link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 17 februari 2022

Locatie: Online
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: N. Stemerdink
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Het presidium neemt een definitief besluit over het agenderingsverzoek.
3.1
Brief van instelling / burger
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit met het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die een raadslid niet als artikel 39-vragen kan stellen omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen stelt een raadslid op een andere manier.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Wensen en bedenkingen m.b.t. het ontwerpbesluit oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
De veiligheidsregio’s ervaren problemen bij het inkopen en afhandelen van de ongevallenverzekering. Via landelijke samenwerking is hier een antwoord op gevonden in de vorm van oprichting van en deelname aan een Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. Hiermee krijgen de veiligheidsregio’s een gezamenlijk bureau dat ondersteuning biedt bij de afhandeling van ongevallen en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering. De raad kan over het voorgenomen besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden wensen en bedenkingen uiten. Hiervoor is een conceptbrief opgesteld.
5.2
Ontheffing woonplaatsvereiste Wethouder Spil
Mevrouw H.M. Spil is sinds 16 april 2020 wethouder van de gemeente Voorschoten. Mevrouw Spil woont niet in Voorschoten. De raad heeft de wethouder ontheffing verleend van de verplichting om haar woonplaats in de gemeente te hebben. Met dit voorstel wordt deze ontheffing verlengd.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten behandelt de raad als bespreekpunt.
7
Verkoopproces Ambachts- en Baljuwhuis
Omdat er aanleiding is om aan te nemen dat uitvoering van de koopovereenkomst met Boris Bayer Beheer B.V. niet overeenkomstig het gedane bod zal plaatsvinden en het college heef vastgesteld dat het verkoopproces niet op voldoende zorgvuldige en transparante wijze heeft plaatsgevonden, wordt de gemeenteraad gevraagd om het wensen- en bedenkingenbesluit van 7 oktober 2021 te herroepen.
8
Fietsverbod Schoolstraat
Er is een verkeersonderzoek gedaan in het centrum van Voorschoten, waarin ook het fietsen in de Schoolstraat is meegenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat het fietsregime onduidelijk is. Uit een peiling blijkt dat er voor- en tegenstanders zijn van het fietsverbod. Het college wil het fietsverbod gelijktrekken met de openingstijden van de winkels en vraagt de raad hiermee in te stemmen.
9
Zienswijze begroting Stichting VOS
De gemeenteraad is bevoegd om de begroting van stichting Vos goed te keuren. De begroting van de VOS is het komende jaar niet geheel sluitend vanwege de toename van loonkosten en ICT investeringen. Gelet op de financiële situatie kunnen deze kosten worden opgevangen. Het bestuur wordt in de zienswijze door de raad gevraagd om in de volgende begroting een uitspraak te doen over de noodzakelijke ondergrens van de algemene reserve.
10
Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie (RKC) onderwijshuisvesting
Op 15 november 2021 heeft de Rekenkamercommissie een rapport over onderwijshuisvesting opgeleverd. De commissie heeft op 10 februari een advies aan de raad uitgebracht over de aanbevelingen. Een raadsvoorstel met het advies van de commissie van 10 februari jl. is toegevoegd.
11
Toezicht en handhaving van energiebesparingsplicht bij bedrijven en instellingen
Dit rapport van de RKC is in het najaar van 2020 al een keer besproken in commissie en raad. De raad heeft toen het besluit genomen aan het college te vragen een notitie op te stellen waarin inzichtelijk wordt gemaakt òf en, zo ja, op welke wijze de verschillende aanbevelingen uitgevoerd kunnen worden, wat hierin de onderscheiden verantwoordelijkheden van college en raad zijn, wat de bijbehorende financiële gevolgen zijn. Middels een informatiebrief heeft het college deze gevolgen in kaart gebracht en een advies over de aanbevelingen aan de raad gegeven. De commissiebehandeling leverde geen eenduidig advies aan de raad op over de aanbevelingen. Een raadsvoorstel is toegevoegd.
12
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de gemeenteraad onder geheimhouding zijn aangeboden moet de raad in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigen. Op de dag van de vergadering voegt de griffie, als dit aan de orde is, een concept-besluit aan de agenda toe.
13
Overig (w.o. moties vreemd aan de orde van de dag)
14
Sluiting