link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 28 september 2023

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. N. Stemerdink
Toelichting: De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Beëdiging burgercommissielid
De heer P.H. Reidsma wordt beëdigd als burgercommissielid voor de VVD-fractie.
3
Vaststellen raadsnotulen
Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen van 29 juni en 6 juli. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
4
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Als het agenderingsverzoek blijft staan, stuurt het raadslid een toelichting naar de griffier, die het verzoek agendeert voor het presidium. Het presidium neemt een besluit over het verzoek.
4.1
Brief van instelling / burger
pdf 2212 Afschrift brief aan college d.d. 26-06-2023 Nat. en Kinderombudsman over onderzoek naar opvang azielzoekers (incl. bijl.) (1.4MB)
pdf 2214 Brief dd 03-07-2023 inwoner over herinrichting Adegeest (21KB)
pdf 2215 Brief dd 04-07-2023 Jantje Beton e.a. over SamenSpeelFonds (incl. bijlage) (302KB)
pdf 2222 Afschrift brief aan prov. ZH dd 12-07-2023 bewoners Fortuyn van VS over verkeerssituatie a (1.4MB)
pdf 2230 Afschrift brief aan college dd 13-07-2023 BSGR over bereikbaarheid BSGR (767KB)
pdf 2231 Brief dd 19-07-2023 Pesticide Action Network met oproep mbt gemeentelijk groenbeheer (106KB)
pdf 2234 Email dd 09-08-2023 50PLUS over herstelplan ouderenzorg (incl. bijl.) (359KB)
pdf 2235 Brief dd 22-08-2023 actiecomite Houd de Weilanden Groen met protest tegen bouw op land boer Rodenburg a (1.2MB)
pdf 2238 Afschrift brief aan gem.raad Leiden dd 29-08-2023 2-tal organisaties over Warmtetransitie LR pdf a (6.2MB)
pdf 2239 Brief dd 01-09-2023 RKC over onderzoek naar minimabeleid (incl. bijlagen) (2.2MB)
pdf 2240 Brief dd 24-08-2023 Prov. ZH met tussenbericht Financieel toezicht 2023 (1.3MB)
pdf 2241 Email dd 28-08-2023 inwoner over elektrisch laden (51KB)
pdf 2242 Email dd 30-08-2023 Sociaal Werk Nland over indexering tarieven sociaal werk (155KB)
pdf 2244 Brief dd 05-09-2023 inwoner over de regiotaxi (541KB)
pdf 2245 Brief dd 08-09-2023 inwoner over uitblijven informatie over EPS parels (603KB)
pdf 2246 Brief dd 08-09-2023 Sportfondsen over mogelijke rol Sportfondsen voor VS (1.4MB)
pdf 2253 Brief dd 08-09-2023 BSGR met reactie op zienswijzen deelnemers op begroting 2024 en begr.wijziging 2023 (695KB)
pdf 2254 Brief dd 08-09-2023 VRHM met reactie op zienswijzen op ontw. progr.begroting 2024 (incl. bijlage) (375KB)
pdf 2255 Brief dd 25-09-2023 Hecht met verzoek om zienswijze op 1e begrotingswijziging Hecht (incl. bijl.) (1.5MB)
pdf 2256 Brief dd 13-09-2023 inwoner over Afval en AP - inf.brief 058 (4.6MB)
pdf 2257 Brief dd 14-09-2023 Diversion over hulp voor kinderen van gedupeerde ouders toeslagenaffaire (407KB)
pdf 2258 Email dd 13-09-2023 Wijkvereniging Houtkwartier over Warmtevoorziening LR (incl. bijlagen) a (4.4MB)
pdf 2263 Afschrift brief aan college dd 08-09-2023 BSGR over telefonische bereikbaarheid (81KB)
pdf 2264 Afschrift brief aan college dd 11-09-2023 Nat.+Kind.Omb.man over start onderzoek participatie-invloed in Jeugdwet (316KB)
pdf 2265 Afschrift brief aan college dd 12-09-2023 SOVVT over loonsverhogingen CAO VVT (65KB)
pdf 2266 Brief dd 20-09-2023 Omroepen Sleutelstad en Unity over omroepfusie (34KB)
pdf 2267 Email dd 12-09-2023 Kunsten '92 over BNG Bank Erfgoedprijs (115KB)
pdf 2268 Email dd 16-09-2023 inwoner over Milieustraat en Circulaire economie (54KB)
pdf 2269 Email dd 18-09-2023 Wijkvereniging Houtkwartier over Warmtevoorziening LR (incl. bijlagen) a (15MB)
4.2
Informatiebrieven van het College van B&W
pdf Informatiebrief 046 Nadere informatie technische staat persleiding Molenlaan-Leidseweg (65KB)
pdf Informatiebrief 047 Jaarverslag 2022 commissie WCE (incl. bijl.) (268KB)
pdf Informatiebrief 048 Amendement 123 (incl. bijlagen) (6.5MB)
pdf Informatiebrief 049 Regionale Nota bodembeheer (124KB)
pdf Informatiebrief 050 JeugBescherming Zuid West juli 2023 Voorschoten (incl. bijlage) (284KB)
pdf Informatiebrief 051 Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2022 (incl. bijlage) (770KB)
pdf Informatiebrief 052 Evaluatie Voorschoten voor Elkaar (91KB)
pdf Informatiebrief 053 Proces Lokale Energiestrategie (102KB)
pdf Informatiebrief 054 Onderzoeksopzet evaluatie ABhuis (100KB)
pdf Informatiebrief 055 Voortgangsbericht regionale investeringsagenda (incl. bijlagen) (27.7MB)
pdf Informatiebrief 056 Aanbesteding restafval en grofvuil (122KB)
pdf Informatiebrief 057 Afschaffen hondenbelasting (77KB)
pdf Informatiebrief 058 Voortgang klachtafwikkeling verwerking persoonsgegevens in gemeentelijk afvalbeleid (incl. bijl.) (802KB)
pdf Informatiebrief 059 2e kwartaalrapportage 2023 samenwerking warmte Leidse Regio (incl. bijl.) (390KB)
pdf Informatiebrief 060 Stand van zaken opvang ontheemden Oekraïne 2 helft 2023 (107KB)
pdf Informatiebrief 061 Beleidsregels naamgeving openbare ruimte en herdenken markante overleden Voorschotenaren (incl. bijl.) (358KB)
pdf Informatiebrief 062 Voortgang lopende woningbouwprojecten (212KB)
pdf informatiebrief 063 Eigendomssituatie AB-huis (73KB)
pdf Informatiebrief 064 PvA toekomstvisie AB-huis (175KB)
pdf Informatiebrief 065 Vergoeding gemeentefonds Tweede Kamerverkiezingen (88KB)
4.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
5
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit met het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die een raadslid niet als artikel 39-vragen kan stellen omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen stelt een raadslid op een andere manier.
De PvdA heeft vragen aangekondigd over de door bewoners ervaren overlast in de Vlietwijk.
6
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
6.1
Burgerinitiatief Verkenning en bevorderen hofwoningen nieuwe stijl voor 50+ in Voorschoten - besluit over agendering
Op 14 september is door het burgerinitiatief Hofwonen in Voorschoten een verzoek ingediend om het onderwerp hofwonen op de agenda van de raad te plaatsen. Op 28 september oordeelt de raad over de geldigheid van het verzoek en wordt dit op de agenda van commissie van 5 oktober en de raad van 2 november geplaatst voor inhoudelijke behandeling en besluitvorming. Doel van het initiatief is dat de raad in de op te stellen Woonvisie een passage opneemt over hofwonen voor 50-plussers. De indieners van het initiatief zijn tijdens de commissie WRG van 5 oktober a.s. aanwezig om een toelichting op het verzoek te geven.
6.2
Voortzetting samenwerking Warmte Leidse Regio
De gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude zijn in 2021 een samenwerking aangegaan op de warmtetransitie in de regio. Het voorstel is om deze gezamenlijke aanpak voort te zetten. Dit raadsvoorstel voorziet in de voortzetting van de samenwerking voor de periode 2023-2027, inclusief de bijbehorende financiële middelen.
6.3
Beleidsplan Re-integratie en Participatie Voorschoten
Volgens de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van verschillende inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wil de gemeente meer aandacht en begeleiding bieden aan de mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe hier invulling aan wordt gegeven is omschreven in het nieuwe beleidsplan. Dit ligt voor ter vaststelling.
6.3.1
Amendement 241 over Beleidsplan Re-integratie en Participatie Voorschoten
6.4
Zienswijze jaarrekening 2022 Stichting Voorschotense Openbare School (VOS)
In de statuten van de VOS staat in artikel 13 lid 2 aangegeven dat de ontwerp jaarrekening wordt voorgelegd aan de gemeenteraad voor het geven van een zienswijze. De jaarrekening wordt vervolgens – na goedkeuring door de Raad van Toezicht – vastgesteld door de directeur-bestuurder. De raad wordt gevraagd de zienswijze vast te stellen.
6.5
Rechtmatigheidsverantwoording college
NB De samenhang tussen dit agendapunt en de volgende vier agendapunten is toegelicht in bijlage 1 'Oplegger diverse raadsvoorstellen m.b.t. Wet decentrale rekenkamers'. Algemene vragen en opmerkingen over deze punten behandelt de commissie bij dit agendapunt. 
Vanaf het verslagjaar 2023 moet het college in plaats van de accountant de rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening opstellen. De raad bepaalt hiervoor de verantwoordingsgrens en rapportagegrens. De verantwoordingsgrens bepaalt vanaf welk bedrag aan geconstateerde en gesaldeerde afwijkingen het college moet rapportaren aan de raad. De rapportagegrens geeft aan vanaf welke financiële afwijking per programma een aparte toelichting nodig is.
6.6
Financiële verordening gemeente Voorschoten 2023
De gemeenteraad vervangt de huidige financiële verordening uit 2018 door een nieuwe. Dat is onder andere nodig vanwege de in 2022 vastgestelde Wet versterking decentrale rekenkamers, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording door het college een onderdeel is.
6.7
Controleverordening gemeente Voorschoten 2023
De controleverordening bevat de regels voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente en voor de controle op het financiële beheer. De gemeenteraad vervangt de huidige verordening uit 2004 door een nieuwe controleverordening. Dat is onder andere nodig vanwege de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het college.
6.8
Controleprotocol en normen en toetsingskader 2023
In het verlengde van de nieuwe controleverordening stelt de gemeenteraad een nieuw controleprotocol vast. Hiermee geeft de raad nadere aanwijzingen aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole op de jaarrekening en bijbehorende normstellingen en goedkeurings- en rapportagetoleranties. Daarnaast bevat het controleprotocol de verantwoordingsgrenzen voor de rechtmatigheidsverantwoording door het college.
6.9
Wijzigingsverordening leges 2023 en aanpassing tarieventabel leges 2023
De raad heeft in december 2022 de leges voor de afgifte van rijbewijzen vastgesteld. Leges zijn de kosten die de gemeente in rekening brengt bij de aanvrager. De gemeente moet sinds 1 juli 2023 per rijbewijs € 3,50 meer afdragen aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW. Met dit voorstel worden de kosten doorberekend in de leges. Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 oktober 2023.
6.10
Herziening afvalstoffenverordening
De afvalstoffenverordening gemeente Voorschoten (2010) wordt gewijzigd. De wijzigingen zijn tekstueel of wetstechnisch van aard vanwege ontwikkelingen in het beleid van de gemeente naar aanleiding van het grondstoffenbeleidsplan 2021 – 2025, de rechtspraak en wetswijzigingen. Het betreft o.a. wijzigingen i.v.m. het ingaan van nascheiding van PMD (Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drinkpakken) in plaats van bronscheiding in de gemeente, de inwerkingtreding van het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen, de Wet dieren en de Omgevingswet. Voorts worden diverse artikelen en bepalingen samengevoegd en versimpeld volgens het VNG-model voor de Afvalstoffenverordening.
6.11
Advies aanwijzing lokale omroep in gemeente Voorschoten
Het Commissariaat voor de Media ontving een aanvraag van Stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal (breder bekend als Unity.NU, met het nieuws van Sleutelstad). Holland Centraal vraagt het commissariaat om te worden aangewezen als lokale omroep in de gemeente Voorschoten, net als de afgelopen vijf jaar. Voordat het commissariaat een beslissing neemt, moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de vraag of Holland Centraal voldoet aan de wettelijke toegangscriteria.
6.12
Reguliere herziening APV
De Algemene plaatselijke verordening Voorschoten 2020 (APV) wordt gewijzigd. De wijzigingen zijn tekstueel of wetstechnisch van aard vanwege ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en behoeftes vanuit de praktijk. De wijzingen zijn grotendeels overeenkomstig de wijzigingen in de model-APV van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
7
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten behandelt de raad als bespreekpunt.
8
Beleidsuitgangspunten woonvisie Voorschoten 2023
De gemeente Voorschoten gaat in 2023 het woonbeleid actualiseren. Het woonbeleid geeft op lokaal niveau aan voor wie de gemeente bouwt, welke bouwopgave er ligt tot 2030 en welke samenstelling van doelgroepen en type woningen de woningvoorraad krijgt. De aanleiding is de veranderende wet- en regelgeving op zowel landelijk als regionaal niveau. In de raad van 9 maart jl. heeft uw raad een startnotitie Woonvisie Voorschoten vastgesteld waarin het proces is uitgelijnd om te komen tot een gedragen, nieuwe lokale woonvisie in december 2023. Nu liggen de beleidsuitgangspunten voor de woonvisie voor ter vaststelling.
8.1
Amendement 224 over uitgangspunten woonvisie - uitgangspunten
8.2
Amendement 233 over uitgangspunten woonvisie - tekstuele aanpassing 2024
8.3
Amendement 225 over uitgangspunten woonvisie - opkoopbescherming
8.4
Amendement 219 over uitgangspunten woonvisie - anterieure overeenkomsten
8.5
Amendement 226 over uitgangspunten woonvisie - anterieure overeenkomst
8.6
Amendement 234 over uitgangspunten woonvisie- tekstuele aanpassing stigmatisering
8.7
Amendement 218 over uitgangspunten woonvisie - relatie woningbouw groen
8.8
Amendement 231 over uitgangspunten woonvisie - omgevingswet
8.9
Amendement 235 over uitgangspunten woonvisie - haalbaarheidsanalyse
8.10
Amendement 236 over uitgangspunten woonvisie - concrete aantallen
8.11
Amendement 238 over uitgangspunten woonvisie - gezond en duurzaam
8.12
Amendement 239 over uitgangspunten woonvisie - groen
8.13
Amendement 240 over uitgangspunten woonvisie - cultuurwaardenkaart
8.14
Motie 301 over land Rodenburg - woonvisie
9
Eerste wijziging Doelgroepenverordening Voorschoten 2020
Eind juni 2023 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de Regionale Woonagenda 2023 vastgesteld. Deze agenda bevat samenwerkingsafspraken tussen de dertien gemeenten binnen Holland Rijnland op het gebied van wonen. Een van de afspraken is dat de doelgroepenverordening in lijn wordt gebracht met de nieuwe (sociale) koopgrenzen, verruimde instandhoudingstermijnen en de gewijzigde woningbouw categorieën. Hiermee worden betaalbare woningen langer in het segment behouden voor de passende doelgroep. De raad wordt gevraagd de doelgroepenverordening te wijzigen.
10
Locatie woonwagen
Voor de ontwikkeling Segaar-Arsenaal is het nodig om de woonwagenstandplaats ter plaatse op te heffen. Met de ontwikkelaar is overeengekomen dat de woonwagen uiterlijk 1 januari 2025 is verplaatst. Met dit raadsbesluit wordt de locatie Hofweg/Korte Vliet (zuid) aangewezen als de locatie voor de nieuwe standplaats.
10.1
Amendement 227 over aanwijzing extra standplaats woonwagens
11
Beleidsplan Sociaal Domein 2023-2026
De afgelopen maanden is gewerkt aan het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein Voorschoten 2023-2027. De raad stelde hiervoor eerder een startnotitie vast. Het nieuwe beleidsplan heeft als doelen meer samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke instellingen en gemeente, meer preventie en waar nodig het uitbouwen van bestaande sociale structuren voor een stevige sociale basis waar inwoners op kunnen terugvallen indien nodig. Dit is nodig om ook op termijn de ondersteuning aan kwetsbare inwoners te blijven bieden. De raad wordt gevraagd het plan vast te stellen.
11.1
Amendement 223 over beleidsplan Sociaal Domein
12
Startnotitie Nota Parkeerbeleid Voorschoten
Met dit raadsvoorstel ligt een startnotitie voor over parkeerbeleid. De startnotitie is bedoeld om als gemeenteraad kaders mee te geven voor het proces van beleidsvorming op dit onderwerp. Deze kaders gaan over de afbakening van het onderwerp en het proces van totstandkoming.
12.1
Amendement 222 over startnotitie parkeerbeleid
12.2
Amendement 228 over startnotitie Parkeerbeleid - parkeernormen
12.3
Amendement 229 over startnotitie Parkeerbeleid - laadpalen
12.4
Amendement 230 over startnotitie Parkeerbeleid - koers
13
Startnotitie businesscase huisvesting gemeentelijke organisatie
Met dit raadsvoorstel ligt een startnotitie voor over de herhuisvesting van het gemeentekantoor in samenhang met nieuwbouw voor de bibliotheek. De startnotitie is bedoeld om als gemeenteraad kaders mee te geven voor het proces van beleidsvorming op dit onderwerp. Deze kaders gaan over de afbakening van het onderwerp en het proces van totstandkoming.
13.1
Amendement 221 over startnotitie gemeentehuis
14
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in de gemeente Voorschoten 2023
De gemeenteraad vervangt de huidige verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid uit 2004 door een nieuwe. Dat is onder andere nodig door het in werking treden van de Wet versterking decentrale rekenkamers.
14.1
Amendement 220 over verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
15
Overig
16
Sluiting