link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 6 juli 2017

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: mw. P.J. Bouvy-Koene

1
Opening en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Voorgesteld wordt overeenkomstig de voorgestelde procedures te besluiten.
4
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.
GroenLinks stelt vragen over de gevaarlijke situatie voor voetgangers bij het station.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Energieakkoord Holland Rijnland vaststellen
Voorgesteld wordt:
1. In te stemmen met het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025, inhoudend:
a. De ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.
b. De ambities om in 2025:
- 2,5 PJ minder energie te verbruiken ten opzichte van 2014;
- 2,5 PJ duurzame energie op te wekken door zonne- en windenergie;
- Andere vormen van duurzame energie zoals biomassa en geothermie te stimuleren;
- Stevig in te zetten op warmtetransitie.
2. Een bijdrage van € 38.992 beschikbaar te stellen aan Holland Rijnland voor de uitvoering van het energieakkoord gedurende de periode 2017-2018;
3. Dit bedrag te dekken door een onttrekking van € 38.992 aan de reserve duurzaamheid;
4. De bijbehorende begrotingswijziging 2017 vast te stellen.
5.2
Vaststellen regionale agenda omgevingsvisie 2040 "Het Hart van Holland”
Voorgesteld wordt:
1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen;
2. De regionale agenda omgevingsvisie 2040 "Het Hart van Holland" vast te stellen;
3. De vaststelling vindt plaats onder de voorwaarde dat de raden van de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude dezelfde agenda overeenkomstig hebben vastgesteld;
4. Het college te vragen de agenda verder uit te werken.
5.3
Eerste wijziging verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015
Voorgesteld wordt de ‘Verordening tot eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten’ vast te stellen.
5.4
Zienswijze begroting RDOG 2018
Voorgesteld wordt aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de op de Programmabegroting 2018 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief en de benodigde extra bijdrage 2018 ad € 7.488 op te nemen in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2018-2021.
5.5
Harmonisering voor beide gemeenten
Voorgesteld wordt om beleid en processen binnen de gemeenten zoveel als mogelijk op dezelfe manier te regelen. Het uitgangspunt is dat afwijken de uitzondering is en harmoniseren de regel. Dit is een politiek beginselbesluit. Er worden met het aannemen van dit voorstel nog geen concrete besluiten genomen.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
7
Bestemmingsplan Roosenhorst
Voorgesteld wordt:
1. De zienswijze ad 8. niet-ontvankelijk te verklaren;
2. De zienswijzennota, conform bijlage 1, vast te stellen;
3. Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan conform bijlage 2 en het bestemmingsplan Roosenhorst met de digitale planidentificatie NL.IMRO.0626.BPROOSENHORTS-BP30 gewijzigd vast te stellen;
4. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen om ondergeschikte en/of redactionele wijzigingen in het bestemmingsplan Roosenhorst aan te brengen;
5. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening te besluiten om voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen.
8
Financieel herstelplan (kadernota 2017)
Voorgesteld wordt :
1. Kennis te nemen van de nota financieel herstel en geen bezwaren uit te spreken voor de uitgangspunten van schil 1 en verdere uitwerking van de bezuinigingsmogelijkheden uit schil 2, welke bij de begroting 2018-2021 voor elkaar ingewisseld kunnen worden waarbij een structureel en reëel sluitende begroting een randvoorwaarde is;
2. Voor onderhoud van de buitenruimte over te gaan van niveau B naar C en de (financiële) consequenties te verwerken in de begroting 2018-2021;
3. Kennis te nemen van de afschaffing van precariobelasting, waardoor het meerjarenbeeld in 2022 € 1.075.000 verslechtert.
4. De overige informatie en de standpunten die tijdens de behandeling van de nota financieel herstel 2018 worden gewisseld te gebruiken bij de voorbereiding van de begroting en richting te geven aan de dekkingsmogelijkheden.
9
Integraal plan van aanpak integratie en participatie statushouders
Voorgesteld wordt de programmabegroting 2017 te wijzigen conform de bij het besluit behorende en als zodanige gewaarmerkte begrotingswijziging.
10
Zienswijze begroting Inkoopbureau H10
Voorgesteld wordt over de concept gewijzigde begroting 2017 en ontwerp begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10 een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling H-10, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.
Een aangepaste zienswijzebrief naar aanleiding van de behandeling in de commissie M&S van 22 juni is toegevoegd.
11
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
12
Overig
13
Sluiting