link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 25 mei 2022

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Mw. J.C. Schroot
Toelichting: De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer vijf minuten de tijd, waarna de commissie vragen kan stellen. Insprekers kunnen zich van tevoren aanmelden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Met dit voorstel wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Voorschoten 2020 gewijzigd. De wijzigingen zijn hoofdzakelijk tekstueel of wetstechnisch van aard vanwege ontwikkelingen in de rechtspraak en wetswijzigingen. Het betreft o.a. wijzigingen i.v.m. de inwerkingtreding van de Alcoholwet en wijziging van de Wet aanpak Woonoverlast. Voorts worden diverse bepalingen die een aantal jaren geleden in het kader van deregulering zijn geschrapt opnieuw in de APV opgenomen. Het betreft met name bepalingen die betrekking hebben op het tegengaan van overlast in de openbare ruimte. Tot slot wordt het in de APV opgenomen lachgasverbod gewijzigd door in de verbodsomschrijving het bestanddeel distikstofmonoxide (een wetenschappelijke benaming voor lachgas) te schrappen; dit maakt de strafrechtelijke handhaving van het lachgasverbod makkelijker.
5
Zienswijze ontwerp-programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2023
De gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze in te brengen op de ontwerp-programmabegroting 2023 van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
Als belangrijke achtergrondinformatie is het dashboard over deze gemeenschappelijke regeling toegevoegd. Het college heeft de dashboards voor een aantal gemeenschappelijke regelingen aan de raad gestuurd met informatiebrief 043. De dashboards zijn bedoeld om het inzicht van raad en college in de gemeenschappelijke regelingen te vergroten.
6
Zienswijze conceptbegroting 2023 GR Holland Rijnland
Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft de conceptbegroting Holland Rijnland 2023 en conceptjaarrekening 2021 aan de raad gezonden. De gemeenteraad wordt gevraagd hierover haar zienswijze in te dienen zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.
Als belangrijke achtergrondinformatie is het dashboard over deze gemeenschappelijke regeling toegevoegd. Het college heeft de dashboards voor een aantal gemeenschappelijke regelingen aan de raad gestuurd met informatiebrief 043. De dashboards zijn bedoeld om het inzicht van raad en college in de gemeenschappelijke regelingen te vergroten.
Noot griffie: de aanbiedingsmail van Holland Rijnland ontbrak bij het aangeboden raadsvoorstel en is door de griffie toegevoegd.
7
Zienswijze op de ontwerpbegroting en meerjarenraming van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland
De gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze in te brengen op de conceptbegroting 2023 (incl. meerjarenraming 2024-2026) bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).
Als belangrijke achtergrondinformatie is het dashboard over deze gemeenschappelijke regeling toegevoegd. Het college heeft de dashboards voor een aantal gemeenschappelijke regelingen aan de raad gestuurd met informatiebrief 043. De dashboards zijn bedoeld om het inzicht van raad en college in de gemeenschappelijke regelingen te vergroten.
8
Zienswijze begroting 2023-2026 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
De raad wordt gevraagd een zienswijze in te dienen over de begroting 2023-2026 van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).
Noot griffie: conform afspraak college-raad is voor deze gemeenschappelijke regeling geen dashboard gemaakt.
9
Benoeming lid Rekenkamercommissie
Door het vertrek van het rekenkamercommissielid mevrouw S. Morassi-Nauts is een vacature ontstaan. Zij had Wassenaar als aandachtgemeente binnen de Rekenkamercommissie (RKC). Daarom hebben Wassenaarse raadsleden ondersteund door de griffier een selectiecommissie gevormd voor de vacaturevervulling. De selectiecommissie stelt voor mevrouw A.C. de Jong te benoemen als nieuw lid van de RKC.
10
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Bij dit agendapunt kan de commissie reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
11
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
D66 heeft vragen aangekondigd over o.m. de stand van zaken van de opvang Oekraiense vluchtelingen in het gemeentehuis.
12
Sluiting