link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 7 maart 2024

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. N. Stemerdink
Toelichting: De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Beëdiging burgercommissielid
De heer P. van der Meer wordt beëdigd als burgercommissielid voor de Voorschoten Lokaal-fractie.
3
Vaststellen raadsnotulen
Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
4
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Als het agenderingsverzoek blijft staan, stuurt het raadslid een toelichting naar de griffier, die het verzoek agendeert voor het presidium. Het presidium neemt een besluit over het verzoek.
4.1
Brief van instelling / burger
pdf 2397 Brief dd 29-01-2024 inwoner over Commentaar bij voorlopig ontwerk kruispunt Groote Vink (479KB)
pdf 2397 Email dd 09-02-24 inwoner aanvulling brief over voetpad herinrichting wegen bij Groote Vink (129KB)
pdf 2398 Brief dd 31-01-24 inwoner bezwaar knip Chopinlaan (197KB)
pdf 2399 Brief dd 24-01-2024 Inwoner Zienswijze Starrenburg III (79KB)
pdf 2399 Brief dd 26-01-2024 Fietsersbond Zienswijze Starrenburg III (82KB)
pdf 2399 Brief dd 27-01-24 inwoner Zienswijze ontwerp uitwerkingsplan Starrenburg 3 (249KB)
pdf 2399 Brief dd 28-01-2024 Inwoner Zienswijze Starrenburg III (1.2MB)
pdf 2399 Brief dd 29-01-2024 Inwoner Zienswijze Starrenburg III (595KB)
pdf 2399 Brief dd 30-01-24 inwoner bezwaar milieupark Starrenburg 3 (90KB)
pdf 2399 Brief dd 30-01-24 inwoners pro forma zienswijzen Starrenburg III (260KB)
pdf 2399 Brief dd 30-01-2024 Duurzaamheidstafel over Starrenburg III (a) (603KB)
pdf 2399 Brief dd 30-01-2024 Inwoner over Zienswijze Starrenburg III (299KB)
pdf 2399 Brief dd 30-01-2024 Inwoner Zienswijze Starrenburg III (70KB)
pdf 2399 Brief dd 31-01-24 Bomenbond Rijnland zienswijze Starrenburg III (205KB)
pdf 2399 Brief dd 31-01-24 inwoner zienswijze Starrenburg 3 (2) (123KB)
pdf 2399 Brief dd 31-01-24 inwoner zienswijze Starrenburg 3 (66KB)
pdf 2399 Brief dd 31-01-2024 Inwoner over Zienswijze Starrenburg III (67KB)
pdf 2399 Brief dd 31-01-24 inwoner zienswijze Starrenburg III (105KB)
pdf 2399 Mail dd 01-02-24 inwoner zienswijze Starrenburg 3 (30KB)
pdf 2399 Brief dd 14-02-2024 Inwoners over Zienswijze Starrenburg III (5.8MB)
pdf 2399 Mail dd 30-01-24 inwoners zienswijze Starrenburg 3 -- (360KB)
pdf 2400 Mail dd 04-02-24 inwoner over naamgeving JP Coenstraat (58KB)
pdf 2401 Aanbiedingsbrief RKC WVOLV over DoeMee-onderzoek naar klachtbehandeling (incl.bijl.) (1.2MB)
pdf 2409 Brief dd 19-02-2024 Voorschoten 97 over Aanvulling zienswijze Weddeloop + pvd 10 feb (a) (86KB)
pdf 2410 Regionaal programma Warmte Leidse Regio - 4e kwartaalrapportage 2023 (462KB)
pdf 2413 Mail dd 28-02-2024 VPPG (incl. bijlagen) (1.8MB)
pdf 2414 Brief dd 28-02-2024 Nationale Ombudsman Hoe eerder hoe beter (859KB)
pdf 2416 Brief dd 28-02-2024 Inwoner over Afvalinzameling (1.2MB)
4.2
Informatiebrieven van het College van B&W
4.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
5
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit met het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die een raadslid niet als artikel 39-vragen kan stellen omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen stelt een raadslid op een andere manier.
6
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
6.1
Beleidsnota windenergie, buurtaccu’s en middenspanningsruimtes
Voorschoten wil in 2050 energieneutraal zijn. Met nieuwe uitgangspunten voor windenergie, buurtaccu’s en middenspanningsruimtes (WBM) wil de gemeente Voorschoten hieraan bijdragen en duidelijkheid bieden over de mogelijkheden en voorwaarden. De raad wordt gevraagd deze uitgangspunten vast te stellen.
6.2
Startnotitie Ontwikkelvisie van bedrijventerreinen
Met dit raadsvoorstel ligt een startnotitie voor over de ontwikkelvisie bedrijventerreinen. De startnotitie is bedoeld om als gemeenteraad kaders mee te geven voor de afbakening van het onderwerp en het proces van totstandkoming de visie.
6.3
Zienswijze ontwerpbegroting schooljaar 2024 Stichting VOS
In de statuten van Stichting VOS – de Voorschotense Openbare School – staat dat de raad een zienswijze kan geven over de conceptbegroting van de stichting. Bij dit agendapunt ligt een concept-zienswijze ter behandeling voor.
7
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten behandelt de raad als bespreekpunt.
8
Integraal Waterketenprogramma 2024-2028
Met het opstellen van het Integraal Waterketenprogramma 2024 - 2028 legt de gemeente Voorschoten vast hoe invulling wordt gegeven aan de ambitie, doelen, beoogde maatregelen en het financiële kader dat benodigd is om het stedelijk waterbeheer in de veranderende wereld (zoals klimaatverandering, duurzaamheid, (woning)bouwopgave) op orde te hebben en te houden. De raad wordt gevraagd het Integraal Waterketenprogramma vast te stellen. Een aangepast raadsvoorstel (beslispunt 5) na commissiebehandeling is toegevoegd. Tevens is een aanvullend memo toegevoegd.
8.1
Motie 318 over Uitvoering centrale persleiding IWKp 2024-2028
9
Verkeersontsluiting Leiden-Voorschoten
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Korte Vliet- Leidseweg noord deel noord heeft de raad besloten de noordelijke ontsluitingweg van het dorp te verleggen van de Leidseweg, naar de nieuwe weg door de woningbouwontwikkeling Het Fortuyn. De gemeente Leiden is aan haar kant bezig met aanpassingen aan de ontsluiting rond de Groote Vink. Met de gemeente Leiden is een akkoord bereikt over de aansluiting van de twee gemeenten op elkaar. De raad wordt gevraagd hiervoor financiële middelen te reserveren.
10
Onderzoeksrapport RKC over onderhoud wegen, bruggen en onderdoorgangen
Hoe is het gemeentelijk onderhoud georganiseerd van wegen, bruggen en onderdoorgangen, en welke kosten zijn hiermee gemoeid? Dat heeft de Rekenkamercommissie laten onderzoeken. Het doel is om inzicht en verbetersuggesties te bieden omtrent de besluitvorming, organisatie, financiering en monitoring van het onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen. De RKC doet in haar aanbiedingsbrief bij het rapport een zestal aanbevelingen voor verbetering.. De commissie gaat hierover onderling en met het college in gesprek. In de raadsvergadering van 7 maart 2024 neemt de raad een besluit over het overnemen van de aanbevelingen.
11
Juridisch pakket Omgevingswet
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. 26 wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, waaronder de ‘Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’, zijn opgegaan in deze ene wet. Hierdoor is de ‘Verordening kwaliteit vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht Voorschoten’  van grondslag veranderd. De raad wordt voorgesteld om de betreffende verordening in overeenstemming met de Omgevingswet te brengen.
11.1
Amendement 288 over Verordening uitvoering en handhaving
12
Zienswijze gemeenteraad op Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland
De gemeenteraad wordt voorgesteld om een zienswijze te geven op de regionale investeringsagenda (RIA)  Holland Rijnland. De RIA voorziet in langjarig samenwerken met de 13 gemeenten in de regio Holland Rijnland aan ruimtelijke en economische opgaven.
12.1
Amendement 287 over Zienswijze RIA
12.2
Motie 317 over Zienswijze RIA
13
Benoeming leden Adviescommissie omgevingskwaliteit Voorschoten
Op grond van artikel 17.9 van de Omgevingswet moet de raad een gemeentelijke adviescommissie instellen die adviseert over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van haar grondgebied. Met het inwerkingtreden van de Omgevingswet is de commissie voor Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE) van rechtswege vervallen. Daarvoor is deze adviescommissie in de plaats gekomen. De leden van de Welstandscommissie waren benoemd tot 1 januari 2024. Gevraagd wordt hen opnieuw te benoemen maar dan in de gemeentelijke adviescommissie.
14
Benoeming leden Algemeen Bestuur Holland Rijnland
De raad wijst een nieuw lid en plaatsvervangend lid aan van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.
In het presidium is vastgesteld dat inhoudelijke bespreking van het voorstel niet nodig is. Het punt staat onder de bespreekpunten omdat besluitvorming bij benoemingen met schriftelijke, geheime stemming gebeurt.
15
Gemeenschappelijke regeling rekenkamer
De inwerkingtreding van de Wet Versterking decentrale rekenkamers maakt het noodzakelijk de huidige organisatievorm van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg (WVOLV) aan te passen. De raad besluit hiervoor een gemeenschappelijke regeling vast te stellen.
In het presidium is vastgesteld dat inhoudelijke bespreking van het voorstel niet nodig is. Het punt staat onder de bespreekpunten omdat besluitvorming bij benoemingen met schriftelijke, geheime stemming gebeurt.
16
Voorbereiden AB vergadering Omgevingsdienst West Holland 11 maart 2024
Dit agendapunt is bedoeld om de AB-leden aandachtspunten mee te geven voor het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West Holland op 11 maart 2024. De stukken zijn te vinden via: [Stukken AB vergadering ODWH 11 maart 2024](https://www.odwh.nl/over-odwh/wie-bestuurt-ons/agenda-en-bestuursvergaderingen/).
17
Overig
17.1
Motie vreemd aan de orde van de dag
17.1.1
Motie 319 over Geboorteaangifte
18
Sluiting