link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 10 juli 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: drs. J.M. Staatsen
Bundel:
pdf Agendabundel (44.3MB)

1
Opening en vaststelling agenda
Agendapunt 7 wordt naar voren gehaald en een tweetal moties van Groenlinks over het Oranjeplein worden aan de eind van de agenda toegevoegd.
2
Vaststellen raadsnotulen
De raad besluit zonder stemmen overeenkomstig het voorstel.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
De raad besluit zonder stemmen overeenkomstig het voorstel.
4
Vragenuurtje
5
Voorjaarsnota 2014
Voorgesteld wordt de voorjaarsnota 2014 vast te stellen, de hierop betrekking hebbende wijziging van de Programma-begroting 2014 en de in bijlage 1 opgenomen investeringen 2014. Een aangepast voorstel is bijgevoegd.

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel.

Motie nr 100169 wordt verworpen met de volgende stemverhouding:

VVD 4 tegen
ONS 3 tegen
CDA 4 tegen
D66 3 voor
GroenLinks 2 voor
SP 1 voor
PvdA 1 voor

6
Kaderbrief 2015
Voorgesteld wordt in te stemmen met het toepassen van de financiƫle begrotingsuitgangspunten uit de kaderbrief op de begroting 2015-2018.

De raad besluit overeenkomstig het voorstel met de volgende stemverhouding: 

VVD 4 voor
ONS 3 voor
CDA 4 voor
D66 3 tegen
GroenLinks 2 tegen
SP 1 tegen
PvdA 1 tegen

Motie nr 100168 wordt verworpen met de volgende stemverhouding:

VVD 4 tegen
ONS 3 tegen
CDA 4 tegen
D66 3 voor
GroenLinks 2 voor
SP 1 voor
PvdA 1 voor

7
Vaststelling Bestemmingsplan De Gouden Leeuw e.o.
U wordt gevraagd het bestemmingsplan De Gouden Leeuw vast te stellen en akkoord te gaan met de zienswijzennota en de nota van wijzigingen. Tevens wordt u gevraagd het college te machtigen ondergeschikte/redactionele wijzigingen aan te brengen en geen exploitatieplan vast te stellen. Een aangepast voorstel met verwijzing naar de geconsolideerde versie van de verbeelding (kaart) is/wordt bijgevoegd.
De raad besluit zonder stemming overeenkomstig het voorstel.
8
Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2018
Voorgestld wordt de doelstellingen, resultaten en acties op het gebied van preventie en handhaving zoals verwoord het Preventie- en handhavingsplan Alcohol vast te stellen.

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel.

Het amendement nr. 100172 wordt na wijziging verworpen met de volgende stemverhouding:
(de wijziging heeft tot strekking dat het "moeten" wordt gewijzigd in "streven" en de woorden "gemeten door  de GGD" vervallen).

VVD 3 tegen
ONS 3 voor
CDA 4 tegen
D66 3 tegen
GroenLinks 2 voor
SP 1 voor
PvdA 1 tegen

9
Zienswijze op ontwerpbegroting 2015 Gevulei
U wordt gevraagd uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Vuilververwerking Leiden middels een brief kenbaar te maken. Een aangepast voorstel naar aanleiding van commissiebehandeling volgt spoedig.
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel met de aantekening dat het college aan de brief nog een zinsnede zal toevoegen met de zorgen over de financiele positie en het weerstandsvermogen. 
10
Rapport Rekenkamercommissie over Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland
Overeenkomstig het protocol van afspraken heeft de Rekenkamercommissie deze handreiking eerder toegelicht in een commissievergadering. Volgens deze afspraken debatteert en besluit de raad in de eerstvolgende vergadercyclus daarna over het rapport, conclusies en de aanbevelingen. Het rapport wordt ook nog gepresenteerd en toegelicht in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland van 25 juni as. Het college is gevraagd met een inhoudelijke standpuntbepaling te komen. Deze is bijgevoegd. Een aangepaste zienswijze brief naar aanleiding van commissiebehandeling is bijgevoegd.
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel met aangepaste brief.
11
Wijziging gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG
Wordt nagezonden. In overleg met het presidium is dit onderwerp aanvullend geagendeerd.
De raad besluit zonder stemmen overeenkomstig het voorstel.
12
Achtervangbesluit Richard Wagnerdreef en Rossinidreef (onder voorbehoud)
Over dit onderwerp heeft het college een (in aanvang vertrouwelijke) raadpleegbrief gestuurd. De vertrouwelijkheid hiervan is opgeheven en de brief is gekoppeld aan deze vergadering. Ook is een eerdere brief bijgevoegd, die al eerder de status openbaar heeft gekregen. De fractie van SP heeft vragen gesteld. Mogelijk is het nodig om in deze vergadering te besluiten al dan niet wensen en bedenkingen over het voorgenomen besluit kenbaar te maken aan het college. In de loop van de week volgt hierover zo mogelijk meer informatie. Een en ander is afgestemd in het presidium.
De wethouder beantwoordt de vragen van de SP-fractie. De raad besluit geen gebruik te maken van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
12.1
Moties van Groenlinks over parkeerplaatsen Oranjeplein

De raad verwerpt beide moties met de volgende stemverhouding:

VVD 3 tegen
ONS 2 tegen
CDA 4 tegen
D66 3 voor
GroenLinks 2 voor
SP 1 voor
PvdA 1 voor

 

13
Sluiting