link naar deze pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten - 4 februari 2021

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. drs. S.W.C. van den Dool
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
1\. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding\, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken\.
2\. Insprekers die hierover niet beschikken\, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is\, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is\.
3\. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken\.
Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Nota van beantwoording en definitief ontwerp Milieubeleidsplan
In juni 2020 is het voorlopig ontwerp voor het milieubeleidsplan door de raad vrijgegeven voor inspraak. Het milieubeleidsplan is een visie op energie en klimaat, en de paraplu voor onderwerpen van het gemeentelijk beleid op dit gebied. Van 19 juni 2020 tot 17 juli 2020 heeft het milieubeleidsplan ter inzage gelegen waarop verscheidene reacties zijn binnengekomen. Deze zijn verwerkt in een nota van beantwoording. De reacties vanuit de samenleving hebben tot een aantal aanpassingen in de tekst tot gevolg. Daarnaast heeft het college besloten om de titel aan te passen naar Visie op Energie en Klimaat (VEK). Dit ligt nu voor ter vaststelling.
5
Voorbereiden AB vergadering Omgevingsdienst West Holland 8 februari 2021, incl kadernota 2022
Een annotatie is bijgevoegd. De stukken voor de AB vergadering treft u hier: http://www.odwh.nl/Opdrachtgevers/Extranet
6
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
7
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
8
Sluiting