link naar deze pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten - 20 mei 2021

Locatie: Online
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. drs. S.W.C. van den Dool
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is te volgen door de volgende link in uw webbrowser te kopiëren
https://youtu.be/nXdxi\_jH-Ms
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
1\. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding\, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken\.
2\. Insprekers die hierover niet beschikken\, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is\, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is\.
3\. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken\.
Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Buitenplanse activiteiten met een verplichte participatie-eis inclusief toetsingskader participatie Omgevingswet VS
Onder de Omgevingswet wordt veel nadruk gelegd op participatie. Er is in dit verband een Toetsingskader Participatiebeleid Omgevingswet ontwikkeld. Onder de Omgevingswet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid bepaalde buitenplanse initiatieven aan te wijzen waarbij participatie verplicht wordt gesteld. Voorgesteld wordt dat twee categorieën van initiatieven worden aangewezen, te weten (1) initiatieven met veel impact op de fysieke leefomgeving, en (2) initiatieven welke
plaatsvinden in een beschermde omgeving.
5
Buitenplanse activiteiten met een adviesrecht met instemming van de raad (verzwaard adviesrecht) VS
Onder de Omgevingswet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aan te wijzen waarbij de raad advies uitbrengt en het college dit advies in acht neemt. Voorgesteld wordt dat één categorie van initiatieven wordt aangewezen ten behoeve van dit verzwaard adviesrecht, te weten: initiatieven met veel impact op de fysieke leefomgeving.
6
Besluit delegatie aan college partiële wijziging of actualisering omgevingsplan VS
Onder de Omgevingswet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid vaststelling van delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college. Met behulp van deze mogelijkheid kunnen de huidige wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten onder de nieuwe wet blijvend worden toegepast. Zonder deze generieke delegatie vervalt de mogelijkheid wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten op een zelfde manier toe te passen. Derhalve wordt voorgesteld deze gevallen generiek te delegeren.
7
Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+
De raad wordt voorgesteld om samen met de gemeenten Leiden, Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude te gaan samenwerken om de warmtetransitie vorm te geven. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de aansluiting op een open bovenregionaal transportnetwerk WarmtelinQ+ in de Leidse regio met het oog op het kunnen benutten van betaalbare en duurzame warmte uit de Rotterdamse haven en de mogelijke beschikbaarheid van geothermie waarvoor een professionele organisatie noodzakelijk is met expertise waarover de afzonderlijke gemeentes niet, dan wel slechts ten dele beschikken.
8
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
9
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
10
Sluiting