link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 31 januari 2019

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. P.J. Bouvy-Koene

1
Opening en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffie een procedureel afdoeningsvoorstel geformuleerd. Aan de raad wordt voorgesteld overeenkomstig dit afdoeningsvoorstel te besluiten. Als de raad een brief op een andere manier wil afhandelen, kan dit voorafgaand aan of in de vergadering worden aangeven. Het afdoeningsvoorstel wordt dan gewijzigd. In de raadsvergadering is er voor raadsleden beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een enkele opmerking te maken of een enkele vraag te stellen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. De raad zal daarvan een afschrift ontvangen. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een raadsvergadering worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat de raad brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde stelt bij het agendapunt Lijst ingekomen stukken. Als een raadslid een brief inhoudelijk wil bespreken, kan dat verzocht worden met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Een verzoek om agendering van een brief hoeft niet te wachten tot de raadsvergadering, maar mag op ieder moment ook bij de griffie worden aangemeld. De brief kan op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie worden geagendeerd, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
3.1
Brief van instelling//burger
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
Het CDA, de PvdA en ook ONS Voorschoten stellen vragen over de ingekomen brief van Ploum Advocaten d.d. 23 januari jl. inzake de Voorstraat (zie agendapunt 3.1)
GroenLinks en Van Herk stellen vragen over het Ambachts- en Baljuwhuis.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Vaststellen normenkader accountantscontrole 2018 Voorschoten
Voorgesteld wordt het geactualiseerde normenkader ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 vast te stellen. Dit normenkader is een inventarisatie van externe wetgeving en interne regelgeving dat het kader biedt voor de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant, zoals vastgelegd in artikel 213 van de gemeentewet. Een aangepast voorstel naar aanleiding van de commissiebehandeling is toegevoegd.
5.2
Pilot Thuisbezorgen Paspoorten en Identiteitsbewijzen
De gemeente Voorschoten wil een pilot starten waarbij paspoorten en ID-kaarten tegen betaling op een door de aanvrager gewenste locatie worden bezorgd, zodat de aanvrager hiervoor niet meer naar het gemeentekantoor hoeft te komen. Hiertoe dient de legesverordening te worden aangepast om leges te kunnen innen op deze nieuw aangeboden dienst.
5.3
Evaluatie en wijziging samenwerkingsovereenkomst RKC WVOLV
Evaluatie van het functioneren van de rekenkamercommissie en de behoefte tot bezuiniging op het budget van deze commissie heeft geleid tot dit voorstel om een aantal aanbevelingen te implementeren. De volgende wijzigingen worden doorgevoerd: verlaging van de bijdrage per gemeente, verhoging van de vergoeding van de leden van de rekenkamercommissie, vermindering aantal leden, afspraken over het monitoren van de implementatie van aanbevelingen en te verklaren dat het lidmaatschap van de commissie niet verenigbaar is met het raadslidmaatschap. Voorgesteld wordt de verordening en de samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest ten Leidschendam-Voorburg te wijzigen.
5.4
'Een zelfstandig Voorschoten in de Leidse regio; Vaststellen Routekaart
Voorschoten blijft zelfstandig en verlegt de focus naar de Leidse regio. Om de intensivering van de samenwerking in de Leidse regio vorm te geven is een routekaart opgesteld. Deze routekaart is in de vergadering van de commissie B&B op 29 september besproken en op 20 november is een dorpsdialoog gehouden over het onderwerp. In de tussentijd is de routekaart verder aangescherpt. De gemeenteraad wordt gevraagd om gehoord hebbend de samenleving, de routekaart vast te stellen. Voor behandeling in de raad zal dit voorstel nog worden aangevuld op het punt van DNA van Voorschoten. Een aangepast voorstel is bijgevoegd.
5.5
Wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften
De huidige Verordening commissie bezwaarschriften wordt aangepast ter verbetering van de dienstverlening naar de burgers en om de afhandeling van bezwaarschriften efficiënter te laten verlopen.
5.6
Voorlopige vaststelling subsidievoorwaarden
Voorgesteld wordt de kaders/uitgangspunten voor het nieuwe subsidiebeleid zoals geformuleerd in informatiebrief 077 en de aangepaste informatiebrief met bijlagen voorlopig vast te stellen. Een concept besluit hiervoor is toegevoegd.
5.7
Aanbevelingen uit rapport Toegang tot de WMO van de Rekenkamercommissie
Voorgesteld wordt de aan de raad gerichte aanbeveling uit het rapport over te nemen. Een concept besluit hiervoor is toegevoegd.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
7
Vervolgstappen zwemmen in Voorschoten
Een aangepast voorstel is bijgevoegd.
9
Tweede ontsluitingsweg Krimwijk II
Voorgesteld wordt af te zien van de realisatie van een tweede ontsluitingsweg ten behoeve van Krimwijk II.
10
Zienswijze eerste begrotingswijziging 2019 WODV
Het dagelijks bestuur (DB) van de Werkorganisatie Duivenvoorde (Wodv) heeft een ontwerpwijziging van de begroting 2019 vastgesteld. Dit was nodig omdat de gemeenteraad van Wassenaar heeft besloten om in de komende vier jaar een bedrag van € 400.000 te bezuinigen op de Wodv. Het DB heeft de gevolgen van deze bezuiniging door laten werken in de begroting van de Wodv. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de voorgestelde zienswijze, zoals verwoord in de bij het besluit behorende concept-brief. Een aangepaste brief naar aanleiding van de behandeling in de commissie is toegevoegd.
11
Zienswijze inzake regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland
Voorgesteld wordt akkoord geven op de positieve zienswijze voor het vaststellen van de regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland ten behoeve van de vaststelling van de huisvestingsverordening in juli 2019.
12
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
13
Overig
14
Sluiting