link naar deze pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten - 2 december 2021

Locatie: online
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Mw. J.C. Schroot
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
1\. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding\, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken\.
2\. Insprekers die hierover niet beschikken\, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is\, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is\.
3\. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken\.
Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Najaarsnota 2021
Het college informeert door middel van de najaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2021. In deze rapportage worden afwijkingen gemeld over de eerste acht maanden van 2021. Daarmee wordt ook al getracht een verwachting over het resultaat van het jaar 2021 te geven. Op basis van deze najaarsnota stelt de raad de financiële kaders voor 2021 bij. In een aparte bijlage wordt gerapporteerd over de projecten, programma’s en projecten van derden. Indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven wordt in voorkomende gevallen beleidsinhoudelijk verslag gedaan.

De najaarsnota wordt in alle drie de vakinhoudelijke commissies geagendeerd. In de commissie M&S worden alleen die onderdelen uit de najaarsnota besproken die behoren tot het taakgebied van de commissie M&S.
Een aangepast voorstel naar aanleiding van behandeling in de commissie WRG van 25 november jl. is toegevoegd.
5
Informatiebrief 086 dashboard Jeugd
Bij het behandeling in de commissie M&S van 28 oktober jl. van het Rekenkamercommissierapport over jeugdzorg d.d.8 juli 2021, is afgesproken om monitoringsinformatie over jeugdzorg twee keer per jaar in de commissie M&S te bespreken. Dat kan plaatsvinden aan de hand van het dashboard, dat middels een informatiebrief aan de raad is gestuurd, zie de bijlage. Dit geeft de commissie de mogelijkheid om aan te geven waar de focus moet liggen en daarbij keuzes te maken over kwantitatieve maar ook kwalitatieve monitoringsinformatie.
6
Informatiebrief 085 dashboard Wmo
Het dashboard Wmo is middels een informatiebrief aan de raad aangeboden. Omdat de raad nadrukkelijk heeft verzocht om monitoringsinformatie over de jeugdzorg te agenderen, om sturing te geven aan die informatie, is het dashboard Wmo ook geagendeerd. Dit geeft de commissie de mogelijkheid om aan te geven waar de focus moet liggen en daarbij keuzes te maken over kwantitatieve maar ook kwalitatieve monitoringsinformatie.
Informatiebrief 090 over clientervaringsonderzoek is toegevoegd aan dit agendapunt, vanwege de relatie tussen de twee brieven.
7
Managementrapportage (Marap) Werk en Inkomen januari tot en met juli 2021 VS
Op verzoek van de SP is de marap geagendeerd. Net zoals de vorige twee agendapunten wil de SP de marap tweejaarlijks agenderen om de voortgang in de commissie te kunnen bespreken.
8
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
9
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
D66 en GroenLinks hebben een vraag aangekondigd over kopen van zelftesten door mensen met laagste inkomens.
10
Sluiting