link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 21 september 2017

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. drs. S.W.C. van den Dool

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
- Hans Wijn spreekt, namens de Werkgroep Groen Spelen Van der Waalslaan in over de stand van zaken van de verkoop van de van der Waalslaan.
3
Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing presenteeert: Marketing Roadmap
4
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4.1
- Terugkoppeling uit Stuurgroep Leidse Regio
Op 20 september is de Stuurgroep Leidse Regio bijeen geweest. De burgemeester koppelt terug. Zie ook bijgevoegde achtergrondinformatie over de standpuntbepaling in de gemeente Oegstgeest.
5
Rapport Rekenkamercommissie Onderzoek Ontwikkeling financiële positie 2002-2017 gemeente Voorschoten
De Rekenkamercommissie presenteert het rapport "veel ambites, weinig aandacht voor financien" .Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
6
RKC-rapport "Veel ambities, weinig aandacht voor financien" - een inhoudelijke behandeling
Inhoudelijke behandeling van het rapport. Van belang is dat de commissie een advies geeft aan de raad over de door de Rekenkamercommissie voorgestelde conclusies en aanbevelingen.
7
Voorbereiden PHO Maatschappij Holland Rijnland 27 september 2017
Oplegnotitie volgt.
8
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
9
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffier een procedureel voorstel geformuleerd. Zo nodig biedt dit voorstel ruimte om op een ander moment de brief inhoudelijk te behandelen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een commissievergadering worden gemaakt. In de commissievergadering is beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een opmerking te maken of een vraag te stellen. Het is niet de bedoeling om in de raadsvergadering nog brieven inhoudelijk aan de orde stellen.
De informatiebrieven van het college worden ook aan dit agendapunt gekoppeld. Dit is gedaan als extra dienstverlening voor de raads- en commissieleden. Duidelijk moet zijn dat dit niet betekent dat deze brieven ter bespreking voorliggen en dus geen agendapunt zijn. Deze brieven zijn op een eerder moment al aan de raad verzonden. Agendering van deze brieven is mogelijk met opgave van redenen. In dat geval komt de brief op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
10
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie.
11
Sluiting