link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 5 maart 2020

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. mr.drs. C. Bremmer

1
Opening en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffie een procedureel afdoeningsvoorstel geformuleerd. Aan de raad wordt voorgesteld overeenkomstig dit afdoeningsvoorstel te besluiten. Als de raad een brief op een andere manier wil afhandelen, kan dit voorafgaand aan of in de vergadering worden aangeven. Het afdoeningsvoorstel wordt dan gewijzigd. In de raadsvergadering is er voor raadsleden beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een enkele opmerking te maken of een enkele vraag te stellen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. De raad zal daarvan een afschrift ontvangen. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een raadsvergadering worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat de raad brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde stelt bij het agendapunt Lijst ingekomen stukken. Als een raadslid een brief inhoudelijk wil bespreken, kan dat verzocht worden met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Een verzoek om agendering van een brief hoeft niet te wachten tot de raadsvergadering, maar mag op ieder moment ook bij de griffie worden aangemeld. De brief kan op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie worden geagendeerd, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
3.1
Brief van instelling//burger
pdf 985 Afschrift email aan College dd 30-01-2020 St. Nat. Boomfeestdag inz. Boomfeestdag-groenfactor basisscholen VS.pdf (294KB)
pdf 986 Brief dd 04-02-2020 Raad van State inz. beroepsprocedure BP Beresteyn en omgevingsvergunning 1 def.pdf (327KB)
pdf 987 Brief dd 04-02-2020 Raad van State inz. beroepsprocedure BP Beresteyn en omgevingsvergunning 2 def.pdf (365KB)
pdf 988 Brief dd 05-02-2020 inwoner inz. ontwikkeling bouwlocatie Segaar-Arsenaal (incl. bijlage).pdf (124KB)
pdf 989 Brief dd 05-02-2020 Holland Rijnland met reactie HR op beleidskader voor concessie ZuidHolland Noord met wijze van afhandeling (incl. bijl.).pdf (360KB)
pdf 990 Brief dd 05-02-2020 Niersman met reactie op raadsvoorstel ruimtelijk kader Segaar-Arsenaal (incl. bijlagen).pdf (7.1MB)
pdf 991 Email dd 03-02-2020 Gem Stede Broec inz motie Afschaffen Verhuurdersheffing (incl. bijlage).pdf (197KB)
pdf 992 Email dd 05-02-2020 Gem Steenbergen met motie verhuurdersheffing (incl. bijl.).pdf (1011KB)
pdf 994 Brief dd 04-02-2020 inwoner inz. Segaar-Arsenaal.docx (21KB)
pdf 995 Afschrift brief dd januari 2020 inwoners Voorstraat met aanbevelingen en ideeën voor het evenementenbeleid a 1.pdf (2.3MB)
pdf 995 Afschrift email dd januari 2020 inwoners Voorstraat met aanbevelingen en ideeën voor het evenementenbeleid a 2.pdf (125KB)
pdf 996 Brief dd 22-01-2020 Min.BZ met vooraankondiging monitor Integriteit en Veiligheid 2020.pdf (805KB)
pdf 997 Brief dd 25-01-2020 Onafhankelijk Papendrecht over uitstoot PFAS (incl. bijl.).pdf (387KB)
pdf 998 Brief dd 30-01-2020 Stichting Altvoorde met verzoek tot vermelding op gemeentelijk monument Zij die vielen.pdf (1.6MB)
pdf 999 Email dd 27-01-2020 inwoner met klacht over verwijderen van overtollig zand na werkzaamheden.pdf (283KB)
pdf 1002 Email dd 10-02-2020 Onafhankelijk Papendreht inz onderzoek naar PFAS in drinkwater (incl. bijl.).pdf (190KB)
pdf 1003 Afschrift brief aan College dd 10-02-2020 Buurtver. Recht door Recht inz omgevingsvergunning oprichting autobedrijf Dobberweg a.pdf (1.4MB)
pdf 1004 Email dd 13-02-2020 Gemeente Nieuwegein inz motie Samen trap op traf af (incl. bijl.).pdf (710KB)
pdf 1008 Brief dd 17-02-2020 St. Marketiing V'schoten-W'naar met introductie van Vorstelijk Genieten.pdf (43KB)
pdf 1009 Email dd 14-02-2020 inwoner inz schadelijke 5G straling.pdf (148KB)
pdf 1010 Email dd 14-02-2020 Gemeente Almelo over motie Behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s (incl.bijl.).pdf (445KB)
pdf 1012 Email dd 24-02-2020 inwoner inz N'landse (Oorlogs)misdaden tm GENOCIDE door Rep. Indonesië op (vml) Nederlands-Nieuw-Guinea.pdf (240KB)
pdf 1013 Email dd 25-02-2020 Gemeente Hilvarenbeek over gezondheidseffecten 5G (incl. bijlagen).pdf (927KB)
pdf 1014 Brief dd 11-02-2020 Niersman met reactie op commissie WRG inz. Segaar-Arsenaal (incl. bijagen).pdf (21.8MB)
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Nota activabeleid 2020-2024
Met de programmabegroting 2020-2023 heeft de gemeenteraad besloten restwaarden toe te passen voor bepaalde categorieën investeringen en deze niet meer naar 0 af te schrijven. De volgende restwaarden zijn bepaald: 30% voor nieuwbouw van woonruimten, schoolgebouwen, kantoren en bedrijfsgebouwen en voor renovatie, restauratie en aankoop van woonruimten, kantoren en bedrijfsgebouwen; 10% restwaarde voor nieuwbouw van tijdelijke woonruimten en tijdelijke bedrijfsgebouwen en voor zware transportmiddelen en personenauto’s en lichte motorvoertuigen. Om dit mogelijk te maken is tegelijk met de begroting 2020 ook de financiële verordening gewijzigd. Met voorliggend voorstel wordt nu de Nota activabeleid hiermee in overeenstemming gebracht. Dit voorstel is reeds aangekondigd in het raadsvoorstel voor de Begroting 2020, dat op 7 november jl. in de raad is behandeld.
5.2
Deelbesluit op Wob-verzoek en verzoek tot opheffing geheimhouding
Bij het college van burgemeester en wethouders is een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) binnen gekomen over de Rijnlandroute. Verzocht is om informatie over de totstandkoming van de Rijnlandroute binnen de gemeente Voorschoten en dan met name over het proces dat geleid heeft tot de aanleg van de weg in een tunnel. Een deel van de gevraagde informatie berust bij de gemeenteraad. Voorgesteld wordt om de gevraagde informatie deels openbaar te maken. Daarnaast wordt voorgesteld de geheimhouding op een veertiental documenten op te heffen.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
7
Voorstel besteding € 382.000 voor versnelling projecten
Ter versnelling van de uitvoering van projecten in de openbare ruimte en realisatie van doelstellingen uit het coalitieakkoord, heeft de gemeenteraad in de begroting 2020 een bedrag van € 382.000 beschikbaar gesteld. De gemeenteraad neemt aan de hand van het nu voorliggende voorstel een besluit over de verdeling van dit bedrag.
8
Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2035 (IHP)
Als gemeente willen wij dat onze kinderen naar goede, frisse en duurzame scholen gaan. Met het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt een schets gegeven van de benodigde investeringen om in Voorschoten een passende onderwijshuisvesting te realiseren en te behouden. Dit IHP wordt opgesteld voor een periode van 16 jaar en is een kaderstellend document. Het IHP zal na vier jaar of aan het begin van de volgende collegeperiode worden geactualiseerd om in te kunnen spelen op ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting.
Voorgesteld wordt de visie zoals geformuleerd in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vast te stellen, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) in
2022 te actualiseren en daarna elke vier jaar, scenario 1 vast te stellen en te onderzoeken of er mogelijkheden en kostendragers zijn voor de overige scenario’s, de investering en de exploitatie voor de onderwijshuisvesting voor de periode 2021-2024 op te nemen in de kadernota 2021 op basis van het wettelijke kader en pas definitieve investeringsbesluiten te nemen aan de hand van een concrete huisvestingsaanvraag door het schoolbestuur middels een separaat raadsvoorstel.
Een aangepast voorstel is toegevoegd.
9
Startnotitie Economische Agenda 2020-2023
Iedere vier jaar wordt de Economische Agenda geactualiseerd. Het college heeft hiervoor een startnotitie opgesteld, nadat de raad in maart 2019 heeft gevraagd dit thema met voorkantsturing van de raad in te vullen. In de startnotitie worden economische thema’s voorgesteld. De gemeenteraad wordt gevraagd de prioritering van de thema’s aan te geven. De Economische Visie 2016-2019 blijft van kracht totdat de actualisatie van het beleid is vastgesteld. Het college stelt binnen dit beleid en op basis van de startnotitie een uitvoeringsprogramma op. Voor 2020 is naar verwachting geen aanvullend budget nodig, via de kadernota wordt voor 2021 e.v. structureel budget aangevraagd. De startnotitie is in een eerdere versie besproken op 28 november. De uitkomsten zijn in het raadsvoorstel en de bijlage verwerkt. Naar aanleiding van de bespreking in de commissie Burger en Bestuur van 20 februari 2020 is de prioritering ook in de beslispunten 2 en 3 aangegeven.
10
Benoeming leden vertrouwenscommissie
De raad benoemt nieuwe leden in de vertrouwenscommissie, zodat deze weer bestaat uit alle fractievoorzitters. De commissie heeft twee taken: 1. aanbeveling tot (her)benoeming burgemeester, 2. klankbordgesprekken (functioneringsgesprekken) met de burgemeester.
11
Benoemen lid en plaatsvervangend voorzitter Rekenkamercommissie
Door het vertrek van mevrouw Van der Haagen is een vacature ontstaan voor een plaatsvervangend voorzitter van de Rekenkamercommissie. Huidig lid, de heer Gerdes, wordt door de Rekenkamercommissie voorgedragen om het plaatsvervangend voorzitterschap te vervullen. Daardoor ontstaat een vacature voor een lid. De selectiecommissie draagt de heer Teeuwen voor benoeming in deze vacature voor. De raad benoemt deze (nieuwe) leden en bedankt mevrouw Van der Haagen voor haar inzet.
12
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
13
Overig (o.a. moties vreemd aan de orde van de dag)
13.1
Motie VVD, CDA, GroenLinks en D66 over Fietsveiligheidsplan
De motie is door de VVD aangekondigd.
14
Sluiting