link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 28 september 2017

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: mw. P.J. Bouvy-Koene

1
Opening en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Afscheid raadslid hr. J.P. Middelburg
4
Installatie raadslid drs. H. Overbosch
De procedure voor benoeming is in gang gezet. Zodra de benoemingsprocedure is afgerond en de commissie voor geloofsbrieven de stukken in orde heeft bevonden kan de raad besluiten tot toelating van de heer Overbosch. De heer Overbosch zal ten overstaan van de voorzitter worden beedigd.
5
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Voorgesteld wordt overeenkomstig de voorgestelde procedures te besluiten.
6
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.
De volgende vragen zijn aangemeld:
- CDA over verdacht materiaal in natuurspeeltuin
- VVD en GL over duurder worden ambtelijke fusies (inmiddels schriftelijk beantwoord; zie bijlage)
- GL over boodschappen op de matrixborden
- D66 over huisvesting van daklozen in school Prinses Marijkelaan
7
Rapport Rekenkamercommissie "Veel ambities, weinig aandacht voor financien"
Conform de afspraak die is gemaakt na afloop van de beraadslaging over dit rapport in de commissie voor Burger & Bestuur is een ontwerp-besluit door de griffier bijgevoegd. Het voorstel is om overeenkomstig dit ontwerp-besluit te besluiten.
8
VS Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020 vrijgeven voor inspraak
Voorgesteld wordt het beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020 vrij te geven voor inspraak. Dit beleidsplan beschrijft waar de gemeente over vier jaar wil zijn op het gebied van het sociaal domein. Het geeft richting aan de wijze waarop iedereen mee kan doen in Voorschoten. Als inwoners er zelf niet uitkomen kunnen zij met al hun vragen terecht op één plek. Ondersteuning die wordt geboden is aanvullend op alles wat iemand zelf kan en stimuleert inwoners om naar vermogen te participeren.
9
Benoeming in gemeenschappelijke regelingen
In verband met wisseling van wethouders moet nog worden voorzien in de aanwijzing van leden in gemeenschappelijke regelingen.
10
Benoeming twee nieuwe leden commissie Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE)
Voorgesteld wordt de heren ir. drs. M. Kuijpers en ir. J.D. Mulder met ingang van 1 oktober 2017 te benoemen als lid van de commissie WCE voor een termijn van drie jaar.
11
Motie 028 van SP, GroenLinks en PvdA over aanpak wachtlijsten sociale huurwoningen
12
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
13
Overig
14
Sluiting