link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 29 september 2016

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. P.J. Bouvy - Koene
Toelichting: Om 19.50 uur dient de heer Dessens, namens 13 organisaties, een petitie in over het groen houden van de Duivenvoordecorridor.

Kopieer de volgende link in uw browser om de videobeelden van de vergadering te bekijken http://player.companywebcast.com/voorschoten/20160929_1/Start

1
Opening en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Installatie nieuw raadslid en afscheid oud raadslid
Voorgesteld wordt de heer Smittenaar toe te laten als lid van de raad nadat de daarvoor aangewezen commissie onderzoek heeft gedaan naar de geloofsbrieven en deze in orde heeft bevonden.
4
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Voorgesteld wordt overeenkomstig de voorgestelde procedures te besluiten.
5
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.
6
Voorbereidingskrediet herinrichting Leidseweg Noord
Voorgesteld wordt akkoord te gaan met een gefaseerde aanpak van de Leidseweg Noord waarbij het zuidelijke gedeelte van de Leidseweg Noord (na kruispunt Voorschoterweg tot en met kruispunt Piet Heynlaan) eerst wordt aangepakt, een voorbereidingskrediet van € 192.500,- beschikbaar te stellen om een totaal schetsontwerp voor de Leidseweg Noord op te stellen en de reconstructie van het zuidelijke gedeelte van de Leidseweg Noord tot en met voorlopig ontwerp voor te bereiden, dit voorbereidingskrediet van € 192.500,- te dekken uit de concernreserve (vrij besteedbare deel) en de hierop betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2016 vast te stellen.
7
Cultuurnota Voorschoten 2017 – 2020, ‘Verbinden, meedoen en versterken’
Voorgesteld wordt de volgende drie pijlers, met daaraan gerelateerde doelstellingen, zoals verwoord in de Cultuurnota 2017-2020 vast te stellen:
- Pijler I: Verbinden – Behoud van een breed en divers cultuuraanbod
- Pijler 2: Meedoen – Participatie centraal
- Pijler 3: Versterken – Cultuur: een economische kracht
en daarnaast het beleidskader zoals geschetst in de nota vast te stellen.
8
Zienswijze op concept-Toekomstvisie Leidse Regio
De concept-Toekomstvisie Leidse Regio 2017 is besproken in de commissie voor Burger & Bestuur op 15 september jl. Op basis van deze beraadslaging en op basis van afstemming in de bijeenkomst van de stuur- en klankbordgroep op 21 september jl is in samenspraak tussen de Voorschotense klankbordleden, de griffier en de betrokken beleidsmedewerker een concept-zienswijzebrief opgesteld. Deze is bijgevoegd als handreiking voor de besluitvorming.
9
Ontwerp Structuurvisie Voorschoten 2025 vrijgeven voor inspraak
Voorgesteld wordt de ontwerp Structuurvisie Voorschoten 2025 ‘Groen, veilig en betrokken" vrij te geven voor inspraak, voor de voorbereidingen op en de implementatie van de omgevingswet eenmalig een bijdrage van € 50.000 beschikbaar te stellen, dit incidentele bedrag van € 50.000 te dekken uit het vrij besteedbaar deel van de concernreserve en de hierop betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2016 vast te stellen.
10
Afvalbeleidsplan 2016-2020
Voorgesteld wordt het afvalbeleidsplan 2016-2020 vast te stellen, voor de investering een krediet ter hoogte van €1.232.180 in 2017 ter beschikking te stellen en de kapitaallasten voor dit krediet te dekken uit de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing, de kapitaallasten en de lasten die voortkomen uit de maatregelen voor het nieuwe afvalbeleidsplan opnemen in de meerjarenbegroting 2017-2020 en het college opdracht te geven tot uitvoering van het afvalbeleidsplan 2016-2020 en de raad in 2018 in een tussentijdse evaluatie te informeren omtrent de voortgang.
11
Jaarrekening en jaarverslag 2015 Stichting Voorschotense Openbare School (VOS)
Voorgesteld wordt de jaarrekening 2015 van Stichting Voorschotense Openbare School goed te keuren.
12
RKC rapport Digitale Dienstverlening
Voorgesteld wordt de aanbevelingen over te nemen en het college op te dragen hetzelfde te doen.
13
Aanwijzing in gemeenschappelijke regelingen
In de loop van de komende week zal mogelijk een concreet voorstel worden voorgelegd.
14
Informatiebrief Stand van zaken verkooptraject Prof. van der Waalslaan 26A
Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fractie van SP. De brief is een informatiebrief. Aan de SP-fractie is gevraagd aan te geven welk besluit van de raad gaat worden gevraagd.
15
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
15.1
Motie GL SP en D66 over concrete klimaatambities
15.2
Motie D66, GL, CDA en SP over indicatiestelling huishoudelijke hulp
16
Sluiting