link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 29 september 2022

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: N. Stemerdink
Toelichting: De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Als het agenderingsverzoek blijft staan, stuurt het raadslid een toelichting naar de griffier, die het verzoek agendeert voor het presidium. Het presidium neemt een besluit over het verzoek.
3.1
Brief van instelling / burger
pdf 1914 Afschrift brief aan gem.raad L'dam-V'burg dd 05-07-2022 inwoner met Zienswijze ontw.BP Vlietland Noord.pdf (401KB)
pdf 1915 Afschrift email aan college dd 07-07-2022 Holland Rijnland met reactie HR op cpt PvE Zuid-Holland Noord (incl. bijl.).pdf (5.7MB)
pdf 1916 Brief dd 05-07-2022 RKC over start onderzoek onderhoud wegen, bruggen en onderdoorgangen.pdf (377KB)
pdf 1917 Email dd 07-07-2022 inwoner over passage in coalitieprogramm mbt Dobbewijk (incl. bijl.).pdf (489KB)
pdf 1926 Brief dd 06-07-2022 FNV over kostendelersnorm onder de 27 jaar.pdf (151KB)
pdf 1927 Brief dd 07-07-2022 HR met verzoek zienswijze op werkprogramma HR 2022-2026 (incl. bijlagen, 16-08-2022).pdf (3.8MB)
pdf 1928 Email dd 12-07-2022 Buren van Vlietland met afschrift zienswijze BP Vlietland aan gem. Ldam-Vburg (incl. bjlagen) a.pdf (368KB)
pdf 1930 Brief dd 14-07-2022 BSGR over zienswijzen gemeenten op begroting 2023-2026 (incl. bijl.).pdf (3.8MB)
pdf 1931 Brief dd 20-07-2022 Raad van State over intrekking beroep Bomenbond mbt BP Bijdorp.pdf (651KB)
pdf 1935 Brief dd 05-08-2022 Rijkswaterstaat met info over stopzetten project A4 Burgerveen-N14.pdf (1.2MB)
pdf 1936 Brief dd 17-08-2022 Stichting Drugsbeleid over burgerberaad drugs a.docx (30KB)
pdf 1938 Email dd 21-08-2022 inwoner met vragen tav communicatie plaatsing statushouders (incl. bijl.).pdf (382KB)
pdf 1939 Brief dd 24-08-2022 Prov. ZH met tussenbericht financieel toezicht 2022.pdf (1.3MB)
pdf 1940 Brief dd 26-08-2022 Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag over Code Verantw. Marktgedrag.pdf (111KB)
pdf 1945 Afschrift email aan college dd 28-08-2022 inwoner over dwangmaatregel staatssecretaris Vd Burg.pdf (154KB)
pdf 1946 Brief dd 29-08-2022 Ned. Ver. bevordering Zondagsrust en -heiliging over bevorderen zondagsrust.pdf (659KB)
pdf 1947 Email dd 31-08-2022 inwoner over zienswijze concept BP Vlietland Noord (incl. bijl.).pdf (154KB)
pdf 1948 Email dd 31-08-2022 Dierenambulance over crowdfunding nieuwe dierenambulance (incl bijlagen).pdf (1013KB)
pdf 1949 Brief dd 02-09-22 Holland Rijnland over aanbesteding Regiotaxivervoer.pdf (303KB)
pdf 1950 Email dd 09-09-22 St. Suicide Preventie Centrum over suicidepreventie (incl. bijl.).pdf (230KB)
pdf 1951 Brief dd 12-09-2022 inwoner over ontwikkeling Jan Evertsenlaan.docx (30KB)
pdf 1952 Afschrift brief dd 14-09-2022 AVN mbt Recreatiewoningen Vlietland Noord a.pdf (946KB)
pdf 1954 Afschrift brief aan gem.raad Ldam-Vburg van Burgerinitiatief Vlietland Open en Groen mbt Vlietland Noord.pdf (41KB)
pdf 1955 Afschrift brief aan gem.raad Ldam-Vburg van Stichting Duurzaam Ldam-Vburg mbt BP Vlietland Noord.pdf (1.4MB)
pdf 1958 Brief dd 15-09-2022 RKC over start rekenkameronderzoek naar ondersteuning van gemeenteraden.pdf (388KB)
pdf 1959 Brief dd 19-09-2022 Greenports over huisvesting internationale medewerkers (incl. bijl.).pdf (298KB)
pdf 1960 Brief dd 20-09-2022 M. Kuijpers over opzegging architect-lid commissie WCE Voorschoten a.pdf (116KB)
pdf 1961 Email dd 09-09-2022 StichtingTegenZinloosGeweld met uitnodiging Vriend te worden (incl. bijl.).pdf (226KB)
pdf 1962 Email dd 20-09-2022 inwoner over uitnodiging bijeenkomst woningsbouw Het Arsenaal.pdf (58KB)
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit met het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die een raadslid niet als artikel 39-vragen kan stellen omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen stelt een raadslid op een andere manier.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
12e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland (ODHW)
Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland (OWDH) verzoekt de drie bestuursorganen (te weten: de raad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders) van de gemeente Voorschoten in te stemmen met de 12e wijziging van de van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland en daartoe de nodige
besluiten te nemen. Op dit moment is het zo dat er raadsleden zitting mogen hebben in het algemeen bestuur, omdat dit zo staat in de gemeenschappelijke regeling van de ODWH. Dit is echter in strijd met de bepalingen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waar de omgevingsdienst onder valt. Deze schrijven voor dat alleen collegeleden zitting kunnen hebben in het algemeen bestuur van een omgevingsdienst. Met deze wijziging van de GR wordt dit geregeld.
5.2
Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023-2026
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft het concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023-2026 opgesteld. Het Regionaal Risicoprofiel heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico’s die binnen de veiligheidsregio bestaan. De raad wordt gevraagd in een zienswijze aan te geven op welke risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel de VRHM zich de komende jaren moet richten in het Regionaal Beleidsplan.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten behandelt de raad als bespreekpunt.
7
Zienswijze jaarrekening Stichting VOS
In de statuten van de Stichting Voorschotense Openbare Scholen staat aangegeven dat de Stichting het jaarverslag en jaarrekening aan de gemeenteraad overlegt. In artikel 13 lid 2 van de statuten is opgenomen dat de gemeenteraad een zienswijze kan geven over de door Stichting VOS vastgestelde jaarrekening. De raad wordt gevraagd de zienswijze vast te stellen.
8
Aanwijzen leden Algemeen Bestuur Holland Rijnland
De raad wijst de leden van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland aan.
9
Benoeming leden vertrouwenscommissie 2022
De raad benoemt nieuwe leden in de vertrouwenscommissie, zodat deze weer bestaat uit alle fractievoorzitters. De vaste commissie heeft twee taken: 1. aanbeveling tot (her)benoeming burgemeester, 2. klankbordgesprekken (functioneringsgesprekken) met de burgemeester. Besluitvorming gebeurt met een (geheime) schriftelijke stemming omdat formeel geen sprake is van 'benoeming uit hoofde van functie'.
10
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de gemeenteraad onder geheimhouding zijn aangeboden moet de raad in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigen. Op de dag van de vergadering voegt de griffie, als dit aan de orde is, een concept-besluit aan de agenda toe.
11
Overig (w.o. moties vroomd aan de orde van de dag)
12
Sluiting