link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 25 mei 2023

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. N. Stemerdink
Toelichting: De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Als het agenderingsverzoek blijft staan, stuurt het raadslid een toelichting naar de griffier, die het verzoek agendeert voor het presidium. Het presidium neemt een besluit over het verzoek.
3.1
Brief van instelling / burger
pdf 2123 Brief dd 03-04-2023 Unkobon Consumentenbond Bonaire over menswaardig sociaal minimum op BES eilanden.pdf (37KB)
pdf 2126 HR - Aanb.email dd 05-04-2023 concept begroting 2024.pdf (173KB)
pdf 2126 HR - Conceptbegroting 2024.pdf (1.4MB)
pdf 2127 ODWH - Aanb.mail dd 06-04-2023 def. kadernota 2024, jaarstukken 2022 en acc.verslag 2022.pdf (71KB)
pdf 2127 ODWH - Accountantsverslag 2022.pdf (2.6MB)
pdf 2127 ODWH - Concept Jaarstukken 2022.pdf (2.6MB)
pdf 2127 ODWH - Kadernota 2024.pdf (2.4MB)
pdf 2129 Afschrift brief aan griffier dd 12-04-2023 VRHM over behandeling P&C documenten.pdf (674KB)
pdf 2131 Brief dd 06-04-2023 HR over investeringsagenda (incl. planning).pdf (376KB)
pdf 2132 Brief dd 14-04-2023 inwoner over afvalstoffenheffing.docx (21KB)
pdf 2134 BSGR - Aanb.email en -brief dd 18-04-2023 j.stukken, begr.wijziging 2023, k.nota 2024, begroting.pdf (353KB)
pdf 2134 BSGR - Begroting 2024-2027.pdf (894KB)
pdf 2134 BSGR - Begrotingswijziging 2023 maart 2023.pdf (490KB)
pdf 2134 BSGR - Concept jaarrekening 2022.pdf (1.5MB)
pdf 2134 BSGR - Kadernota 2024.pdf (521KB)
pdf 2135 Hecht - Aanb.brief dd 14-04-2023 begroting 2024 en cpt. jaarstukken.pdf (257KB)
pdf 2135 Hecht - Conceptjaarstukken 2022.pdf (1.7MB)
pdf 2135 Hecht - Programmabegroting 2024.pdf (2.1MB)
pdf 2136 ODWH - Aanb.email dd 17-04-2023 met begroting 2024.pdf (241KB)
pdf 2136 ODWH - Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.pdf (1.6MB)
pdf 2137 SbJH - Aanb.email 20-04-2023 over begroting 2024 en begr.wijziging 2023.pdf (139KB)
pdf 2137 SbJH - Begroting 2024.pdf (1MB)
pdf 2137 SbJH - Begrotingwijziging 2023.pdf (563KB)
pdf 2138 Serv.org. HR - Aanb.brief dd 14-04-2023 over conceptbegroting 2024.pdf (145KB)
pdf 2138 Serv.org. HR - Conceptbegroting organisatiekosten SOZ 2024.pdf (1.2MB)
pdf 2139 Afschrift brief aan college dd 15-04-2023 Comite Lweg Nrd over Arsenaal-Segaarterrein a (incl. bijl. en aanb.email).pdf (298KB)
pdf 2140 Afschrift brief aan R. Jetten dd 21-04-2023 diverse organisaties over subsidiering inzet Botlekwarmte a.pdf (435KB)
pdf 2141 Afschrift email aan leden RDR Dobbewijk dd 16-04-2024 voorzitter RDR Dobbewijk over windturbines (incl. bijlagen).pdf (2.8MB)
pdf 2143 Brief dd 13-04-2023 Hecht met verzoek zienswijze nieuwe tekst GR Hecht (incl. bijlagen).pdf (1.1MB)
pdf 2144 Brief dd 20-04-2024 VRHM over oprichting stichting waarborgfonds veiligheidsregio's.pdf (111KB)
pdf 2147 Brief dd 24-04-2023 inwoner over situatie zuidkant Voorstraat.pdf (234KB)
pdf 2148 Brief dd 28-04-2023 VRHM met kaderbrief en kadernota 2024.pdf (746KB)
pdf 2149 Email dd 25-05-2023 inwoner over lokale lasten 2023 in Holland Rijnland (incl. bijl.).pdf (1.6MB)
pdf 2150 Email dd 27-04-2023 St. Connect Int'l over problematiek migratie en asiel (incl. bijl.) a.pdf (749KB)
pdf 2155 SbJH - Aanb.email dd 25-04-2023 cpt Jaarstukken 2022.pdf (142KB)
pdf 2155 SbJH - cpt Jaarstukken 2022.pdf (1.4MB)
pdf 2156 VRHM - Aanb.brief dd 28-04-2023 over jaarstukken VRHM 2022 (incl. bijl.).pdf (1.6MB)
pdf 2157 Bibliotheek VS WS - Jaarverslag 2022.pdf (13.9MB)
pdf 2158 Brief dd 03-05-2023 OVALover re-integratieverordening Participatiewet en jobcoaching.pdf (156KB)
pdf 2159 Actiecomite Raden in verzet - Voortgangsnotitie mei 2023.pdf (2.2MB)
pdf 2160 Email dd 10-05-2023 Boerderij De Kasteelhoeve over snijmais in Voorschoten (incl. bijl.).pdf (2.7MB)
pdf 2164 VRHM - Aanb.brief dd 10-05-2023 ontwerp-Programmabegroting 2024.pdf (209KB)
pdf 2164 VRHM - Kaderbrief en Kadernota 2024.pdf (746KB)
pdf 2164 VRHM - ontwerp-Programmabegroting 2024 en MJR 2025-2027.pdf (1.3MB)
pdf 2165 Brief dd 09-05-2023 NVVK over financiele hulpverlening, wat doet uw gemeente.pdf (406KB)
pdf 2166 Brief dd 10-05-2023 gemeente Leiden over Voortgang uitvoering Toekomstvisie DZB Leiden.pdf (284KB)
pdf 2167 Brief dd 17-05-2023 inwoner over afval onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens.pdf (995KB)
pdf 2169 Memo dd 19-05-2023 B.J. Urban over Onderzoek rekenkamer ondersteuning gemeenteraden (incl. bijlagen) def (1.6MB)
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit met het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die een raadslid niet als artikel 39-vragen kan stellen omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen stelt een raadslid op een andere manier.
De PvdA heeft een vraag aangekondigd over het gemeentelijke beleid m.b.t. bewonersbrieven.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Aansluiten inkoopbeleid jeugdhulp Holland Rijnland
Per 1 januari 2024 maakt de gemeente Voorschoten de overstap van jeugdhulpregio, waarmee de gemeente voor gezamenlijke inkoop en afstemming van beleid gaat samenwerken met de gemeenten van de Leidse Regio/Holland Rijnland, in plaats van met de gemeenten in Haaglanden 10. Door aan te sluiten bij de regiovisie ‘samen voor de jeugd’, en de inkoopstrategie ‘sturen op transformatie’ van de jeugdhulpregio Holland Rijnland, sluit de gemeente Voorschoten beleidsinhoudelijk aan bij het regionaal afgestemde (inkoop)beleid jeugd Leidse Regio/Holland Rijnland. In dit voorstel wordt de raad gevraagd deze beleidsstukken vast te stellen.
5.2
Tweede wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003
Het onderwerp fractievergoeding is recent twee keer in het presidium besproken. Aanleiding was het idee om te bezien of de fractievergoeding op een andere manier ten gunste van de raad ingezet kan worden. Hierover zijn afspraken gemaakt. Ook is afgesproken fractievergoeding voortaan op declaratiebasis uit te keren aan de fracties. Hiervoor wordt de raad gevraagd de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003 aan te passen.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten behandelt de raad als bespreekpunt.
7
Startnotitie Jan Evertsenlaan
Met dit raadsvoorstel ligt een startnotitie voor over de bouwontwikkeling Jan Evertsenlaan. De startnotitie is bedoeld om als gemeenteraad kaders mee te geven voor het proces van dit project. Deze kaders gaan over de afbakening van het onderwerp en het proces van totstandkoming van de bouwontwikkeling Jan Evertsenlaan.
7.1
Amendement 203 D66 GL VVD SP CDA PvdA over startnotitie Jan Evertsenlaan
7.2
Amendement 200 PvdA SP over startnotitie Jan Evertsenlaan
7.3
Motie 283 PvdA over startnotitie Jan Evertsenlaan
8
Startnotitie Jan Wagtendonkstraat
Met dit raadsvoorstel ligt een startnotitie voor over de bouwontwikkeling Jan Wagtendonkstraat. De startnotitie is bedoeld om als gemeenteraad kaders mee te geven voor het proces van dit project. Deze kaders gaan over de afbakening van het onderwerp en het proces van totstandkoming van de bouwontwikkeling Jan Wagtendonkstraat.
8.1
Amendement 202 alle fracties over startnotitie Jan Wagtendonkstraat
8.2
Motie 282 PvdA over startnotitie Jan Wagtendonkstraat
9
Startnotitie Raadhuislaan
Met dit raadsvoorstel ligt een startnotitie voor over de bouwontwikkeling aan de Raadhuislaan 41 – 47. De startnotitie is bedoeld om als gemeenteraad kaders mee te geven voor het proces van dit project. Deze kaders gaan over de afbakening van het onderwerp en het proces van totstandkoming van de bouwontwikkeling Raadhuislaan.
9.1
Amendement 201 alle fracties over startnotitie Raadhuislaan
9.2
Motie 278 PvdA over startnotitie Raadhuislaan
10
Startnotitie Uitgangspunten Ambachts- en Baljuwhuis
Met dit raadsvoorstel ligt een startnotitie voor over het vervolgproces van het Ambachts- en Baljuwhuis. Startnotities richten zich op de afbakening van het onderwerp (probleemstelling/vraagstelling, scope, deelonderwerpen) en het proces van beleidsvoorbereiding en besluitvorming. Met de startnotitie geeft de gemeenteraad bij de start van beleidsvorming sturing op op het proces dat uiteindelijk leidt tot een toekomstvisie. Afwijkend op de afgesproken format voor de startnotitie nieuwe stijl sinds november, bevat voorliggende notitie naast de scope en het proces ook uitgangspunten. Het college heeft dit gedaan op basis van het raadbesluit van 17 februari 2022, waarin het college is verzocht “een startnotitie aan de gemeenteraad voor te leggen waarin in ieder geval uitgangspunten benoemd worden en waarin daarnaast een participatieproces wordt uitgewerkt om diverse Voorschotense verenigingen en erfgoedorganisaties te betrekken, waaronder (maar niet uitsluitend) de vereniging OGLV en het museum Voorschoten.”
11
Klimaatadaptatiebeleid
De gemeenteraad wordt gevraagd het klimaatadaptatiebeleid ‘Groen, leefbaar en klimaatrobuust Voorschoten’ vast te stellen. Het beleid is bedoeld om ervoor te zorgen dat Voorschoten, ondanks de gevolgen van het veranderende klimaat, in de toekomst groen, leefbaar en klimaatrobuust blijft. Het beleid geeft invulling aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie van de Rijksoverheid en de gemeentelijke Visie op Energie en Klimaat.
11.1
Amendement 199 GL over klimaatadaptatiebeleid bomen
11.2
Motie 279 GL D66 PvdA over klimaatadaptatiebeleid
11.3
Motie 280 CDA VVD VL Een ton voor iedere tuin!
12
Kader subsidiebeleid 2024-2027 incl. eerste wijziging Algemene subsidieverordening Voorschoten 2019
Per 1 januari 2024 start Voorschoten met nieuw subsidiebeleid. Op 2 februari 2023 is de startnotitie met de hoofdlijnen en de richting voor het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld. Deze uitgangspunten voor het subsidiebeleid zijn uitgewerkt in het Kader Subsidiebeleid 2024 – 2027 en de eerste wijziging van de Algemene subsidieverordening Voorschoten 2019, die nu op de agenda staan. Deze twee stukken vormen de basis voor de nieuwe Algemene subsidieregeling Voorschoten die vóór 1 juli van dit jaar door het college wordt vastgesteld, zodat aanvragers tijdig weten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.
12.1
Amendement 207 VVD VL CDA over Subsidiebeleid
12.2
Motie 277 alle fracties over subsidie aan welzijnsorganisaties
12.3
Motie 281 SP D66 PvdA over subsidies
13
Instellen reserve erfgoedbeleid en inzet bestemmingsreserve monumenten
De gemeente is op 31 december 2015 volledig eigenaar geworden van de panden aan de Voorstraat 11 en Kerkpad 2-4. De gemeente heeft panden weer verkocht in 2017. De panden waren oorspronkelijk door de gemeente uitgegeven in erfpacht aan de Stichting Diogenes. De stichting is ontbonden en heeft aan de gemeente de liquidatie-uitkering overgemaakt (bestaande uit de door de stichting opgebouwde voorziening groot onderhoud) ter grootte van € 290.020. De raad wordt gevraagd te besluiten wat er met deze gelden moet gebeuren.
13.1
Amendement 206 CDA VVD VL over Instellen best.reserve Erfgoedbeleid en benutten best.reserve Monumenten
14
Wensen en bedenkingen oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
De veiligheidsregio’s ervaren problemen bij het inkopen en afhandelen van de ongevallenverzekering. Op 12 oktober 2022 is de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s opgericht. Hiervoor heeft de gemeenteraad op 17 februari 2022 haar wensen en bedenkingen aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) kenbaar gemaakt. Met de stichting hebben veiligheidsregio's een gezamenlijk expertisebureau risicobeheer, waarmee zij collectief een ongevallenverzekering kunnen inkopen en schades kunnen afwikkelen. Voor het afdekken van niet-verzekerbare aanspraken heeft de VRHM op 20 april 2023 een voorgenomen besluit genomen tot oprichting van de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. Met voorliggend raadsvoorstel besluit de raad over wensen en bedenkingen over dit voorgenomen besluit.
14.1
Amendement 208 CDA VL over Financiën en solvabiliteitsbeginselen
15
Actualisatie lokale huisvestingsverordening
Eens per vier jaar moet de gemeente de huisvestingsverordening actualiseren. De huisvestingsverordening geeft regels over het onttrekken, samenvoegen, omzetten of splitsen van woningen in Voorschoten met een koop- of huurprijs beneden de betaalbaarheidsgrens. Er ligt een geactualiseerde verordening voor ter vaststelling door de raad.
15.1
Amendement 209 SP PvdA over Opkoopbescherming
16
Zienswijze begroting GR Holland Rijnland 2024
De gemeenteraad wordt met dit raadsvoorstel in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de begroting Holland Rijnland 2024. Met het indienen van een zienswijze heeft de raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze gemeenschappelijke regeling.
Zoals gebruikelijk is het dashboard voor deze gemeenschappelijke regeling als achtergrondinformatie toegevoegd.
Daarnaast is een griffie-advies aan de raad toegevoegd.
16.1
Amendement 204 alle fracties over zienswijze begroting HR– Openbaar Vervoer
16.2
Amendement 205 alle fracties over zienswijze begroting GR Holland Rijnland
17
Overig
18
Sluiting