link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 31 januari 2023

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 20:15
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange

1
Opening vergadering en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Inspreken
4
Notulen
5
Lijst ingekomen stukken
6
Hamerstukken
6.a
Voorbereidingskrediet skatebaan
6.b
Verordening Nadeelcompensatie Wassenaar 2023
6.c
Vaststelling beheersverordening diverse locaties
6.d
Kredietbesluit behorend bij de Programmabegroting 2023-2026
6.e
Toepassen verruimde vermogensnorm bij kwijtschelding lokale belastingen
6.g
Benoeming nieuw lid Rekenkamercommissie
7
Aangepaste subsidieplafonds 2023 Wassenaar
7.1
Ingediend amendement (ingetrokken)
7.2
Motie ophoging van het subsidiebudget 2023 LW!
8
Motie beoogde begrotingswijziging -instelling maatwerkfonds. PvdA-DLW-D66-Lokaal Wassenaar-VVD-CDA.
9
Motie Voortzetten van enkele projecten/reguliere uitgaven CDA VVD D66 PvdA DLW
10
Motie van treurnis HvW
11
Vragenronde
12
Sluiting vergadering