link naar deze pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten - 29 november 2018

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. E.M.L.H. Maassen
Toelichting: Er zijn technische problemen, waardoor er geen live-stream mogelijk is. De beelden zullen zo snel mogelijk beschikbaar worden gesteld.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Minimabeleid Voorschoten
Voorgesteld wordt het minimabeleid 2019-2022 vast te stellen, de Verordening Individuele inkomenstoeslag Voorschoten 2019 vast te stellen, de raming van programma 6 voor 2019 met een bedrag van € 77.000 incidenteel te verhogen, de lasten voor 2019 incidenteel te dekken uit de concernreserve, de lasten voor 2020 en verder voor dekking voor te leggen in de Kadernota 2020 en de programmabegroting 2019 te wijzigen conform de bij dit besluit behorende begrotingswijziging.
5
Re-integratie- en participatiebeleid Voorschoten
Voorgesteld wordt het re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022 vast te stellen en de Re-integratieverordening Participatiewet Voorschoten 2019 vast te stellen.
6
Startnotitie integraal onderwijshuisvestingsplan
Voorgesteld wordt de de startnotitie onderwijshuisvesting Voorschoten 2019-2028 vast te stellen.
7
Benoeming en ontslag leden RvT De Vos
8
Informatiebrief tekorten jeugdzorg
In de vorige commissie M&S is afgesproken deze brief te agenderen voor bespreking in deze commissie.
9
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
10
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
11
Sluiting