link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 4 maart 2021

Locatie: Online
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Ch. Aptroot
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffie een procedureel afdoeningsvoorstel geformuleerd. Aan de raad wordt voorgesteld overeenkomstig dit afdoeningsvoorstel te besluiten. Als de raad een brief op een andere manier wil afhandelen, kan dit voorafgaand aan of in de vergadering worden aangeven. Het afdoeningsvoorstel wordt dan gewijzigd. In de raadsvergadering is er voor raadsleden beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een enkele opmerking te maken of een enkele vraag te stellen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. De raad zal daarvan een afschrift ontvangen. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een raadsvergadering worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat de raad brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde stelt bij het agendapunt Lijst ingekomen stukken. Als een raadslid een brief inhoudelijk wil bespreken, kan dat verzocht worden met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Een verzoek om agendering van een brief hoeft niet te wachten tot de raadsvergadering, maar mag op ieder moment ook bij de griffie worden aangemeld. De brief kan op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie worden geagendeerd, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
3.1
Brief van instelling/burger
pdf 1427 Brief dd 10-01-2021 inwoner over niet subsidiëren PCM-installatie voor warmwatervoorziening.pdf (984KB)
pdf 1428 Brief dd 25-01-2021 W. Segers over beeindiging lidmaatschap Rekenkamercommissie WVOLV a.pdf (140KB)
pdf 1429 Brief dd 27-01-2021 VRHM over regionaal operationeel Handhavingskader COVID-19 (incl. bijlagen).pdf (497KB)
pdf 1431 Email dd 25-01-2021 inwoner over verkeerssituatie Elstlaan.pdf (96KB)
pdf 1432 Raden_in_Verzet_Voortgangsnotitie_27_januari_2021 (incl. bijlagen).pdf (1.2MB)
pdf 1435 Afschrift email aan college dd 05-02-2021 Gem Krimpenerwaard over motie vergroting gemeentefonds (incl. bijlagen).pdf (3.1MB)
pdf 1436 Afschrift email aan Prov. Staten dd 03-02-2021 Vlietland over geluidswering A4 a.pdf (149KB)
pdf 1437 Afschrift email aan WH Spil dd 03-02-2021 Inwoner over Waterspeeltuin Starrenburg 2.pdf (245KB)
pdf 1438 Email dd 01-02-2021 Directeur Silvester Zwembad over heropenen zwembaden voor zwemles a.pdf (63KB)
pdf 1439 Email dd 29-01-2021 Gem. Hof van Twente met motie over huishoudelijke ondersteuning (incl. bijl.).pdf (378KB)
pdf 1441 Afschrift email aan college dd 10-02-2021 Werkgroep Haven Hofvliet over nautisch juridisch advies Haven Hofvliet (incl. bijl.) a.pdf (1.7MB)
pdf 1442 Brief dd 07-02-2021 Cultuurfabriek over Coordinator sportakkoord (incl. aanb.email) a.pdf (440KB)
pdf 1443 Brief dd 09-02-2021 Comite Dierennoodhulp e.a. over noodklok voor buitendieren door sneeuw en strenge vorst a.docx (18KB)
pdf 1444 Brief dd 08-02-2021 Openb. Bibliotheek VS-WS over Coordinator sportakkoord a.pdf (174KB)
pdf 1445 Afschrift brief aan college dd 11-02-2021 St. Nat. Boomfeestdag over groene schoolkaart basisscholen in VS a.pdf (165KB)
pdf 1446 Email dd 10-02-2021 Werkgroep Haven Hofvliet over voornemen wijziging bestemming Hofvliet haven (incl. bijlagen) a.pdf (3.9MB)
pdf 1447 Email dd 11-02-2021 Inwoner over onvrede afhandeling voetgangersprobleem aan Elstlaan.pdf (99KB)
pdf 1451 Afschrift email aan college dd 18-02-2021 Actiecomite Stop Geluidsoverlast A4 over geluidsscherm A4 a.pdf (99KB)
pdf 1452 Brief dd 18-02-2021 VRHM met beantwoording vragen nav schriftelijk verslag GRIP4 Covid-19.pdf (406KB)
pdf 1453 Email dd 14-02-2021 inwoner over leugens, bedrog, oorlogsmisdaden Ned. regering.pdf (354KB)
pdf 1457 Afschrift brief aan college dd 24-02-2021 Bew.vereniging Het Wedde over hoogspanningskabels a.pdf (515KB)
pdf 1458 Brief dd 22-02-2021 INretail over corona actualisatie detailhandelsbeleid en centrumvisies (incl. bijlage).pdf (1.1MB)
pdf 1459 Email dd 23-02-3021 Alliantie Burgers Voorschoten met reactie op informatienota tussenstand kwaliteitsverbetering inwonersparticipatie (incl. bijl.) a.pdf (340KB)
pdf 1460 Email dd 24-02-2021 inwoner met vraag over stembureaulid niet toegankelijk voor mensen met beperking.pdf (95KB)
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Kadernota RDOG
De RDOG Hollands Midden is een organisatie met een zeer breed takenpakket op het terrein van Publieke Gezondheid. Net als vorig jaar heeft de RDOG niet een echte kadernota aan de gemeenten gestuurd. Wel wordt in een brief aangegeven wat de belangrijkste ontwikkelingen voor de werkzaamheden van de dienst zijn. De raad heeft in 2019 besloten meer grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Dat kan door vroegtijdig een zienswijze te geven op de kaders die een regeling voor het komende jaar opstelt. Deze zienswijze ligt voor ter besluitvorming.
5.2
Zienswijze begroting VOS
De gemeenteraad is bevoegd om de begroting van stichting Vos goed te keuren. De begroting van de VOS is het komende jaar niet geheel sluitend vanwege de toename van loonkosten en ICT investeringen. Gelet op de financiële situatie kunnen deze kosten worden opgevangen. Het bestuur wordt in de zienswijze door de raad gevraagd om in de volgende begroting een uitspraak te doen over de noodzakelijke ondergrens van de algemene reserve. Dat maakt het mogelijk om een eventueel beroep op de algemene reserve objectief te toetsen.
5.3
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde en Financiële Verordening i.v.m. ontvlechting werkorganisatie
De gemeente gaat weer zelf bij de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) belegde taken uitvoeren. Dit vraagt enkele (technische) wijzigingen in regelingen. De raad wordt gevraagd toestemming te verlenen voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling: in artikel 5 is een aantal gemeentelijke belastingen gedelegeerd, omdat die door een heffings- en invorderingsambtenaar in de WODV geheven en geïnd dienden te worden. Nu deze ambtenaar weer overgaat naar de gemeente, kunnen genoemde belastingen niet meer in de gemeenschappelijke regeling opgenomen worden. Verder kan de verwijzing naar de WODV uit de financiële verordening worden geschrapt; het voorgestelde besluit voorziet daar ook in.
5.4
Wijziging interne regels raad Voorschoten
De gemeenteraad bestaat uit meer fracties dan in het verleden en af en toe ontstaan tussentijds nieuwe fracties. Dit raadsvoorstel bevat voorstellen hoe hier mee om te gaan. Het gaat over de naamgeving van fracties, financiële fractieondersteuning en vervanging in het presidium. Na akkoord van de raad worden wijzigingen van de betreffende reglementen voorbereid. Het voorstel is door het presidium als hamerstuk voor de raad aangedragen.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
7
Visie op Energie en Klimaat
In juni 2020 is het voorlopig ontwerp voor het milieubeleidsplan door de raad vrijgegeven voor inspraak. Het milieubeleidsplan is een visie op energie en klimaat, en de paraplu voor onderwerpen van het gemeentelijk beleid op dit gebied. Van 19 juni 2020 tot 17 juli 2020 heeft het milieubeleidsplan ter inzage gelegen waarop verscheidene reacties zijn binnengekomen. Deze zijn verwerkt in een nota van beantwoording. De reacties vanuit de samenleving hebben tot een aantal aanpassingen in de tekst tot gevolg. Daarnaast heeft het college besloten om de titel aan te passen naar Visie op Energie en Klimaat (VEK). Dit ligt nu voor ter vaststelling.
Een geactualiseerd overzicht van alle onderliggende stukken en wanneer de raad daarover heeft besloten of nog moet besluiten en waaruit blijkt waar de uitvoering zichtbaar wordt, is toegevoegd.
8
Coördinator Sportakkoord
Maatschappelijke partners ( onderwijs, welzijn, sport, gezondheid ) uit het dorp hebben met de gemeente een lokaal sportakkoord gesloten. Dit proces past in het coalitieakkoord en wordt tijdelijk met geld van VWS begeleid door een onafhankelijk sportformateur. Voorgesteld wordt om de coördinatie van de uitvoering van het sportakkoord te beleggen bij beoogd partner Voorschoten Voor  Elkaar en dat financieel te ondersteunen.
De raad wordt voorgesteld voor de periode 2021-2023 een budget op te nemen in de begroting 2021-2014 van € 40.000 per jaar, en dit te dekken middels een onttrekking aan bestemmingsreserve Maatschappelijke Agenda en bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Naar aanleiding van de commissiebehandeling zijn de 'Inspiratielijst' en de Nieuwsbrief toegevoegd als achtergrondinformatie.
9
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
10
Overig (w.o. moties vreemd aan de orde van de dag)
11
Sluiting