link naar deze pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten - 15 juni 2017

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. drs. S.W.C. van den Dool
Toelichting: Let op: om 19.00 uur is er een presentatie over het Energieakkoord Holland Rijnland

0
19.00-19.30 uur: Presentatie Energieakkoord Holland Rijnland
De presentatie wordt gegeven door Xandra van Ginkel en Jeroen Ververs van Holland Rijnland.
1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
De volgende insprekers hebben zich aangemeld (over bestemmingsplan Roosenhorst):
- Wim ter Keurs
- Ed Krijgsman
- Gert Both
- Ed de Meijer
- Stan Dessens
- Jos van den Berg
- Ben Paulides (over Het Hart van Holland)
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Bestemmingsplan Roosenhorst
Voorgesteld wordt:
1. De zienswijze ad 8. niet-ontvankelijk te verklaren;
2. De zienswijzennota, conform bijlage 1, vast te stellen;
3. Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan conform bijlage 2 en het bestemmingsplan Roosenhorst met de digitale planidentificatie NL.IMRO.0626.BPROOSENHORTS-BP30 gewijzigd vast te stellen;
4. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen om ondergeschikte en/of redactionele wijzigingen in het bestemmingsplan Roosenhorst aan te brengen;
5. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening te besluiten om voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen.
5
Energieakkoord Holland Rijnland vaststellen
Voorgesteld wordt:
1. In te stemmen met het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025, inhoudend:
a. De ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.
b. De ambities om in 2025:
- 2,5 PJ minder energie te verbruiken ten opzichte van 2014;
- 2,5 PJ duurzame energie op te wekken door zonne- en windenergie;
- Andere vormen van duurzame energie zoals biomassa en geothermie te stimuleren;
- Stevig in te zetten op warmtetransitie.
2. Een bijdrage van € 38.992 beschikbaar te stellen aan Holland Rijnland voor de uitvoering van het energieakkoord gedurende de periode 2017-2018;
3. Dit bedrag te dekken door een onttrekking van € 38.992 aan de reserve duurzaamheid;
4. De bijbehorende begrotingswijziging 2017 vast te stellen.
6
Vaststellen regionale agenda omgevingsvisie 2040 "Het Hart van Holland”
Voorgesteld wordt:
1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen;
2. De regionale agenda omgevingsvisie 2040 "Het Hart van Holland" vast te stellen;
3. De vaststelling vindt plaats onder de voorwaarde dat de raden van de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude dezelfde agenda overeenkomstig hebben vastgesteld;
4. Het college te vragen de agenda verder uit te werken.
7
Voorbereiden Holland Rijnland AB 21 juni 2017
Een oplegnotitie volgt.
8
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffier een procedureel voorstel geformuleerd. Zo nodig biedt dit voorstel ruimte om op een ander moment de brief inhoudelijk te behandelen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een commissievergadering worden gemaakt. In de commissievergadering is beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een opmerking te maken of een vraag te stellen. Het is niet de bedoeling om in de raadsvergadering nog brieven inhoudelijk aan de orde stellen.
De informatiebrieven van het college worden ook aan dit agendapunt gekoppeld. Dit is gedaan als extra dienstverlening voor de raads- en commissieleden. Duidelijk moet zijn dat dit niet betekent dat deze brieven ter bespreking voorliggen en dus geen agendapunt zijn. Deze brieven zijn op een eerder moment al aan de raad verzonden. Agendering van deze brieven is mogelijk met opgave van redenen. In dat geval komt de brief op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
9
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
10
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie.
D66 stelt vragen over problemen met de riolering.
11
Sluiting