link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 28 november 2019

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. mr.drs. C. Bremmer

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
De volgende insprekers hebben zich aangemeld:
Over de Startnotitie Economische Agenda / Informatiebrief 082
- Mevrouw H. Fernhout / de heer J. Bakker
- De heer J.P. Verwiel
- Mevrouw C. Versteegh
en
- Mevrouw A. Okma over implementatie telecomcode.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Startnotitie Economische Agenda 2020-2023
Iedere vier jaar wordt de Economische Agenda geactualiseerd. Het college heeft hiervoor nu een startnotitie opgesteld, nadat de raad in maart 2019 heeft gevraagd dit thema met voorkantsturing van de raad in te vullen. In de startnotitie worden economische thema’s voorgesteld. De gemeenteraad wordt gevraagd de prioritering van de thema’s aan te geven. Het college geeft aan dat de huidige Economische Visie uit 2016 nog actueel is en vooruitlopend op de komende omgevingsvisie niet aangepast hoeft te worden, met uitzondering van een aanpassing in het horecabeleid in het centrum. Na goedkeuring door de raad wordt de notitie ter inspraak gelegd. Vervolgens wordt met de ondernemerscollectieven inhoud gegeven aan de uitvoeringmaatregelen. Dit resulteert in een uitvoeringsprogramma dat het college vaststelt. Voor 2020 is naar verwachting geen aanvullend budget nodig, via de kadernota wordt voor 2021 e.v. structureel budget aangevraagd.

De Economische Agenda is één van de drie gekozen onderwerpen om tijdens een pilot met zogenaamde voorkantsturing te gaan behandelen. Voorkantsturing is een middel om te zorgen dat de raad beter grip krijgt op het besluitvormingsproces. Nog los van de inhoud van de Economische Agenda willen we u verzoeken om na te gaan of voorkantsturing in dit plan tot zijn recht komt op een wijze zoals de bedoeling was.
Voorkantsturing stelt de raad in de gelegenheid om aan het begin van een beleidsvormingsproces zelf aan te geven hoe dat proces eruit moet zien, op welke wijze hij kaders aan het college meegeeft, welke rol de raad zelf heeft in het proces en óf en op welke wijze burgers worden betrokken.
4.1
Achtergrondinformatie
5
Belastingverordeningen 2020
De raad besluit tot vaststelling van belastingverordeningen op basis waarvan de gemeente in 2020 belasting heft. De voorgestelde tarieven voor 2020 zijn gebaseerd op de vastgestelde begroting 2020. Met het vaststellen van de begroting heeft de raad de belastingverordeningen die op dat moment al vastgesteld konden worden vastgesteld. De resterende verordeningen liggen nu ter vaststelling door de raad voor:
- Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorschoten 2020;
- Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Voorschoten 2020;
- Verordening reclamebelasting Voorschoten 2020;
- Legesverordening Voorschoten 2020, inclusief de daarbij behorende tarieventabel.
5.1
Achtergrondinformatie
6
Begrotingswijziging 2019 en 2020 WODV
Het Dagelijks Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) heeft de tweede Ontwerpbegrotingswijziging 2019 en eerste begrotingswijziging 2020 voor een zienswijze van de raad voorgelegd. Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van salarissen, vacatureruimte onderhoudsmedewerker groen, inzet voor specifieke projecten en actualisering van ramingen. Per saldo hebben de bijstellingen geen effect op de deelnemersbijdrage van Voorschoten. Het college adviseert een positieve zienswijze naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief, waarin aandacht wordt gevraagd voor het zoveel mogelijk voorkomen van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
7
Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds
De septembercirculaire 2019 van het Gemeentefonds betekent voor 2019 een bruto nadeel uit van € 42.000. Gezien het beperkte financiële gevolg, wordt de uitkomst in de jaarrekening 2019 verwerkt. De circulaire geeft met ingang van 2020 een aanzienlijk structureel voordeel te zien. Het college adviseert daarbij de uitkomsten van de circulaire niet concreet te bestemmen maar toe te voegen aan een stelpost in afwachting van de meicirculaire in 2020. Deze uitkomsten worden met het voorliggende besluit in het meerjarenperspectief van de begroting voor 2020 verwerkt.
8
Normenkader Voorschoten
De raad geeft in het kader van de controle op de Jaarrekening opdracht aan de accountant. Deze opdracht betreft het toetsen op de getrouwheid en rechtmatigheid van de Jaarrekening. De raad stelt het normenkader vast waarbinnen de accountant de toetsing uitvoert. Het normenkader bestaat uit de voor het betreffende boekjaar geactualiseerde lijst met externe en interne wet- en regelgeving. Het voor 2019 geactualiseerde normenkader ligt ter vaststelling voor.
9
Aanbesteding accountantscontrole vanaf verslagjaar 2020
Het contract met de huidige accountant voor Voorschoten, BakerTilly, loopt eind 2019 af. Voor 2020 en verder moet een nieuwe overeenkomst voor de controlerend accountant gesloten worden. In overleg met de commissie P&C is besloten om geen aanbestedingsprocedure te starten, maar BakerTilly te vragen een offerte uit te brengen. De offerte is op 6 november jl. in de commissie P&C besproken. De commissie geeft een positief advies aan de raad over de offerte.
10
Regionaal Beleidsplan 2020 – 2023 Veiligheidsregio Holland Midden
In het concept Regionaal Beleidsplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) zijn alle taken van de veiligheidsregio opgenomen, met zowel het werk dat in continuïteit wordt uitgevoerd als nieuwe beleidsdoelen. Definitieve vaststelling van het plan door het algemeen bestuur is voorzien op 20 februari 2020. Conform de Wet veiligheidsregio’s (artikel 14, lid 2a) bespreken de burgemeesters het conceptbeleidsplan eerst met de gemeenteraden, voordat het wordt vastgesteld. Hiermee wordt de gemeenteraad in staat gesteld haar visie op het beleidsplan mee te geven aan de burgemeester. Geadviseerd wordt in te stemmen met het concept beleidsplan, waarbij de burgemeester de opdracht krijgt om de in de raadscommissie en gemeenteraad besproken aandachtspunten over het beleidsplan mee te geven aan het bestuur van de VRHM.
11
Ambachts- & Baljuwhuis: mondelinge toelichting weth. Cramwinckel n.a.v. Dorpsdialoog
In de raad van 31 oktober 2019 heeft wethouder Cramwinckel aangegeven de raad te informeren over het vervolgtraject dat het college voor ogen heeft naar aanleiding van de dorpsdialoog op 29 oktober over het AB-huis, zodat dit in de Commissie Burger en Bestuur van november besproken kan worden.
12
Accommodatiebeleid (voorstel college n.a.v. initiatiefvoorstel)
De gemeenteraad nam in april 2019 een initiatiefvoorstel aan over een integrale benadering van het accommodatiebeleid met als doel naast de opgave voor woningbouw een goede combinatie van oplossingen te vinden voor de financiële, maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Op 4 juli 2019 heeft de commissie Burger & Bestuur ingestemd met de aanpak van het project in de vorm van een onderzoek. Uit het inmiddels opgeleverde onderzoek blijkt dat binnen de randvoorwaarden van de opdracht geen financieel neutrale oplossing mogelijk is. Daarom wordt voorgesteld vervolgonderzoek te doen, een visie te formuleren op het accommoderen van maatschappelijke instellingen en een opsplitsing te maken in deelprojecten/ -onderzoeken, waarbij bepaalde deelprojecten in ontwikkeling worden genomen en andere onderdelen nader worden onderzocht.
13
Brief over Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode
Op verzoek van CDA en VVD geagendeerd. Toelichting CDA-fractie:
Op blz.1 van brief 841 'Let's talk about tech' staan vier punten, die samenvattend zorgen en bezwaren verwoorden van een twintigtal gemeenten. Deze punten wil de CDA-fractie in de kern naar voren brengen en toelichten. Het wetsontwerp Implementatie Telecomode roept bij het CDA, evenals bij veel andere fracties in diverse gemeenten vragen op over gezondheid, veiligheid, energieverbruik en zeggenschap, die de fractie aan andere fracties en het college willen stellen.
14
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
15
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
16
Sluiting