link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 7 juli 2016

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. drs. J. Staatsen

1
Opening en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Voorgesteld wordt overeenkomstig de voorgestelde procedures te besluiten.
4
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.
De volgende vraag is aangemeld:
- door GL over de huisartsenpost
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Startnotitie Sportnota
Met de raadpleegbrief vraagt het college de commissie om zijn mening over de bijgevoegde startnotitie sportnota. In de startnotitie staat beschreven hoe de nieuwe sportnota opgesteld zal worden via een traject waarbij bewoners en verenigingen betrokken zullen worden. In de commissie voor Mens & Samenleving is afgesproken dat de startnotitie als hamerstuk zal worden vastgesteld door de gemeenteraad. Een ontwerp-besluit is daartoe bijgevoegd.
5.2
Actualisatie Grondexploitatie Duivenvoordecorridor (DVC) en risicoanalyse
Voorgesteld wordt de geactualiseerde grondexploitatie DVC vast te stellen per 1-1-2016 op € 995.000 negatief;
De verliesvoorziening DVC te verhogen met € 391.640 tot een saldo van € 995.000 en dit te dekken uit de Concernreserve, de risicoreserve DVC te verhogen met € 8.000 tot een saldo van € 1.869.000 en dit te dekken uit de Concernreserve, de gewijzigde jaarlijkse rentetoevoegingen aan de voorzieningen te verwerken in de meerjarenbegroting 2017-2020 o.b.v. basisjaar 2016, zodat de verliesvoorziening de geraamde tekorten op termijn kan dekken, een deel (€ 164.000) van het krediet en dekking van het project DVC wandelpaden uit programma 6 over te hevelen naar programma 4 ten gunste van grondexploitatie DVC, de kredieten vast te stellen conform de in de bijlage opgenomen tabel “kredietenoverzicht Duivenvoordecorridor 2016-2019” en de hierop betrekking hebbende begrotingswijziging vast te stellen.
5.3
1e wijziging legesverordening Voorschoten 2016
Voorgesteld wordt de 1e wijziging legesverordening Voorschoten 2016 vast te stellen, waardoor een bescheiden huwelijksceremonie in Voorschoten mogelijk wordt gemaakt.
6
BESPREEKPUNTEN (1) TOT 19:45 UUUR
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld. In verband met de behandeling van de agendapunten 16, 17, 18 en 19 is de planning om deze eerste serie bespreekpunten om 19.45 uur af te ronden.
7
Paracommercie in de APV
Voorgesteld wordt de gewijzigde bepaling(en) van de APV Voorschoten 2010 met betrekking tot het gebruik van club- en verenigingsgebouwen (zijnde de gebouwen van paracommerciële rechtspersonen) door derden voor maximaal 20 bijeenkomsten van persoonlijke aard per kalenderjaar per inrichting, waarbij (zwak) alcoholische drank wordt geschonken vast te stellen, de gewijzigde bepaling(en) van de APV Voorschoten 2010 met betrekking tot het gebruik van club- en verenigingsgebouwen (zijnde de gebouwen van paracommerciële rechtspersonen) voor bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn per kalenderjaar per inrichting, waarbij (zwak) alcoholische drank wordt geschonken vast te stellen en de gewijzigde bepaling(en) van de APV Voorschoten 2010 met betrekking tot de meldingsplicht in verband met het gebruik van club- en verenigingsgebouwen (zijnde de gebouwen van paracommerciële rechtspersonen) door derden voor bijeenkomsten van persoonlijke aard, waarbij (zwak) alcoholische drank wordt geschonken vast te stellen.
8
Subsidieplan Voorschoten 2017 - 2020 en Algemene subsidieverordening Voorschoten 2016.
Voorgesteld wordt het Subsidieplan Voorschoten 2017 - 2020 en de Algemene subsidieverordening Voorschoten 2016 vast te stellen. Doel hiervan is een doelmatige en rechtmatige verstrekking van subsidies op de beleidsterreinen: ondersteuning voor kwetsbare inwoners, sport, cultuur, participatie, innovatie en cultureel erfgoed, voor de periode 2017 - 2020.
9
Vaststelling Erfgoedverordening Voorschoten 2016
Voorgesteld wordt de reactienota op de zienswijzen op de concept Erfgoedverordening Voorschoten 2016, tevens eindverslag van de inspraakprocedure en de Erfgoedverordening Voorschoten 2016 vast te stellen.
10
Lokaal inkoopplan jeugd
Voorgesteld wordt voor de inkoop van jeugdhulp 2017 Voorschoten tien lokale kaders vast te stellen. Met het lokale inkoopplan krijgt de gemeenteraad van Voorschoten de gelegenheid kaders te stellen voor de inzet van jeugdhulp in de lokale situatie en geeft zij richting aan financiële keuzes ten behoeve van de contractering van zorg in natura.

11
Beschut werk onder de Participatiewet
Voorgesteld wordt het college op te dragen de trajecten uit de pilot alternatief beschut werk (geen loonvormende arbeid) aan te bieden voor de periode 2017-2018, het college op te dragen beschut werk nieuwe stijl (loonvormende arbeid) te organiseren volgens de aantallen zoals genoemd door de Rijksoverheid, het college opdracht te geven invulling te geven aan beschut werk nieuwe stijl (loonvormende arbeid) via maatwerk en de kosten van het instrument beschut werk nieuwe stijl (loonvormende arbeid) te dekken uit de Integratie Uitkering Sociaal Domein en in het geval hierin incidenteel onvoldoende ruimte is aanvullende dekking te realiseren via de reserve Sociaal Domein.
12
Burgers betrekken in Voorschoten
Dit voorstel heeft eerder voorgelegen in de commissie B&B in februari 2016, maar is niet tot besluitvorming gekomen omdat er meningsverschillen waren over de onderwerpen 'raadsspreekuur' en 'borging'. Het voorstel is daarom opnieuw in de werkgroep besproken met de nadruk op de twee eerder genoemde onderwerpen. Er ligt nu een aangepast voorstel voor. Het onderwerp 'borging' is na bespreking in de werkgroep onveranderd gebleven. Het onderwerp 'raadsspreekuur' is gewijzigd, zoals is te lezen in het raadsvoorstel en het voorstel van de werkgroep. Voorgesteld wordt om de aanbevelingen van de werkgroep over te nemen en de griffie de opdracht te geven deze in samenwerking met het college uit te voeren.
13
Dereguleringswijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010
Voorgesteld wordt het voorstel voor de deregulering van de Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010 voor kennisgeving aannemen en het voorstel vrij te geven voor burgerparticipatie middels een te houden bijeenkomst voor ingezeten van Voorschoten en andere belanghebbenden. In de commissie zijn diverse vragen gesteld. Het college komt mogelijk nog met een aangepast voorstel.
14
Voorbereiden portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland
Onder voorbehoud op de agenda geplaatst. Nadere info volgt.
15
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
16
PAUZE VAN 19:45 tot 20:00 uur
17
BESPREEKPUNTEN (2) VANAF 20:00 UUR
18
Vaststellen jaarstukken 2015 Voorschoten
Voorgesteld wordt het programmaverslag en jaarrekening 2015 vast te stellen met daarbij een aantal financiële besluiten. De beraadslaging heeft reeds plaatsgevonden in de vorige vergadering. Door het ontbreken van de vereiste accountantsverklaring is de stemming/besluitvorming uitgesteld tot deze vergadering.
19
Voorjaarsnota 2016 Voorschoten
20
Beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 VS
Voorgesteld wordt in te stemmen met de Beheerplannen openbare ruimte 2016-2020. In 2012 is een achttal beheerplannen voor de periode 2012-2016 vastgesteld. Deze plannen zijn nu herzien. Vanwege de richtlijnen van de provincie en naleving van de BBV is in de plannen een onderverdeling gemaakt tussen beheerkosten, klein onderhoud, groot onderhoud en (vervangings)investeringen. In de acht beheerplannen is beschreven welke maatregelen voor onderhoud, reparatie, vervanging e.d. in de komende vijf jaar worden uitgevoerd. De plannen vormen daarmee de basis voor nadere afstemming van werkzaamheden in en aan de openbare ruimte en bepalen het financiële kader. Ze zijn het fundament voor de jaarplannen en zijn daarmee ook input voor (meerjaren)begroting.
21
Kadernota 2017 Voorschoten
1. De algemene begrotingsuitgangspunten uit de kadernota 2017 (hoofdstuk 4) vast te stellen en als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de begroting 2017;
2. De overige informatie en de standpunten die tijdens de behandeling van de kadernota 2017 worden gewisseld te gebruiken bij de voorbereiding van de begroting en richting te geven aan de dekkingsmogelijkheden;
3. te besluiten tot een aantal mutaties in de reserves

4. De gewijzigde begrotingsindeling vast te stellen, zoals in hoofdstuk 9 van de kadernota 2017 staat uitgewerkt, en te hanteren bij het opstellen van de begroting 2017.
5. Een krediet van € 567.000 ter beschikking te stellen voor het vervangen van het natuurgrasveld van voetbalveld V'97 voor een kunstgrasveld.
6. Ter dekking van de kapitaallasten van de investering in sportvelden van MHC Forescate en HVV'70 van € 550.000 en het voetbalveld V'97 van € 567.000 een reserve kapitaallasten sportvelden te vormen ter grootte van € 1.117.000.
7. De reserve kapitaallasten sportvelden de voeden met:
- Structurele middelen uit precario-opbrengsten van € 72.000 (ter beschikking gekomen met de begroting 2016) voor een periode van 10 jaar.
- vrijvallende exploitatielasten € 20.322 van het betreffende natuurgrasveld V'97
8. De hierop betrekking hebbende begrotingswijziging 2016 vast te stellen.
pdf Raadsvoorstel Kadernota 2017-2020 (get.).pdf (6MB)
pdf Bijl. 1 Nieuwe investeringsaanvragen (1 130602916).pdf (3MB)
pdf Bijl. 2 Begrotingsopzet met doelstellingen (1 13062016).pdf (8.1MB)
pdf Begrotingswijziging Kadernota 2017-2020 (get.).pdf (588KB)
pdf Bijl. 4 Kadernota 2017-2020 (1 13062016).pdf (1.1MB)
pdf Informatiebrief 070 Aanpassing Meicirculaire.pdf (743KB)
pdf Informatiebrief 077 Uitwerking effecten woonlastenbenadering Kadernota 2017.pdf (2MB)
pdf Griffie-advies Kadernota.pdf (56KB)
pdf Beantwoording technische vragen Kadernota 2017 (totaal).pdf (98KB)
pdf Beantwoording technische vragen 100710 VVD over schakelklassen.pdf (47KB)
pdf Beantwoording technische vragen 100717 VVD over de investering nutsschool Kadernota.doc (114KB)
pdf Amendement 100438 D66 en GL over reserve Duivenvoorde Corrdior.pdf (46KB)
pdf Amendement 100454 SP en PvdA over reserve volkshuisvesting (kadernota).pdf (16KB)
pdf Amendement 100446 VVD, ONS Voorschoten en CDA over Kadernota - reserve volkshuisvesting (1).pdf (102KB)
pdf Amendement 100447 ONS Voorschoten over Kadernota - egalisatiereserve sociaal domein (2).pdf (88KB)
pdf Amendement 100435 GL, SP en PvdA over maximaliseren egalisatiereserve sociaal domein (kadernota).pdf (89KB)
pdf Amendement 100448 ONS Voorschoten over Kadernota - BBV (3).pdf (83KB)
pdf Amendement 100449 ONS Voorschoten over Kadernota - rente op afschrijvingen maatschappelijk nut (5).pdf (83KB)
pdf Amendement 100450 ONS Voorschoten over Kadernota - vennootschapbelasting (7).pdf (82KB)
pdf Motie 100445 VVD, CDA en ONS Voorschoten over OZB (kadernota).pdf (46KB)
pdf Motie 100443 VVD en CDA over 2% korting (kadernota).pdf (38KB)
pdf Motie 100442 CDA, VVD en ONS Voorschoten over WODV (kadernota).pdf (42KB)
pdf Motie 100444 VVD, CDA en ONS over Pas op de plaats met visies (gewijzigd).pdf (130KB)
22
Motie 100434 D66 over indicatie huishoudelijke hulp
23
Sluiting