link naar deze pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten - 10 oktober 2019

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. E.M.L.H. Maassen

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Verordening tot derde wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015
Aan de raad worden enkele beleidsmatige keuzes voorgelegd om af te wijken van de
standaardsystematiek voor het heffen van de eigen bijdrage. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de wettelijke verplichting tot het betalen van het minimumloon voor o.a. hulpverleners uit het sociaal netwerk. De raad heeft daarnaast de keuze om al dan niet een specifieke vergoedingsregeling op te laten stellen voor informele hulpverlening via het sociaal netwerk. Tenslotte geeft de wijziging de gelegenheid om enkele technische en inhoudelijk verbeteringen in te voegen in de Wmo-verordening.
5
Jaarrekening 2018 VOS
Het jaarverslag en jaarrekening geven een positief beeld van de onderwijskundige en financiële situatie van de VOS in het jaar 2018. De jaarrekening wordt afgesloten met een positief resultaat. Voorgesteld wordt aan het bestuur van de VOS kenbaar te maken geen belemmeringen te zien ten aanzien van het vaststellen van de jaarrekening.
6
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
7
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
8
Sluiting