link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 6 juni 2023

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange

1
Opening vergadering en mededelingen
1.a
Installatie raadslid
2
Vaststelling agenda
3
Inspreken
4
Notulen
5
Lijst ingekomen stukken
6
Hamerstukken
6.a
Startdocument Bestemmingsplan Oostdorperweg 199b
7
Krediet voor Duurzaam Veilig inrichten Storm (zuid) en Schouwweg (noord)
7.a
Ingediende Amendementen
8
Vaststellen (regionale) Huisvestingsverordening 2023
8.a
Ingediende amendementen
9
Zienswijze op conceptbegrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 van Servicebureau jeugdhulp Haaglanden
9.a
Ingediende Amendementen
10
Aanwijzen gemeentehuizen (huwelijk en geregistreerd partnerschap) Wassenaar
11
Benoeming plaatsvervangend commissievoorzitter
12
Benoemen vertegenwoordiging in Metropoolregio Rotterdam Den Haag
13
Moties vreemd aan de orde
14
Vragenronde
15
Sluiting vergadering