link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 12 november 2020

Locatie: Online
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: C. Aptroot
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Beëdiging burgercommissieleden
De volgende drie burgercommissieleden worden beëdigd:
\- de heer Fred Veldman voor ONS Voorschoten
\- mevrouw Conny Van der Krogt voor GroenLinks
\- mevrouw Esther Mieremet voor D66
3
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
4
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffie een procedureel afdoeningsvoorstel geformuleerd. Aan de raad wordt voorgesteld overeenkomstig dit afdoeningsvoorstel te besluiten. Als de raad een brief op een andere manier wil afhandelen, kan dit voorafgaand aan of in de vergadering worden aangeven. Het afdoeningsvoorstel wordt dan gewijzigd. In de raadsvergadering is er voor raadsleden beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een enkele opmerking te maken of een enkele vraag te stellen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. De raad zal daarvan een afschrift ontvangen. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een raadsvergadering worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat de raad brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde stelt bij het agendapunt Lijst ingekomen stukken. Als een raadslid een brief inhoudelijk wil bespreken, kan dat verzocht worden met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Een verzoek om agendering van een brief hoeft niet te wachten tot de raadsvergadering, maar mag op ieder moment ook bij de griffie worden aangemeld. De brief kan op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie worden geagendeerd, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
4.1
Brief van instelling/burger
pdf 1290 Email dd 24-09-2020 gemeente Lelystad motie huisvesting vergunninghouders (incl. bijlagen).pdf (287KB)
pdf 1291 13e Noodverordening COVID-19 VRHM (incl. aanb.email).pdf (1.9MB)
pdf 1292 14e Noodverordening COVID-19 VRHM (incl. aanb.email).pdf (2.6MB)
pdf 1293 Brief dd 01-10-2020 Prov. ZH met afschrift koninklijk besluit eervol ontslag P.J. Bouvy.pdf (690KB)
pdf 1294 Brief dd 29-09-2020 Prov. ZH met programma Beter Bestuur 2020-2023 (incl. bijl.).pdf (1.8MB)
pdf 1295 Email dd 30-09-2020 VluchtelingenWerk met update over vluchtelingkinderen in G'land.pdf (1012KB)
pdf 1296 Raden_in_Verzet_Voortgangsnotitie 25 september 2020 a.pdf (963KB)
pdf 1305 Brief dd 02-10-2020 Prov. ZH over financieel toezicht.pdf (1.7MB)
pdf 1306 Brief dd 05-10-2020 Alliantie Burgers Voorschoten met burgermanifest over kwaliteit beleidsnota's in VS a.odt (27KB)
pdf 1307 Brief dd 06-10-2020 Bew.vereniging Het Wedde over hoogspanningskabels a.pdf (466KB)
pdf 1308 Email dd 05-10-2020 COC Leiden over Coming Out Dag 2020.docx (19KB)
pdf 1309 15e Noodverordening COVID-19 VRHM (incl. aanb.mail).pdf (3.5MB)
pdf 1310 Afschrift brief aan AB WODV dd 13-10-2020 Prov. ZH over begroting 2021.pdf (1.1MB)
pdf 1311 Afschrift brief aan College dd 15-10-2020 2-tal Kermisbonden over voorbereiding kermisseizoen 2021.pdf (202KB)
pdf 1313 Brief dd 11-10-2020 VRHM met stand van zaken COVID-19 (11e brief).pdf (1.1MB)
pdf 1318 Brief dd 17-10-2020 Omwonenden Bouwplan Jan Evertsenlaan over nieuwbouw gezondheidscentrum a.pdf (1MB)
pdf 1319 Brief dd 20-10-2020 RDOG HM over gewijzigde planning tweede businesscase RDOG2024.pdf (178KB)
pdf 1320 Raden_in_Verzet_Voortgangsnotitie_oktober_2020.pdf (318KB)
pdf 1321 Email dd 26-10-2020 Ondernemersvereniging Voorschoten over verkoop AB-huis a.pdf (605KB)
pdf 1322 Email dd 27-10-2020 Voorschotense Kunstkring over voorstel verkoopplan AB-huis a.pdf (647KB)
pdf 1325 Brief dd 28-10-2020 RDOG met reactie op zienswijze Voorschoten op prog.begroting 2021 en progr. RDOG2024.pdf (165KB)
pdf 1331 16e Noodverordening COVID-19 VRHM (incl. aanb.email).pdf (2.2MB)
pdf 1332 Brief dd 04-11-2020 Milieudefensie over opvolging survey transitievisie warmte en biomassa-installaties.pdf (161KB)
pdf 1333 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2019-2020 (incl. aanb. email).pdf (1.8MB)
4.2
Informatiebrieven van het College van B&W
pdf Informatiebrief 067 Inkoop WMO huishoudelijke ondersteuning in de Leidse regio.pdf (1.1MB)
pdf Informatiebrief 068 Financiering uitvoering Visie op energie en klimaat (VEK).pdf (162KB)
pdf Informatiebrief 069 Voortgang ontvlechting Werkorganisatie Duivenvoorde en invlechting gemeentelijke organisatie.pdf (100KB)
pdf Informatiebrief 070 Planning Intratuin locatie wijziging LTA.pdf (113KB)
pdf Informatiebrief 071 Septembercirculaire gemeentefonds 2020.pdf (81KB)
pdf Informatiebrief 072 Jaarverantwoording kinderopvang 2019 (incl. bijlage).pdf (326KB)
pdf Informatiebrief 073 Informatiebrief Corona 9 oktober 2020 (def.).pdf (124KB)
pdf Informatiebrief 074 Cliëntervaringsonderzoek 2019 (incl. bijlagen).pdf (300KB)
pdf Informatiebrief 075 Ontwerp-bestemmingsplan Korte Vliet-Leidseweg Noord deel Noord (Intratuinlocatie).pdf (516KB)
pdf Informatiebrief 076 Informatiebrief Restwarmteleiding.pdf (57KB)
pdf Informatiebrief 077 Statusaanvraag Nationaal Park Hollandse Duinen (incl. bijlagen).pdf (11.7MB)
pdf Informatiebrief 078 Informatiebrief Corona 30 oktober 2020.pdf (156KB)
pdf Informatiebrief 079 Visie laadinfrastructuur en Kader voor de plaatsing van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (incl. bijlagen).pdf (1.6MB)
pdf Informatiebrief 080 Verlengen samenwerkingsovereenkomst pilot Ondersteuner Jeugd en Gezin (incl. bijl.).pdf (1.4MB)
pdf Informatiebrief 081 Managementrapportage Werk en Inkomen 2020 (incl. bijlagen).pdf (2.8MB)
pdf Informatiebrief 082 Anders werken en anders organiseren (5 november 2020).pdf (757KB)
pdf Informatiebrief 083 Sportakkoord Voorschoten in beweging (incl. bijl.).pdf (4.8MB)
4.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
5
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
6
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
6.1
Rapport Rekenkamercommissie over onderzoek naar toezicht en handhaving energiebesparingsplicht
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht van bedrijven door de gemeente. In het opgeleverde rapport staan een aantal aanbevelingen voor zowel raad als college om beter toe te gaan zien op deze plicht. In de commissie WRG van 20 mei heeft de rekenkamercommissie het rapport toegelicht. Het rapport ligt nu ter inhoudelijke bespreking in de commissie voor. Hieraan is nog geen raadsvoorstel toegevoegd, omdat de commissie eerste met elkaar en het college van gedachten kan wisselen over het rapport en de aanbevelingen. Nadat in de commissie een beeld is gevormd over het rapport en de aanbevelingen, zal de griffie een voorstel schrijven voor het als dan niet overnemen van de aanbevelingen, met in achtenneming van de discussie in de commissie. Dit voorstel zal samen met de raadsagenda van 1 oktober worden gepubliceerd.
Naar aanleiding van bespreking in de raad van 1 oktober jl. is het voorgestelde besluit gewijzigd, zie de bijlage. Afgesproken is dat dit onderwerp als hamerstuk op de raadsagenda wordt geagendeerd.
6.2
Omklappen sociaal domein onderdeel W&I
Voorgesteld wordt om in te stemmen met verder onderzoek door het college naar de uitvoering van Werk en Inkomen in samenwerking met de Leidse regio per 1 januari 2023, de kosten van € 64.000 voor 2021 voor verder onderzoek
en de voorbereiding van het definitieve besluit van het
college tot het opzeggen van de
samenwerkingsovereenkomst met  Leidschendam-Voorburg
voor de uitvoering van Werk en Inkomen per 1 januari 2023
te dekken uit de concernreserve en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Met dit besluit stemt de raad in met het verder onderzoeken door het college van het omklappen van het sociaal domein voor onderdeel Werk en Inkomen naar de Leidse regio. Dit betekent dat het college samenwerking op het onderdeel uitvoering Werk en Inkomen met de gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp per 1 januari 2023 verder gaat onderzoeken.
Deze samenwerking houdt concreet in dat de gemeente Leiden de uitvoering Werk en Inkomen gaat doen voor Voorschoten, dat de toegang Werk en Inkomen voor inwoners Voorschoten in Leiden is, dat Werk en Inkomenconsulenten die cliënten uit Voorschoten helpen in dienst zijn van Leiden en dat beleid door de raad Voorschoten wordt vastgesteld.
6.3
Klachtenverordening gemeente Voorschoten
Met een nieuwe klachtenverordening wordt vastgelegd hoe de gemeente klachten afhandelt. De gemeenteraad stelt de verordening vast. Deze verordening vervangt de verordening uit 2005.
7
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
8
Verkoop Voorstraat 12-14 (Ambachts- en Baljuwhuis)
In de commissie Burger en Bestuur van 2 juli 2020 is gesproken over het voornemen van het college tot verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. Het college heeft op basis hiervan geconcludeerd dat het toen voorliggende voorstel moet worden ingetrokken. Het college vraagt de raad of deze conclusie wordt gedeeld en vraagt de raad in te stemmen met het voornemen van het college tot een openbare verkoop onder voorwaarden. De uitkomsten van die procedure worden te zijner tijd voor wensen en bedenkingen aan de raad voorgelegd; het college neemt daaraan voorafgaand geen onomkeerbare besluiten.
9
Regionale Omgevingsagenda 2040, Aan de slag met Hart van Holland VS
De gemeenten uit Holland Rijnland aangevuld met de gemeente Wassenaar en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben samengewerkt aan de Regionale Omgevingsagenda 2040, Aan de slag met Hart van Holland. Dit is de uitwerking en verdieping van de in 2017 vastgestelde Regionale agenda Omgevingsvisie Hart van Holland.
Het resultaat, de Regionale Omgevingsagenda, biedt een samenhangend overzicht van de gemeenschappelijke opgaven, kansen en knelpunten in de regio. Deze agenda is de basis voor ons handelen binnen de regio en voor onze gesprekken met partners, stakeholders, de provincie en het rijk en wordt nu gedeeld met alle betrokken gemeenteraden. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten. De verdere uitwerking vindt plaats binnen de structuur van Holland Rijnland.
Een aangepast raadsvoorstel met zienswijzebrief is bijgevoegd, naar aanleiding van de bespreking in de commissie.
10
Voorbereiden regiodag Holland Rijnland 18 november 2020
Bijlagen Regiomiddag en Oplegnotitie PHO Bestuur en Middelen gekoppeld, bijlage PHO Economie en Leefomgeving wordt later op de middag van 12 november gekoppeld.
11
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
12
Overig
13
Sluiting