link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 28 januari 2021

Locatie: Online
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Ch. Aptroot
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Beëdiging burgercommissielid
Het volgende burgercommissielid wordt beëdigd:
\- de heer Peter Paul Lippinkhof \(D66\-fractie\)\.
3
Vaststellen raadsnotulen
Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
4
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffie een procedureel afdoeningsvoorstel geformuleerd. Voorstel is om overeenkomstig dit afdoeningsvoorstel te besluiten. Als de raad een brief op een andere manier wil afhandelen, kan dit voorafgaand aan of in de vergadering worden aangeven. Het afdoeningsvoorstel wordt dan gewijzigd. In de raadsvergadering is er voor raadsleden beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een enkele opmerking te maken of een enkele vraag te stellen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. De raad zal daarvan een afschrift ontvangen. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een raadsvergadering worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat de raad brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde stelt bij dit agendapunt. Als een raadslid een brief inhoudelijk wil bespreken, kan dat verzocht worden met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Een verzoek om agendering van een brief hoeft niet te wachten tot de raadsvergadering, maar mag op ieder moment ook bij de griffie worden aangemeld. De brief kan op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie worden geagendeerd, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
4.1
Brief van instelling/burger
pdf 1384 Brief dd 30-11-2020 RKC met eindrapportege verkennend onderzoek impact lockdown Voorschoten (incl. bijl.).pdf (984KB)
pdf 1385 Brief dd 03-12-2020 Museumvereniging over corona noodsteun voor musea in gemeente.pdf (599KB)
pdf 1386 Brief dd 07-12-2020 Bibliotheek VS-WS met aanvullende opmerkingen raadsvoorstel Haalbaarheid MFA.pdf (170KB)
pdf 1387 Brief dd 07-12-2020 Prov. ZH over financieel toezicht begroting 2021.pdf (1.6MB)
pdf 1388 Brief dd 10-12-2020 VRHM over Stand van zaken COVID-19 (12e brief).pdf (535KB)
pdf 1389 Brief dd 20-12-2020 De VOS met begroting 2021.pdf (3.6MB)
pdf 1390 Email dd 02-12-2020 inwoner over woonwagenstandplaats.pdf (118KB)
pdf 1391 Email dd 09-12-2020 inwoner over succesvolle naamswijziging ivm oorlogsverleden.pdf (56KB)
pdf 1392 Email dd 10-12-2020 inwoner over veiligheid ivm plaatsen oplaadpalen.pdf (157KB)
pdf 1396 Afschrift brief aan College dd 08-12-2020 Prov. ZH over interbestuurlijk toezicht brandveiligheid gevels.pdf (1.9MB)
pdf 1397 Brief dd 11-12-2020 Min. OCW over extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur (coronacrisis).pdf (1.1MB)
pdf 1398 Email dd 17-12-2020 inwoner met zienswijze woonwagenfamilie over woonwagenbeleid.pdf (67KB)
pdf 1399 Email dd 17-12-2020 Kon. Ver. Stadswerk Nland over uitspraak landelijk verbond Gewasbeschermingsmiddelen (incl. bijlagen).pdf (395KB)
pdf 1409 Brief dd 13-12-2020 inwoners met zienswijze BP Korte Vliet-Leidseweg Noord deel Noord (intratuin).pdf (146KB)
pdf 1410 Brief dd 14-12-2020 inwoners met zienswijze BP Korte Vliet-Leidseweg Noord deel Noord (intratuin).docx (1.1MB)
pdf 1411 Brief dd 14-12-2020 inwoner (Ve.) met bezwaarschrift BP Korte Vliet-Leidseweg Noord deel Noord (intratuin).pdf (130KB)
pdf 1411 Brief dd 15-12-2020 inwoner (Br.) met bezwaarschrift BP Korte Vliet-Leidseweg Noord deel Noord (intratuin).pdf (130KB)
pdf 1411 Brief dd 15-12-2020 inwoner (Ho.) met bezwaarschrift BP Korte Vliet-Leidseweg Noord deel Noord (intratuin).pdf (130KB)
pdf 1411 Brief dd 15-12-2020 inwoner (Schr.) met bezwaarschrift BP Korte Vliet-Leidseweg Noord deel Noord (intratuin) (incl. bijl.).pdf (281KB)
pdf 1411 Brief dd 15-12-2020 inwoner (vN) met bezwaarschrift BP Korte Vliet-Leidseweg Noord deel Noord (intratuin).pdf (210KB)
pdf 1411 Email dd 13-12-2020 inwoner met bezwaarschrift BP Korte Vliet-Leidseweg Noord deel Noord (intratuin).pdf (143KB)
pdf 1412 Brief dd 05-01-2021 Bewonersvereniging Alst over bestrating Albardaplantsoen a.pdf (140KB)
pdf 1413 Email dd 18-12-2020 Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers met afschrift brief aan Brandweerkamer over rechtspositieregeling (incl. bijl.).pdf (163KB)
pdf 1414 Email dd 30-12-2020 VRHM met verslag crisisaanpak Covid-19 (incl. bijl.).pdf (996KB)
pdf 1415 Rapport van onderzoek FNV naar verdringing.pdf (3.2MB)
pdf 1416 Brief dd 11-01-2021 Regiobestuur Rijnland van Water Natuurlijk over onkruidbestrijding.pdf (34KB)
pdf 1417 Brief dd 15-01-2021 INretail met oproep aan gemeentebesturen voor hulp aan winkelondernemers.pdf (124KB)
pdf 1418 Email dd 10-01-2021 Alliantie Burgers VS met quickscan Wie durft er in de spiegel te kijken (incl. bijl.) a.pdf (623KB)
pdf 1422 Afschrift email aan college dd 16-01-2021 inwoner over oversteek Elstlaan Laan van Langenhorst.pdf (96KB)
pdf 1424 Brief dd 11-01-2021 Belangenvereniging Krimwijk over verkeersveiligheid Krimwijk en petitie (incl. bijl.) a.pdf (598KB)
pdf 1426 Raden_in_Verzet_Voortgangsnotitie_januari_2021 (incl. aanb.email).pdf (761KB)
4.2
Informatiebrieven van het College van B&W
4.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
5
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
Het CDA heeft vragen aangekondigd over de Moeder-Godskerk.
6
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
6.1
Ambtelijk horen bij de behandeling van bezwaarschriften
Met het voorstel krijgen bezwaarmakers het recht om hun bezwaarschrift mondeling toe te lichten tijdens een ambtelijke hoorzitting. Nu kan dat alleen bij de externe commissie bezwaarschriften. Niet voor iedere bezwaarmaker is een hoorzitting bij de commissie bezwaarschriften het meest passend, bijvoorbeeld omdat de afhandelingstermijn lang is of omdat dit als formeel kan worden ervaren. Met de nieuwe verordening wordt maatwerk mogelijk, doordat in plaats van horen door de commissie, ook horen door een ambtenaar mogelijk is.
Zowel de raad, het college als de burgemeester zijn verplicht een regeling te hebben voor deze bezwaarschriftencommissie. Kiezen voor één verordening, zorgt ervoor dat bezwaren tegen besluiten van raad, college of burgemeester op één manier worden behandeld. De verordening wordt vastgesteld door ieder bestuursorgaan afzonderlijk, dus raad, college en burgemeester.
6.2
Evenementenbeleid Voorschoten 2021: wijziging APV
In het college van 15 december 2020 is het Evenementenbeleid Voorschoten 2021 vastgesteld. Zie daarvoor de informatiebrief die als achtergrondinformatie is bijgevoegd. Onderdeel van het beleid zijn aangepaste geluidsnormeringen. De gemeenteraad wordt verzocht daartoe een evenementenartikel in de Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2020 (APV) aan te passen. Het voorstel is om bij meldingsplichtige evenementen de maximumnormen van 75 dB(A) en 87 dB(C) (bastonen) vast te stellen.
7
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
8
Centrumvisie Voorschoten (met horeca en retail)
De Gemeenteraad wordt gevraagd de Gebiedsvisie Centrum Voorschoten vast stellen. Deze gebiedsvisie geldt als ontwikkelkader voor de actualisatie van de Economische Visie op het gebied van horeca en detailhandel, de Economische Agenda en als sectorale inbreng voor ruimtelijke kaders in de toekomst.
9
Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 Voorschoten
De gemeente stelt elke vier jaar een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening op. Het huidige beleidsplan eindigt in 2020, daarom is een nieuw beleidsplan opgesteld. In dit plan is rekening gehouden met nieuwe inzichten, wijziging van de wet, de gevolgen van de coronacrisis en de kennis en ervaring van belanghebbenden. Zo wordt komende jaren onder andere ingezet op: het verlagen van stress, vroegtijdig signaleren van betaalproblemen en schuldhulp voor ondernemers. Daarmee wil de gemeente bereiken dat meer inwoners blijvend schuldenvrij zijn. De raad wordt gevraagd het beleidsplan schuldhulpverlening vast te stellen.
10
Aanvullend krediet Valkewegbruggen
De Valkewegbruggen op de Valkeweg te Voorschoten voldoen niet meer aan de eisen die gesteld worden aan bruggen in een wijkontsluitingsweg. In 2018 is daarom de keuze gemaakt om deze bruggen te vervangen door betonnen bruggen. In de begroting van 2019 is hiervoor een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 500.000. Uit het voorlopig ontwerp voor de vervanging van de Valkewegbruggen is gebleken dat de aanvankelijke raming te laag was omdat de omvang en aard van de werkzaamheden groter is gebleken dan men eerder inzichtelijk had. De kosten voor het vervangen van de twee Valkewegbruggen wordt nu geraamd op € 690.000. Daarom wordt de raad gevraagd hiervoor een krediet van € 190.000 beschikbaar te stellen,
11
Voorbereiden portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland 3 februari 2021
Dit agendapunt is bedoeld om de portefeuillehouder(s) aandachtspunten mee te geven voor de portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland van 3 februari 2021. Een oplegnotitie volgt.
12
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
13
Overig (w.o. moties vreemd aan de orde van de dag)
14
Sluiting