link naar deze pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten - 7 januari 2021

Locatie: Online via Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. drs. S.W.C. van den Dool
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
1\. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding\, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken\.
2\. Insprekers die hierover niet beschikken\, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is\, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is\.
3\. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken\.
Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Presentatie Ontwerp-bestemmingsplan ’Korte Vliet-Leidseweg Noord deel Noord’ (Intratuinlocatie)
In samenwerking met projectontwikkelaar Synchroon, wordt de raad bijgepraat over de laatste stand van zaken “Herontwikkeling Intratuin-locatie”, waaronder een terugkoppeling over de bewonersinformatieavond. E.e.a. ter voorbereiding op 29 april 2021, als besluitvorming bestemmingsplan ‘Korte Vliet- Leidseweg noord deel noord’ op de agenda staat.
De presentatie wordt gegeven door Wouter Evers, Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten.
5
Aanvullend krediet Valkewegbruggen
De Valkewegbruggen op de Valkeweg te Voorschoten voldoen niet meer aan de eisen die gesteld worden aan bruggen in een wijkontsluitingsweg. In 2018 is daarom de keuze gemaakt om deze bruggen te vervangen door betonnen bruggen. In de begroting van 2019 is hiervoor een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 500.000. Uit het voorlopig ontwerp voor de vervanging van de Valkewegbruggen is gebleken dat de aanvankelijke raming te laag was omdat de omvang en aard van de werkzaamheden groter is gebleken dan men eerder inzichtelijk had. De kosten voor het vervangen van de twee Valkewegbruggen wordt nu geraamd op € 690.000. Daarom wordt de raad gevraagd hiervoor een krediet van € 190.000 beschikbaar te stellen,
6
Informatiebrief 089 Restwarmteleiding
Op verzoek van de VVD is deze brief geagendeerd voor bespreking. De VVD wil horen wat de laatste stand van zaken is ten aanzien de restwarmteleiding en welk standpunt het college nu inneemt bij de onderhandelingen. De brief is niet helemaal duidelijk hierover aangezien deze aangeeft dat een uiteindelijk onderhandelingsresultaat aan de raad wordt voorgelegd, dat het een moeizaam proces met nog grote openstaande dilemma's is, maar dat het college de insteek heeft de leiding tot stand te brengen. De VVD zou daarom graag van het college een duidelijke bevestiging willen krijgen over hoe zij in de onderhandelingen staat, zodat de raad kan toetsen of dit overeenkomt met haar eigen verwachtingen. Eveneens om de vrees weg te nemen dat nog geen bindende afspraken zijn gemaakt hieromtrent.
7
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
8
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
De VVD heeft vragen aangekondigd over het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's.
9
Sluiting