link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 4 juni 2020

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen. Omdat dit een online-vergadering is, is het verzoek dit zo mogelijk schriftelijk of anders zeer kort te doen.
4
Jaarrekening 2019
De jaarstukken zijn de beleidsmatige en financiële jaarafsluiting voor de gemeente. De gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2019 met een voordelig financieel resultaat vast te stellen en daarbij een aantal besluiten te nemen, over onder meer de bestemming van het resultaat. Commissie P&C heeft de jaarrekening op 19 mei jl. technisch besproken en overleg gevoerd met de accountant. Besluitenlijst en Verslag onderzoek jaarrekening zijn bij de agenda gevoegd. De inhoudelijke, politieke bespreking van de jaarrekening vindt in deze commissie plaats.
5
Heroverweging rioolheffing
In het voorstel ‘Heroverweging Rioolheffing’ stelt het college voor de rioolheffing niet op te leggen aan de corporaties als eigenaren van sociale woningen, maar bij de gebruikers te laten. Dit in afwijking van een eerder genomen raadsbesluit. Het college vindt dat de opbrengsten voor de gemeente niet opwegen tegen de financiële gevolgen voor corporaties en het effect daarvan op de investeringen die de corporaties kunnen doen in het dorp.
Informatiebrief 024 over Prestatieafspraken Voorschoten wordt betrokken bij de bespreking (besluit raad 14 mei jl., bij lijst ingekomen stukken).
6
Startnotitie ‘Harmonisering APV gerelateerde onderwerpen’
De startnotitie bij dit agendapunt gaat over de ontwikkeling van beleid voor evenementen, horeca, paracommercie en weesfietsen, dat uiteindelijk uitmondt in aanpassingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Met de startnotitie geeft de gemeenteraad aan het begin van de beleidsvorming op inhoud en proces kaders mee aan het college.
7
Zienswijze conceptbegroting 2021 Werkorganisatie Duivenvoorde
De Werkorganisatie Duivenvoorde is de gezamenlijke ambtelijke organisatie van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De organisatie heeft een ontwerpbegroting aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. De gemeenteraad reageert met een zienswijze, zodat de WODV die kan betrekken bij het opstellen van de definitieve begroting.
8
Zienswijze conceptbegroting 2021 Holland Rijnland
In Holland Rijnland werkt Voorschoten samen met een aantal andere gemeenten in het hart van de Randstad. Dit doen we onder meer op het gebied van wonen, economie, natuur, landschap & recreatie, energie & duurzaamheid, bereikbaarheid en onderwijs. De organisatie heeft een ontwerpbegroting aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. De gemeenteraad reageert met een zienswijze, zodat de Holland Rijnland die kan betrekken bij het opstellen van de definitieve begroting.
9
Zienswijze conceptbegroting 2021 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude en het hoogheemraadschap van Rijnland. De BSGR voert de heffing en invordering van lokale belastingen uit. De organisatie heeft een ontwerpbegroting aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. De gemeenteraad reageert met een zienswijze, zodat de BSGR die kan betrekken bij het opstellen van de definitieve begroting.
10
Actuele bestuurlijke aangelegenheden
11
Sluiting