link naar deze pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten - 9 mei 2019

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 21:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. E.M.L.H. Maassen

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.

De heer Ben Arends zal namens de Boschbloem en het Activiteitencentrum Alettahof inspreken over de onzekerheden en over hun zorgen met betrekking tot de ontwikkelingen rond het subsidiebeleid.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4.1
Presentatie Brede Welzijnsorganisatie
Wethouder Mol heeft aangeboden een presentatie aan de commissie te geven over de Brede Welzijnsorganisatie. Ria van Vliet, directeur van Voor Elkaar, verzorgt de presentatie. Deze zal ingaan op wat de huidige stand van zaken is, wat het doel van de BWO is en hoe daar naartoe wordt gegroeid.
5.2
Bespreking Brede Welzijnsorganisatie
In het presidium is afgesproken in deze commissie ook gelegenheid te geven om inhoudelijk met elkaar van gedachten te wisselen over de BWO. Dit ook naar aanleiding van de brief en inspraak van een aantal organisaties die hun zorgen hebben geuit over de BWO, in de commissie M&S van 21 maart jl. Er zijn toen ook diverse vragen gesteld, die zijn beantwoord in bijgevoegde memo van het college.

Tijdens de bespreking van dit onderwerp noemde de heer Arends tijdens zijn inspreekbeurt een brief die hij aan alle fracties had geschreven. Echter niemand heeft deze brief ontvangen. Daarom hebben wij de brief nu in de bijlage toegevoegd. De afspraak is dat wethouder Mol antwoord zal geven op deze brief.
6
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
7
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.

Mevrouw van Herk heeft verzocht om bij dit agendapunt een vraag aan de wethouder te stellen over de kosten van de Jeugdzorg die ook in Voorschoten de pan uit rijzen.
8
Sluiting