link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 7 juli 2022

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: N. Stemerdink
Toelichting: De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Als het agenderingsverzoek blijft staan, stuurt het raadslid een toelichting naar de griffier, die het verzoek agendeert voor het presidium. Het presidium neemt een besluit over het verzoek.
3
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit met het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die een raadslid niet als artikel 39-vragen kan stellen omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen stelt een raadslid op een andere manier.
4
Startnotitie Evaluatie beleidsplan sociaal domein
Het beleidsplan sociaal domein Voorschoten 2018-2021, de maatschappelijke agenda 2019 en het subsidieplan 2020-2023 zijn drie beleidsinstrumenten die samen richting geven aan beleidsontwikkeling, uitvoering, monitoring en sturing binnen het sociaal domein. Het moment is daar om het beleidsplan sociaal domein Voorschoten 2018-2021 te evalueren. Tegelijkertijd vindt de tussenevaluatie van het subsidieplan plaats. Op basis hiervan kan het beleid binnen het sociaal domein worden herijkt en, zo nodig, worden bijgestuurd. Hiertoe ligt een startnotitie voor.
De raad heeft in 2019 besloten meer sturing te geven aan de onderwerpen waarover hij een besluit moet nemen (zie raad 7 maart 2019). Dat betekent dat de raad aan het begin van het proces voor beleidsopstelling beslist over het proces van totstandkoming. Hieronder valt ook de rol die de raad voor zichzelf wenst en voor inwoners en belanghebbenden. De raad kan ook kaders meegeven aan het college voor het op te stellen beleid. Dit gebeurt door het vaststellen van een startnotitie.
5
Startnotitie Ontwikkelvisie Centrum
In het najaar van 2022 staat de Ontwikkelvisie centrum op de agenda voor vaststelling door de raad. De Ontwikkelvisie centrum bevat de ruimtelijke kaders voor de verdere ontwikkeling van het centrum van Voorschoten. De ontwikkelvisie is daarnaast een opmaat voor de omgevingsvisie (in het kader van de Omgevingswet) die voor de gehele gemeente opgesteld moet worden. Om de raad de gelegenheid te geven zijn kaderstellende rol te vervullen bij opstellen van beleid, wordt gewerkt met startnotities. Deze beschrijven tenminste het proces, maar eventueel ook de inhoudelijke kaders om te komen tot de vast te stellen Ontwikkelvisie centrum. Met de voorliggende startnotitie kan de raad aan de voorkant sturing geven aan het proces en de inhoudelijke kaders. De raad wordt gevraagd de startnotitie vast te stellen.
6
Advies notitie reikwijdte en detailniveau warmtetransportleiding
In de procedure van een Provinciaal Inpassingsplan voor een warmtetransportleiding (PIP) heeft de provincie de notitie Reikwijdte en Detailniveau ter visie gelegd. De gemeenteraad kan van deze tervisielegging gebruik maken om een advies aan de provincie te geven. Met dit voorstel wordt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De conceptbrief is erop gericht om te borgen dat de gemeente betrokken wordt bij eventuele ruimtelijke keuzes in de toekomst.
7
Coalitieakkoord
De fracties van VVD, Voorschoten Lokaal en CDA hebben een coalitieakkoord opgesteld dat moet dienen als algemeen kader voor het beleid in deze raads- en collegeperiode. Het akkoord wordt in deze raadsvergadering besproken.
8
Benoemen wethouders
De raad besluit over de benoeming van de wethouders. Zie hiervoor bijgevoegd ontwerpbesluit met daarbij gevoegd de terugkoppeling van de burgemeester over de risicoanalyses integriteit en de daarover gevoerde gesprekken met de kandidaat-wethouders.
9
Installatie raadsleden - onder voorbehoud benoeming wethouders
Met de benoeming van zittende raadsleden tot wethouder ontstaan twee vacatures in de gemeenteraad. De raad wordt gevraagd om, nadat de commissie geloofsbrieven verslag heeft uitgebracht, de heer B.W. Reinke en mevrouw H.M. van der Wende-Van der Reijden als lid van de raad toe te laten.
10
Beëdiging raadsleden - onder voorbehoud voorgaande agendapunten
De heer B.W. Reinke en mevrouw H.M. van der Wende-Van der Reijden worden geïnstalleerd als raadslid. Daartoe leggen zij op grond van artikel 14 van de Gemeentewet de eed of verklaring en belofte af.
11
Beëdiging burgercommissieleden - onder voorbehoud voorgaande agendapunten
De VVD-fractie heeft mevrouw Tirza van der Meijden als burgercommissielid aangemeld.
De CDA-fractie heeft de heer Ronald Lockhorst als burgercommissielid aangemeld.
Zij worden in deze vergadering beëdigd.
12
Benoeming leden in de werkgeverscommissie - onder voorbehoud voorgaande agendapunten
De werkgeverscommissie behartigt de werkgeverstaken voor de griffie van de gemeenteraad. De raad benoemt de leden in deze commissie.
13
Aanwijzen AB-leden Holland Rijnland - onder voorbehoud voorgaande agendapunten
Dit agendapunt wordt verplaatst naar de volgende raadsvergadering. Na het constituerend beraad van het college is bekend welke wethouders worden voorgedragen als lid en plaatsvervangend lid van het college, naast de raadsleden die lid en plaatsvervangend lid worden. De volgende raadsvergadering is nog voor de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland.
14
Voorbereiden Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) 11 juli 2022
Dit agendapunt is bedoeld om de portefeuillehouder aandachtspunten mee te geven voor het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst West-Holland op 11 juli 2022. U heeft een link naar de vergaderstukken ontvangen, die ook als bijlage is bijgevoegd.
15
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de gemeenteraad onder geheimhouding zijn aangeboden moet de raad in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigen. Op de dag van de vergadering voegt de griffie, als dit aan de orde is, een concept-besluit aan de agenda toe.
16
Overig
17
Sluiting