link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 3 november 2022

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: N. Stemerdink
Toelichting: De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Als het agenderingsverzoek blijft staan, stuurt het raadslid een toelichting naar de griffier, die het verzoek agendeert voor het presidium. Het presidium neemt een besluit over het verzoek.
3.1
Brief van instelling / burger
pdf 1964 Brief dd 28-09-2022 Stichting Drugsbeleid over Nat. Burgerberaad over Drugsbeleid (incl. bijlagen) a.pdf (771KB)
pdf 1968 Afschrift email aan Ldam-Vburg dd 06-10-2022 Burgerinitiatief Vlietland met vragen over BP Vlietland Noord (incl. bijl.).pdf (140KB)
pdf 1971 Brief dd 04-10-2022 RKC over onderzoek naar participatie in de RES (incl. bijlage).pdf (1.7MB)
pdf 1972 Brief dd 05-10-2022 AB Hecht met reactie op zienswijzen gem.raden op begroting Hecht 2023.pdf (378KB)
pdf 1973 Email dd 01-10-2022 inwoner over woonwagenstandplaats.pdf (123KB)
pdf 1974 Email dd 03-10-2022 inwoner over woonwagenstandplaats.pdf (92KB)
pdf 1975 Email dd 05-10-2022 inwoner over woonwagenstandplaats (vervolg).pdf (1014KB)
pdf 1976 Brief dd 10-10-2022 VRHM over benoeming DB VRHM 2022-2026.pdf (1.1MB)
pdf 1977 Brief dd 13-10-2022 RKC met aankondiging van start RKC-onderzoek naar armoedebeleid.pdf (387KB)
pdf 1978 Email dd 09-10-2022 inwoner over woonwagenstandplaats (vervolg).pdf (4.6MB)
pdf 1981 Afschrift brief aan gem. Ldam-Vburg dd 17-10-2022 B.initiatief Vlietland over pauzeknop BP Vlietland Noord (incl. bijlagen).pdf (220KB)
pdf 1982 Afschrift email aan college dd 15-10-2022 inwoner met vervolgvragen over communicatie plaatsing statushouders.pdf (1022KB)
pdf 1983 Brief dd 19-10-2022 inwoner over afvalbeleid Voorschoten.pdf (775KB)
pdf 1987 Brief dd 22-09-2022 De Boschbloem over ondersteuning 2023.pdf (148KB)
pdf 1988 Email dd 23-10-2022 inwoner over woonwagenstandplaats.pdf (80KB)
pdf 1989 Emal dd 23-10-2022 Bewoners Het Fortuyn van VS over verkeersveiligheid (incl. eerdere mailcorrespondentie) a.pdf (223KB)
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit met het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die een raadslid niet als artikel 39-vragen kan stellen omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen stelt een raadslid op een andere manier.
De volgende vragen zijn aangemeld:
\- door de PvdA: de consequenties van warmtenetten in publieke handen;
\- door het CDA: de actuele criminaliteitssituatie in Voorschoten
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Regionaal beleidsplan Eenheid Den Haag ‘Coalitie voor veiligheid 2023-2026’
Het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) van de politie-eenheid Den Haag heeft het ontwerp Regionaal beleidsplan ’Coalitie voor veiligheid 2023-2026’ vastgesteld. Op basis van de Politiewet 2012 (art. 39) stellen de burgemeesters van de gemeenten in het gebied van de regionale eenheid en de hoofdofficier van justitie ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan voor de eenheid vast. Voorafgaand aan de vaststelling van het plan hoort de burgemeester van een gemeente in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan (art. 38b, lid 2). De gemeenteraad wordt gevraagd, indien daartoe behoefte bestaat, een zienswijze in te brengen. In het bijgevoegde voorstel aan de gemeenteraad treft u een toelichting en concept zienswijze aan.
5.2
Vaststellen Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Voorschoten 2022
De gedragscode is een middel om een open, transparante en integere organisatiecultuur te bevorderen. In de Gemeentewet is opgenomen dat de gemeenteraad voor burgemeester en wethouders een gedragscode vaststelt. Er ligt nu een geactualiseerde gedragscode ter vaststelling voor.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten behandelt de raad als bespreekpunt.
7
Vervolgstappen grondstoffenplan
In november 2021 stelde de raad het Grondstoffenplan vast, met daarin een aantal stappen om te komen tot een wijze van afvalinzameling. Nu ligt stap 2.2 voor: het maken van een keuze over de wijze waarop de PMD-fractie (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons) wordt gescheiden. Om de doelen van de rijksoverheid op het gebied van afvalscheiding dichterbij te brengen is onder andere een betere scheiding van het PMD nodig. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de PMD-fractie vanaf 2024 uit het restafval na te scheiden.
8
Verordening inburgering Voorschoten 2022
Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht gegaan. Eerder zijn de lokale beleidsregels door het college vastgesteld. Hiermee kan de nieuwe wettelijke taak uitgevoerd worden. Voor een beperkt aantal zaken is een verordening inburgering nog wenselijk. De wijziging in de afstemmingsverordening is benodigd om op de wettelijke taak voor financieel ontzorgen te kunnen handhaven. De raad wordt gevraagd beide aanpassingen vast te stellen.
9
Zienswijze werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026
Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft het Werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026 toegezonden en verzoekt de raad een zienswijze in te dienen vooruitlopend op de vaststelling van het programma in het Algemeen Bestuur. Bij dit punt ligt een conceptzienswijze voor.
Een aangepast zienswijze naar aanleiding van de behandeling in de commissie is toegevoegd.
10
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de gemeenteraad onder geheimhouding zijn aangeboden moet de raad in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigen. Op de dag van de vergadering voegt de griffie, als dit aan de orde is, een concept-besluit aan de agenda toe.
11
Overig (w.o. moties vreemd aan de orde van de dag)
12
Sluiting