van mening is dat deze bij hamerslag in de raad kunnen worden afgedaan.
5.1
Verzamelvoorstel/slotwijziging financien
Deze slotwijziging kan worden gezien als najaarsnota. Het college informeert door middel van deze slotwijziging de raad over de voortgang van het begrotingsjaar 2017. Het betreft hier een technische wijziging waar alle afwijkingen in de eerste negen maanden van het jaar die voldoen aan de 3 O’s (Onuitstelbaar, Onvermijdbaar en Onvoorzien) zijn opgenomen. Tevens wordt ook al getracht een verwachting over het resultaat van het jaar 2017 te geven.
Een aangepast besluit is toegevoegd waarin de septembercirculaire verwerkt is.
5.2
Normenkader 2017
Dit normenkader bevat een inventarisatie van externe wetgeving en interne regelgeving als het kader voor de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant, zoals vastgelegd in artikel 213 van de Gemeentewet. Voorgesteld wordt dit vast te stellen.
Geactualiseerd Normenkader is toegevoegd.
5.3
Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
De gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) voert de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen uit voor gemeente Voorschoten. De manier waarop het Dagelijks Bestuur (DB) van de BSGR wordt samengesteld wordt aangepast. Voortaan is niet langer de organisatie die een bestuurder vertegenwoordigt van belang, maar wordt bij de keuze van DB-leden gelet op persoonlijke kwaliteiten van de bestuurder en worden de noodzakelijke deskundigheid en competenties gewogen. Hiervoor wordt de tekst van de gemeenschappelijke regeling gewijzigd. De raad moet het college hiervoor toestemming geven. Op grond van artikel 61, lid 2. Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, kan de raad de toestemming slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
5.4
Verordening commissie Planning en Control
Voorgesteld wordt een nieuwe Commissie voor Planning en Control in te stellen in navolging van een van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Deze nieuwe commissie adviseert de raad o.a. over de opzet van en processen voor de plannings- en verantwoordingsstukken van de zgn. P&C-cyclus, zoals de voor- en najaarsnota, de kadernota, de begroting en de jaarrekening. Daarnaast onderhoudt deze commissie contact met de financiële functie van de gemeente, de accountant en de Rekenkamercommissie. De oude Commissie voor Planning en Control wordt opgegeven.
6
BESPREEKSTUKKEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
7
Raadpleegbrief regionale woonagenda Holland Rijnland
In de regio Holland Rijnland is een Regionale Woonagenda (RWA) opgesteld. Met deze agenda streeft de regio naar een actuele, kwalitatieve en goed functionerende woningmarkt op regionaal, sub-regionaal en lokaal niveau. Daarmee wordt aansluiting gezocht bij de behoefte aan verschillende woonvormen en woonmilieus. De RWA is aan de gemeente aangeboden voor het geven van een zienswijze. Het college heeft een concept zienswijze opgesteld en legt deze ter instemming voor aan de raad.
8
Verordening tot wijziging van de APV Voorschoten 2010
Het betreft hier de jaarlijkse actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010 (hierna APV). De APV is gebaseerd op het model van de VNG. De VNG wijzigt dit model regelmatig in verband met nieuwe wet- en regelgeving, jurisprudentie, gewijzigde inzichten en wensen vanuit de praktijk. De huidige APV wijkt op onderdelen inmiddels al weer af van de model-APV. Hierdoor is de APV op sommige punten niet meer in overeenstemming met gewijzigde (hogere) wet- en regelgeving. Daarom is het noodzakelijk dat de APV regelmatig wordt geactualiseerd.
Deze actualisatie behelst in hoofdzaak een juridisch-technische wijziging waarbij de APV wordt aangepast aan de model-APV zoals opgesteld door de VNG.
Een aangepast raadsvoorstel n.a.v. de commissievergadering is toegevoegd.
9
Tweede wijziging begroting 2017 RDOG
Voorgesteld wordt aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de 2e begrotingswijziging 2017 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief.
10
Advies aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) over de aanwijzing lokale omroep
Voorgesteld wordt akkoord te gaan met het afgeven van een verklaring van representativiteit aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) voor Stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal - Unity FM/TV, akkoord te gaan met het afgeven van een verklaring van representativiteit aan het CvdM voor stichting Lokale Omroep Regio Leiden (Lorelei) - Sleutelstad en bij het CvdM een voorkeur aan te geven voor één van de twee omroepen.
11
Belastingverordeningen 2018
De raad besluit tot vaststelling van belastingverordeningen op basis waarvan in 2018 belasting wordt geheven. De voorgestelde tarieven voor 2018 zijn gebaseerd op de vastgestelde begroting 2018. Met het vaststellen van de begroting 2018 heeft de raad de belastingverordeningen die op dat moment al vastgesteld konden worden vastgesteld. De resterende verordeningen liggen nu voor ter vaststelling.
Een aangepaste tarieventabel is toegevoegd.
12
Tweede evaluatie van het Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015-2018
Voorgesteld wordt In te stemmen met de ‘Analyse BUIG’, in te stemmen met de ‘Ingezette maatregelen 2017’ en de maatregelen aan te passen op basis van de analyse uit het Evaluatie plan van aanpak arbeidsmarktoffensief 2015 – 2018 (Periode: 2016 – eerste helft 2017).
13
Startnotitie bestemmingsplan Noortveer
Voorgesteld wordt de startnotitie bestemmingsplan Noortveer vast te stellen en de inspraakmogelijkheid in de fase van voorontwerp-bestemmingsplan niet te verlenen. De beantwoording op de vraag van GroenLinks over de 85% groen is toegevoegd.
14
Verordeningen Participatiewet 2017
Op 1 januari 2017 en 1 februari 2017 is de Participatiewet op een aantal onderdelen gewijzigd. Naar aanleiding hiervan is het noodzakelijk een aantal gemeentelijke verordeningen aan te passen. Voorgesteld wordt de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Voorschoten 2017 vast te stellen, de Re-integratieverordening Participatiewet Voorschoten 2017 vast te stellen en de Verordening tot wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Voorschoten 2015 vast te stellen.
Een aangepast raadsvoorstel, aangepaste re-integratieverordening en beantwoording van vragen uit de commissie M&S zijn toegevoegd.
15
Benoeming voorzitter voor de Commissie voor Planning en Control
16
Voorbereiden AB en PHO Maatschappij Holland Rijnland 13 december 2017
Een oplegnotitie is toegevoegd.
17
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
18
Motie over geluidsschermen A4
19
Overig
20
Sluiting