link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 18 november 2021

Locatie: Online
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: N. Stemerdink
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Beëdiging burgercommissielid
De fractie van de SP heeft een burgercommissielid aangemeld, de heer Remco van Riet. Hij wordt in deze vergadering beëdigd.
3
Vaststellen raadsnotulen
Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
4
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Het presidium neemt een definitief besluit over het agenderingsverzoek.
4.1
Brief van instelling/burger
pdf 1682 Brief (petitie) dd 07-10-2021 inwoners met betrekking tot verkoop AB huis (incl. bijl.) a.pdf (386KB)
pdf 1683 Brief dd 04-10-2021 Museum Voorschoten over zekerstellen cultuurhistorisch erfgoed a.pdf (207KB)
pdf 1684 Brief dd 05-10-2021 RDOG met reactie op zienswijze gemeenteraad op begroting RDOG.pdf (155KB)
pdf 1685 Email dd 05-10-2021 Voorschotense Kunstkring over verkoopplannen AB-huis.pdf (117KB)
pdf 1692 Afschrift brief aan college dd 11-10-2021 OGLV over waterkwaliteit Voorschoten a.pdf (652KB)
pdf 1694 Afschrift brief aan Kamercie Binnelandse zaken dd 14-10-2021 Prov. ZH met oproep nakomen interbestuurlijke afspraken.pdf (971KB)
pdf 1695 Email dd 06-10-2021 Gemeente Hardinxveld-Gissendam over motie borstonderzoek (incl. bijl.).pdf (166KB)
pdf 1696 Email dd 13-10-2021 Gemeente Harlingen over motie preventief borstonderzoek (incl. bijl.).pdf (1.2MB)
pdf 1697 Email dd 14-10-2021 inwoner met vervolg woonwagenstandplaats.pdf (58KB)
pdf 1700 Brief dd 05-10-2021 inwoner over Apartheid 2021.pdf (575KB)
pdf 1701 Brief dd 16-09-2021 Holland Rijnland met Regionale Omgevingsagenda HR (incl. bijl.).pdf (31.5MB)
pdf 1702 Brief dd 19-10-2021 Holland Rijnland met stavaza en voortgang RES 1.0 HR.pdf (238KB)
pdf 1704 a Brief dd 26-10-2021 Werkgroep Burgerinitiatief MFA-VS met reactie op college voorstel MFA a.pdf (2.2MB)
pdf 1704 b Brief dd 01-11-2021 Cultuurfabriek over MFA a.pdf (2.8MB)
pdf 1704 c Brief dd 01-11-2021 Filmtheater Voorschoten over MFA a.pdf (166KB)
pdf 1704 d Brief dd 01-11-2021 OVV over MFA.pdf (126KB)
pdf 1704 e Brief dd 02-11-2021 Het Kruispunt VS over MFA a.pdf (183KB)
pdf 1704 f Brief dd 02-11-2021 OGLV over MFA a.pdf (116KB)
pdf 1704 g Email dd 01-11-2021 COV over MFA (steunbetuiging standpunt OVV) a.pdf (109KB)
pdf 1704 h Email dd 01-11-2021 Cuypersgenootschap over MFA a.pdf (218KB)
pdf 1704 i Email dd 01-11-2021 Voorschotense Kunstkring over MFA.pdf (101KB)
pdf 1704 j Email dd 31-10-2021 inwoner over MFA.pdf (136KB)
pdf 1709 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2020-2021 (incl. cijfermatige bijlagen).pdf (1.3MB)
pdf 1710 Raden in Verzet - Voortgangsnotitie oktober 2021.pdf (329KB)
pdf 1717 Brief dd 01-11-2021 VRHM met reactie op zienswijzen Programmabegroting 2022 (incl. bijl.).pdf (1.1MB)
pdf 1720 Brief dd 08-11-2021 Bibliotheek VS-WS met reactie op vergaderingen MFA.pdf (132KB)
pdf 1721 Brief dd 09-11-2021 Jeugdzorg Nederland over Arbeidsmarkt jeugdzorg.pdf (1.2MB)
pdf 1722 Email dd 06-11-2021 inwoner over woonwagenstandplaats.pdf (41KB)
4.2
Informatiebrieven van het College van B&W
4.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
5
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet als artikel 39-vragen kunnen worden gesteld omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
De volgende vragen zijn aangemeld:
\- door VVD: werking van de verkeerszuil in relatie tot de bereikbaarheid van hulpdiensten ter hoogte van Kruispuntkerk;
\- door VLS; huizenprijzen Intratuintproject
6
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
6.1
Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de uitvoering van de Regeling Reductie Energie Woningen een subsidie van € 138.800 beschikbaar gesteld aan de gemeente Voorschoten. Dit bedrag is, conform het ingediende plan van aanpak RREW, bedoeld voor: de aanschaf door bewoners van eenvoudige energiebesparende materialen of spullen, het geven of laten geven van algemeen advies over energiebesparing aan huurders of eigenaar-bewoners, het energiezuinig inregelen of laten inregelen van verwarmings– of ventilatiesystemen in koopwoningen en het geven of laten geven van een op de specifieke
koopwoninggericht advies over energiebesparing aan een huurder of eigenaar-bewoner. Voor iedere actie is € 70 beschikbaar, met maximaal één actie per woning. De raad wordt voorgesteld hiertoe een verordening vast te stellen.
Een gecorrigeerde verordening is toegevoegd.
6.2
Principeverzoek sloop garage Adegeest en de realisatie van drie woningen op het perceel Palestrinalaan 2 t/m 2b en Operapad 1
Er is bij het college een aanvraag binnengekomen voor een vergunning voor het bouwen van een drietal woningen op het perceel Palestrinalaan 2 en 2b en Operapad 1 . De raad wordt verzocht te besluiten dat een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is.
6.3
Renovatie Hooiberg Horstlaan 4a
Er is bij het college een aanvraag binnengekomen voor een vergunning voor het renoveren van een hooiberg aan de Horstlaan 4a. De raad wordt verzocht te besluiten dat een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is.
6.4
Doordecentralisatie Maatschappelijke Zorg per 2023
Per 1 januari 2023 decentraliseert het Rijk de middelen van beschermd wonen en in 2026 volgt decentralisatie van taken van de maatschappelijke zorg. In 2015 is deze zorg ondergebracht bij de
Wet maatschappelijke ondersteuning. Centrumgemeente Leiden ontving hiervoor sinds 2015 de middelen. Decentralisatie van de maatschappelijke zorg betekent dat de uitvoering vanaf dat moment door de gemeente Voorschoten ter hand zal worden genomen en dat de middelen daarvoor deels door het rijk en deels door centrumgemeente Leiden worden gedecentraliseerd. Deze middelen worden opgenomen in de begroting van Voorschoten. De raad wordt voorgesteld de nodige besluiten te nemen om de decentralisatie mogelijk te maken.
6.5
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Dobbewijk 2022-2026
De raad wordt voorgesteld om de verordening bedrijveninvesteringszone (BIZ) Dobbewijk 2022 vast te stellen. De BIZ is een instrument waarmee in een afgebakend gebied een heffing van ondernemers (BIZ-bijdrage) kan worden ingevoerd ten gunste van dit gebied. De BIZ-Vereniging Dobbewijk heeft een activiteitenplan opgesteld voor de komende vijf jaar. De activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling in de openbare ruimte. Een voorwaarde voor het in werking treden van de BIZ is dat bij de draagvlakmeting een meerderheid aangeeft de BIZ te steunen. De draagvlakmeting wordt georganiseerd door de gemeente na het vaststellen van de verordening door de raad.
6.6
Eerste wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Voorschoten 2021
De gemeenten Voorschoten en Wassenaar hebben samengewerkt in de Werkorganisatie Duivenvoorde. Inmiddels hebben beide gemeenten weer eigen personeel. Zij werken nog wel samen op basis van dienstverleningsovereenkomsten. Daarin is afgesproken dat Voorschoten voor Wassenaar de taken voor de maatschappelijke ontwikkeling vervult. Bij de dienstverlening neemt personeel van de gemeente Voorschoten besluiten namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar. Afgesproken is dat bezwaren tegen deze besluiten worden behandeld in Voorschoten op de in Voorschoten gebruikelijke wijze. Om dat mogelijk te maken wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de verordening over de behandeling van bezwaarschriften te wijzigen.
6.7
Grip op Gemeenschappelijke regelingen
De gemeenteraad heeft afgelopen jaren stappen gezet om meer sturing te krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen gemeenten onderling, zoals Holland Rijnland, Omgevingsdienst, GGD, Veiligheidsregio en Belastingsamenwerking. Grip begint bij goede informatie over inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij deze regelingen. De raad wordt met bijgevoegde stukken geïnformeerd over de gezette stappen naar meer grip op de regelingen en krijgt een voorstel voorgelegd over een dashboard voor het volgen van genoemde informatie.
6.8
Wensen en bedenkingen m.b.t. reactie op verzoek tot versterking kapitaalstructuur Alliander NV
Alliander NV heeft haar aandeelhouders verzocht om versterking van de kapitaalstructuur voor investeringen ter verbetering van de energie-infrastructuur. Met dit raadsvoorstel wordt de raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten over het voornemen van het college om positief te reageren op het verzoek om daartoe deel te nemen aan een te verstrekken obligatielening.
7
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden als bespreekpunt behandeld.
8
Update beheerplannen openbare ruimte 2021-2022
In beheerplannen beschrijft de gemeente welke maatregelen worden genomen voor het onderhoud, de reparatie en vervanging van onderdelen van de openbare ruimte. De vorige beheerplannen liepen van 2016 tot en met 2020. Door en motie van CDA en PvdA die het college opriep om nieuwe beheerplannen aan de raad voor te leggen en op advies van de accountant, liggen nu updates van de beheerplannen voor ter instemming. Hiermee wordt voorzien in een deugdelijke grondslag voor de onderhoudsvoorzieningen in de jaarrekening 2021.
9
Rapport RKC over informatievoorziening over en kosten van jeugdzorg 2015-2019
De Rekenkamercommissie (RKC) heeft onderzoek gedaan naar de informatievoorziening over en de kosten van de jeugdzorg 2015-2019. Bij het vorige agendapunt heeft de RKC een toelichting gegeven op het rapport. Bij dit agendapunt gaat de commissie met elkaar en het college in gesprek over de aanbevelingen die de RKC heeft geformuleerde in de begeleidende brief op pagina 4.Naar aanleiding van de behandeling in de commissie M&S van 28 oktober 2021 is bijgaand raadsvoorstel opgesteld.
10
Renovatie Hooiberg Horstlaan 4a
Toelichting en bijlagen bij punt 6.3.
11
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
12
Overig
13
Sluiting