link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 9 juni 2016

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. drs. J. Staatsen

1
Opening en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Voorgesteld wordt overeenkomstig de voorgestelde procedures te besluiten.
4
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Rapport RKC "Zorgen voor Transformatie"
Conform het protocol van de Rekenkamercommissie is het aangeboden rapport met conclusies en aanbevelingen onderwerp van discussie in de commissievergadering. Voorgesteld wordt een besluit nemen over het rapport inclusief aanbevelingen en conclusies en het college van B&W vragen om te komen met een tijdspad en implementatieplan voor de door de raad overgenomen aanbevelingen. In het voorliggende rapport "Zorgen voor transformatie" zijn de meeste aanbevelingen aan het college gericht. De aanbeveling aan de raad is om het college op te dragen de aan hen gerichte aanbevelingen op te volgen en de raad na een half jaar over de voortgang te informeren. In de bestuurlijke reactie op het rapport heeft het college al aangegeven de aanbevelingen mee te nemen.
5.2
Zienswijze ontwerpbegroting 2017 Regionaal inkoopbureau H10
Voorgesteld wordt over de concept begroting 2017 en concept meerjarenbegroting 2018-2020 Inkoopbureau H-10 een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling H-10, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief. Onze gemeente is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling H-10 Inkoopbureau. De GR H-10 Inkoopbureau heeft als taak om namens tien gemeenten jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voortvloeiende uit de contracten te beheren. Het bestuur van het inkoopbureau heeft de ontwerpbegroting 2017 verzonden aan de gemeenteraad met de gelegenheid om uiterlijk 15 juni a.s. een zienswijze kenbaar te maken.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
7
Vaststellen jaarstukken 2015 Voorschoten
Voorgesteld wordt het programmaverslag en jaarrekening 2015 vast te stellen met daarbij een aantal financiële besluiten. Bij de verzending van deze agenda is er nog geen accountantsverklaring aanwezig. Indien de verklaring niet afgegeven is voor 9 juni, kan er dan geen besluit genomen worden over de jaarstukken, maar kan er wel over gedebatteerd worden. De vaststelling zal dan geagendeerd worden voor de raad van 7 juli 2016.
8
Woonvisie Voorschoten 2016-2019
Voorgesteld wordt de richtinggevende uitgangspunten voor het woonbeleid voor de jaren 2016-2019 vast te stellen, de woonvisie 2010-2014 in te trekken en de financiële consequenties op te nemen in de voorjaarsnota 2016 en kadernota 2017. Bij de beraadslaging ook meenemen de Rekenkamerrapportage Woonvisies in het vizier en bezien of dit moet leiden tot aanpassing van het voorstel. Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Wonen, Ruimte en Groen heeft het college een aangepast voorstel aan de raad voorgelegd.
9
Zienswijze begroting 2017 Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland
Voorgesteld wordt in te stemmen met de begrotingswijzigingen 2016 en de begroting 2017-2020 van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) enbij het bestuur van de BSGR hierover een zienswijze in te dienen, conform bijgevoegde ontwerp-brief. Naar aanleiding van de bespreking in de commissie B&B van 2 juni zal het college de zienswijzebrief aanpassen.
10
Zienswijze begroting 2017 Veiligheidsregio Hollands Midden
Voorgesteld wordt een zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2017 en meerjarenramingen 2018-2020 vast te stellen conform bijgaande ontwerp-brief.
11
Zienswijze begroting 2017 Werkorganisatie Duivenvoorde
Een voorstel van het college om een zienswijze te geven op deze begroting is bijgevoegd.
12
Zienswijze begroting Holland Rijnland
Voorgesteld wordt Een zienswijze te geven op de Begroting 2017 Holland Rijnland conform bijgaand concept waarin:
a. gewezen wordt op de mogelijkheid van wijzigingen van de taken in de programma’s en op de uitkomst van de discussie over de verrekening en toerekening van de kosten in het AB van 6 juli 2016 die tot toekomstige begrotingswijzigingen kunnen leiden;
b. het DB van Holland Rijnland gevraagd wordt om:
b.1 te blijven onderzoeken of er aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen die een versnelling van de afbouw van frictie- en transitiekosten kunnen bewerkstelligen;
b.2informatie te geven aan het PHO Bestuur en Middelen over de aanvliegroute van de aangekondigde discussie over toerekening en verrekening van kosten in het AB van 6 juli a.s.
b.3 een duidelijker beeld te verstrekken van de meerwaarde die het programma Economie Holland Rijnland de gemeenten biedt;
b.4 Wat betreft Leefomgeving aan te sluiten bij debestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden en een nadere uitleg en toelichting te geven over het Landschapsfonds Holland Rijnland en de Holland Rijnlandbijdrage aan
Het Landschapsfonds;
b.5 voor het Cofinancieringsfonds onze randvoorwaarden en de gedane toezeggingen door voorzitter Lenferink in het Algemeen Bestuur te verwerken in de Beheersverordening (voorschriften en/of toelichting).
Naar aanleiding van de bespreking in de commissie B&B van 2 juni zal het college de zienswijzebrief aanpassen.
13
Zienswijze ontwerpbegroting 2017 RDOG
Voorgesteld wordt om aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de programmabegroting 2017 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief, de extra kosten ad € 8.171 die voortvloeien uit de herziene begroting 2016 te dekken uit het met de gemeenten te verrekenen overschot uit de jaarrekening 2015 van RDOG Hollands Midden en dit te verwerken in de najaarsnota 2016 en de extra kosten ad € 21.233 die voortvloeien uit de begroting 2017 van RDOG Hollands Midden te verwerken in de Kadernota.
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie voor Mens & Samenleving heeft het college een aangepast voorstel aan de raad voorgelegd.
14
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
15
Sluiting