link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 30 april 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: drs. J.M. Staatsen
Bundel:
pdf Agendabundel (8.5MB)

1
Opening en vaststelling agenda
Mw. Schrijver van de fractie van ONS Voorschoten heeft aangekondigd bijgaande motie buiten de orde van de agenda te willen indienen.
2
Vaststellen raadsnotulen
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
4
Vragenuurtje
5
Tijdelijke vervanging raadslid hr. Riphagen
Raadslid de heer R. Riphagen heeft wegens langdurige ziekte verzocht tijdelijk een vervanger voor hem te benoemen en toe te laten als raadslid. De Kieswet kent een regeling voor tijdelijke vervangen bij langdurige ziekte. Vervanging vindt telkens plaats voor 16 weken. Voorgesteld wordt conform de regelling van de Kieswet de heer Lippinkhof toe te laten als raadslid. Zie bijgaand ontwerp-raadsbesluit
6
Regionaal inkoopkader jeugdhulp Haaglanden 2016-2017
Voorgesteld wordt om het Regionaal Inkoopkader Jeugdhulp 2016-2017 Haaglanden als basis te nemen voor het inkoopproces en in te stemmen met:
• het zakelijk en innovatief partnerschap volgens de aangegeven hoofdlijnen
• de financiële uitgangspunten
• de uitgangspunten voor sturing in een complexe omgeving.

7
Financiële verordening
Voorgesteld de Financiele Verordening gemeente Voorschoten 2015 vast te stellen. De commissie voor Burger en Bestuur heeft positief geadviseerd over dit voorstel.
8
RKC rapport Houdbare gemeentefinanciën en Plan van aanpak toezegingen en moties mbt financiele aangelegenheden.
De commissie heeft zich uitgesproken over de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie. De commissie heeft daarnaast verzocht de door het college in het vooruitzicht gestelde financiele maatregelen, zoals opgenomen in het overzicht toezeggingen en moties mbt financiele aangelegenheden in de besluitvorming van de raad te betrekken. Beide punten zijn samengenomen in een ontwerp-besluit dat de griffier als handreiking voor de besluitvorming aan dit agendapunt heeft gekoppeld.
9
Verlenen ontheffing ingezetenschap wethouder Beimers
10
Motie 100283 VVD CDA GL en D66 over infrastructurele projecten en vervangingen
Tijdens de raad van 5 maart 2015 is afgesproken deze motie eerst in de commissie te bespreken.
11
Bekrachtiging geheimhouding
Zo nodig wordt op de dag van de vergadering een voorstel aan de agenda gekoppeld. Anders vervult dit punt.
12
Sluiting