link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 6 juli 2023

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. N. Stemerdink
Toelichting: De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Als het agenderingsverzoek blijft staan, stuurt het raadslid een toelichting naar de griffier, die het verzoek agendeert voor het presidium. Het presidium neemt een besluit over het verzoek.
3.1
Brief van instelling / burger
pdf 2172 Brief dd 25-05-2023 diverse organisaties met uitnodiging tot deelname aan campagne Orange the World.docx (2.3MB)
pdf 2177 Brief dd 01-06-2023 Bibliotheek VS-WS met reactie op raadsvoorstel huisvesting bibliotheek.pdf (516KB)
pdf 2180 Voortgangsnotitie Raden in Verzet juni 2023.pdf (2.2MB)
pdf 2181 Brief dd 07-06-2023 St. Dier en Recht over dierenwelzijn op kortebaandraverij.pdf (1.2MB)
pdf 2183 Email dd 08-06-2023 Comité Nieuwbouw Noord Hofland over het kappen van beeldbepalende platanen a.pdf (48.7MB)
pdf 2186 Brief dd 09-06-2023 RKC over start rekenkameronderzoek naar klachtbehandeling.pdf (384KB)
pdf 2187 Brief dd 10-06-2023 inwoner over onderzoek AP privacy chips in afvalcontainers.pdf (1MB)
pdf 2188 Brief dd 16-06-2023 Comm. voor de Media over procedure tot aanwijzing lokale omroep (incl. bijl.) a.pdf (1.4MB)
pdf 2189 Email dd 13-06-2023 Atletiekcommissie VS '97 over vervanging atletiekbaan (incl. bijlagen) a.pdf (2MB)
pdf 2190 Email dd 14-06-2023 Stichting St. Nicolaespark over stopzetten burgerinitiatief St. Nic.park (incl. bijlagen).pdf (791KB)
pdf 2192 Afschrift brief aan gemeente dd 20-06-2023 Comité Lweg Nrd met reactie op Deelbesluit Woo-verzoek a.pdf (186KB)
pdf 2193 Brief dd 18-06-2023 Belangenvereniging Krimwijk over laadpalen in de Krimwijk a.pdf (271KB)
pdf 2194 Brief dd 21-06-2023 bewoners Hofvliet-Vlietzijde over ontsluiting Starrenburg 3 a.docx (21KB)
pdf 2195 Brief dd 22-06-2023 RKC met rapportage over onderzoek onderhoud wegen, bruggen, onderdoorgangen (incl. bijl.) def (3.4MB)
pdf 2196 Email dd 16-06-2023 Buurtverening Recht door Recht over rechtzaak over groenstrook (incl. bijlagen).pdf (287KB)
pdf 2197 Email dd 23-06-2023 Het Vergeten Kind met rapport onderzoek dak-thuisloze jongeren (incl. bijl.).pdf (595KB)
pdf 2200 Afschrift brief aan college dd 28-06-2023 Nidos en COA met oproep voor AMV Opvang (incl. bijl.).pdf (458KB)
pdf 2202 Brief dd 22-06-2023 Bewoners Pr. Bern.laan over mierenoverlast (incl. bijlagen) a.pdf (2.6MB)
pdf 2203 Brief dd 24-06-2023 OGLV over gronden rondom boerderij Rodenburg.pdf (797KB)
pdf 2204 Brief dd 26-06-2023 bewoners Sweelinckhof of herinrichting Sweelinckhof a.pdf (376KB)
pdf 2205 Brief dd 27-06-2023 Comm. vd Media over procedure tot aanwijzing lokale omroep (vervolg, incl. bijl.).pdf (652KB)
pdf 2206 Brief dd 28-06-2023 PCN over Landelijk Keurmerk Coffeeshops (incl. bijlagen).pdf (266KB)
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit met het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die een raadslid niet als artikel 39-vragen kan stellen omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen stelt een raadslid op een andere manier.
De PvdA heeft vragen aangekondigd over het onderzoek Ambachts- en Baljuwhuis.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie 2023-2026
De gemeente Voorschoten vindt het belangrijk dat kinderen met een goede start beginnen op de basisschool. Peuters (2,5 jaar tot 4 jaar oud) met een dreigende onderwijsachterstand worden ondersteund middels een voorschoolse educatie aanbod. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met de vroegscholen (groep 1 en 2) van het onderwijs. De raad wordt gevraagd hiervoor beleid vast te stellen.
5.2
Aanpassing verordening jeugd overstap Holland Rijnland
Met dit besluit wordt de Verordening Jeugdhulp 2015 gemeente Voorschoten aangepast op basis van een aantal wijzigingen op het gebied van jeugdhulp. Deze wijzigingen komen voort uit de overstap van de gemeente Voorschoten van de jeugdzorgregio Haaglanden naar de jeugdzorgregio Holland Rijnland. De wijzigingen gaan per 1 januari 2024 in.
5.3
Zienswijze eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
In 2022 hebben de colleges van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland getroffen voor een doelmatige uitvoering van bedrijfsvoeringstaken in het kader van de Jeugdwet. Het gaat om een bedrijfsvoeringorganisatie, grofweg met de taken contracteren en contractmanagement, verwerken berichtenverkeer, betalingen, data-analyse en monitoring. De verantwoordelijkheid en beslisbevoegdheid voor het beleid en de programmagelden liggen bij de gemeenten. Met dit voorstel wordt beoogd de raad een zienswijze te laten vaststellen op de eerste wijziging van deze regeling. Met deze wijziging wordt het toetreden van de gemeente Voorschoten per 1 januari 2024 geregeld en worden aanpassingen voorgesteld op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
5.4
Zienswijze begroting 2024 ev Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
Inkoop van jeugdhulp doet onze gemeente niet zelf, maar wordt vanaf 1 januari 2024 uitgevoerd door de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland gezien de overstap naar de jeugdhulpregio Holland Rijnland van Haaglanden per 1 januari 2024. Deze heeft als taken om namens de dertien gemeenten van jeugdzorgregio Holland Rijnland jeugdhulp te contracteren, contractmanagement uit te voeren, het berichtenverkeer te verwerken, betalingen te doen, data-analyse en monitoring uit te voeren. De betrokken gemeenteraden moeten volgens de wet- en regelgeving in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze op de conceptbegroting van de Gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland te geven. De raad wordt gevraagd deze zienswijze vast te stellen.
5.5
Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hecht
Door de aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is een aantal aanpassingen nodig in de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG  HM; Hecht). Voor het in overeenstemming brengen van de gemeenschappelijke regeling (GR) met de Wgr geldt een overgangstermijn van twee jaar na de datum van inwerkingtreding, dus tot 1 juli 2024. De gewijzigde GR die nu in concept voorligt heeft alle benodigde wijzigingen in zich. Naast de naamswijziging van RDOG HM naar Hecht is nog een aantal aanpassingen benodigd voor de uitvoering van Veilig Thuis. De raad wordt voorgesteld hierover een zienswijze te geven.
5.6
Zienswijze ontwerp-programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2024
De gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze in te brengen op de ontwerp-programmabegroting 2024 van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). In het bijgevoegde voorstel aan de gemeenteraad treft u een toelichting en concept zienswijze aan. Als achtergrondinformatie is conform afspraak het Voorschotense dashboard voor deze gemeenschappelijke regeling toegevoegd. De gewijzigde concept-zienswijzebrief naar aanleiding van de commissiebehandeling is toegevoegd.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten behandelt de raad als bespreekpunt.
7
Ontwikkelvisie Centrum
De Ontwikkelvisie Centrum geeft de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van het centrum binnen nu en 15 jaar. Door de samenhang van de ontwikkelingen in het centrum te bevorderen wordt een bijdrage geleverd aan de duidelijkheid, vitaliteit en toekomstbestendigheid van het centrum en daarmee van Voorschoten.
7.1
Motie 300 over watervoorziening centrum
8
Huisvesting bibliotheek
Dit agendapunt betreft de toekomst van het bibliotheekgebouw en de huisvesting van culturele instellingen. Het gaat in samenhang om een raadsvoorstel en een raadsinformatiebrief. Met het raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld ermee in te stemmen om de huisvesting van de bibliotheek op de huidige locatie met vijf tot zeven jaar te verlengen. Ook is het voorstel om een wijziging van de bestemmingsreserve Culturele Accommodatie vast te stellen.
9
Jaarrekening 2022
De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus. Het is daarmee de eindverantwoording, zowel beleidsmatig als financieel, van het college van burgemeester en wethouders over 2022. Financieel sluit het jaar af met een gerealiseerd voordelig resultaat van € 5.934.054. Na bestemming wordt dit bedrag met € 2.334.815 verlaagd tot een voordelig jaarrekeningresultaat van € 3.599.239, wat toegevoegd wordt aan de concernreserve. De raad stelt de jaarrekening en de bijbehorende financiële besluiten vast.
9.1
Amendement 216 over sporthal De Vliethorst
10
Voorjaarsnota 2023
De voorjaarsnota 2023 geeft de stand van zaken weer over de uitvoering van de programmabegroting tot en met maart. Zowel financieel als beleidsmatig wordt de voortgang weergegeven, waarbij ook wordt voorgesteld om de begroting te wijzigen.
10.1
Amendement 214 over Stichting Leergeld (voorjaarsnota)
10.2
Motie 298 over het slavernijverleden (voorjaarsnota)
10.3
Motie 299 over Witte Anjer (voorjaarsnota)
11
Verklaring van geen bedenkingen Prof. Einsteinlaan 5
Op 12 oktober 2022 heeft de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het in afwijking van het bestemmingsplan realiseren van 24 woningen op het perceel gelegen aan de Lord Baden Powellweg en de Professor Einsteinlaan in Voorschoten. De initiatiefnemer heeft er voor gekozen om dit via een omgevingsvergunning procedure te laten verlopen. Dat betekent dat de raad moet besluiten een verklaring van geen bedenkingen af te geven en deze ter inzage te leggen.
12
Ontslag en benoeming commissie welstand en cultureel erfgoed (WCE)
De termijnen van de leden commissie welstand en cultureel erfgoed (WCE) lopen af en enkele leden hebben aangegeven eerder hun adviestaken neer te leggen. Op later moment moet de raad besluiten over een gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit (onder de Omgevingswet). Voor een tijdelijke oplossing is de regionale welstandsorganisatie Dorp Stad en Land gevraagd om de adviestaken per 6 juli voor 2023 op te pakken. De raad wordt gevraagd hiertoe te besluiten.
12.1
Amendement 215 over commissie WCE
13
Zienswijze begroting 2024-2027 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
De raad wordt gevraagd een zienswijze in te dienen over de begroting 2024-2027 van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).
13.1
Amendement 217 over zienswijze begroting 2024 BSGR
14
Beantwoording schriftelijke vragen 315 PvdA over Jaarrekening Sportfondsen B.V.
De heer Posthuma heeft verzocht de beantwoording van de schriftelijke vragen over Jaarrekening Sportfondsen B.V. te agenderen. Hij heeft hierbij de volgende toelichting gegeven: "Sportfondsen B.V. is een organisatie die belangrijke taken uitvoert: het baat verschillende sportaccommodaties uit, waaronder sporthal Vliethorst en Zwembad het Wedde. Aangezien de gemeente de belangrijkste financier is van Sportfondsen BV is het belangrijk dat de Raad jaarlijks wordt geïnformeerd middels Jaarverslagen. Dat is tot nu nog geen enkele keer gebeurd. Met het verzoek van de PvdA is met de traditie gebroken. De PvdA wil graag dat voorzetten door ieder jaar het Jaarverslag van Sportfondsen BV te delen met de Raad. Verder wil de PvdA ingaan op de vraag hoe het komt dat het College de Raad niet heeft geïnformeerd over het niet aanvragen van de Corona subsidie."
15
Overig
16
Sluiting