link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 4 juni 2024

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange

1
Opening vergadering en mededelingen
1.a
Beëdiging voorzitter rekenkamer
2
Vaststelling agenda
3
Inspreken
4
Notulen
5
Lijst ingekomen stukken
6
Hamerstukken
6.a
Zienswijze op de begroting 2025 van de Omgevingsdienst Haaglanden
6.b
Beschikbaar stellen van cofinanciering voor het verkrijgen van een gebiedsgerichte ontheffing natuurvriendelijk isoleren
6.c
Nota bodembeheer 2023
6.d
Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag
6.e
Nota reserves en voorzieningen versie juni 2024
6.f
Nota waarderen en afschrijven vaste activa versie juni 2024
6.g
6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
6.h
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden
6.i
Ontslag commissielid
7
Weigering Verklaring van geen bedenkingen voor de ontwikkeling van een nieuwe woning achterop het perceel van Rijksstraatweg 785
7.a
Ingediend amendement
8
Aanpassen Verordening Fractieondersteuning
8.a
Ingediend amendement
9
Moties vreemd aan de orde - stemmen staken
10
Vaststellen definitieve locatie SKOW
11
Startnotitie Visie Economie
12
Zienswijze Begroting 2025 GR KDB
13
Startnotitie Sportvisie
14
Beleidsplan Sociaal Domein Wassenaar
15
Vragenronde
16
Sluiting vergadering