link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 6 april 2017

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: mw. P.J. Bouvy-Koene

1
Opening en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Voorgesteld wordt overeenkomstig de voorgestelde procedures te besluiten.
4
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.
De volgende vragen zijn aangemeld:
- CDA over burger betrekken bij de Toekomstvisie Leidse regio
- CDA en VVD over de verkeersoverlast door de wegwerkzaamheden
- D66 en GL over het bericht van de ombudsman over de behandeling van een bezwaarschrift
- GL meldt aandachtspunten voor de AB-vergadering WODV van 11 april a.s.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Wijziging gemeenschappelijke regeling H10
Voorgesteld wordt het college toestemming te verlenen voor de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10 zoals aangegeven in bijlage 4 ‘vergelijking bestaande en nieuwe tekst’ van bij dit besluit horende voorstel.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
7
Decembercirculaire gemeentefonds 2017
Voorgesteld wordt de ramingen voor de jaren 2017 t/m 2020 voor de baten op het programma Bestuur en ondersteuning te verhogen met resp. € 107.037, € 58.057, € 54.989 en € 55.029, de programmabegroting voor 2017 te wijzigen in de verzamelbegrotingswijziging in het kader van het preventieve toezicht, om afwijkend van het regulier financieel beleid de middelen voor armoedebestrijding niet te compenseren en de mutaties over 2015 en 2016 in de jaarrekening over 2016 te verwerken voor een nadeel van per saldo € 54.578.
8
Instellen begeleidingscommissie onderzoek financien RKC
Naar aanleiding van motie 18 (onderzoek naar verbetering beheer gemeentelijke financien), is er overleg geweest met de rekenkamercommissie (RKC). De RKC gaat een concept-onderzoeksopdracht formuleren die aan de raad zal worden voorgelegd. Afgesproken is dat het onderzoek door een begeleidingscommissie uit de raad begeleid zal worden. Deze commissie moet bij raadsbesluit worden ingesteld. Een ontwerp-raadsbesluit is bijgevoegd. De personele invulling is in voorbereiding binnen het presidium.
9
Voorbereiden PHO Maatschappij Holland Rijnland 12 april 2017
10
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
11
Overig (bijvoorbeeld moties vreemd aan de orde van de dag)
12
Sluiting